Amendement agrarische functie

Amendement agrarische functie

AMENDEMENT

Agendapunt: XII
Voorstel nr. 06-102

Onderwerp: Programmabegroting 2007 – 2010, programmalijn 11 – aanspreekpunt agrarische functie

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 19 oktober 2006

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In Programmalijn 11, Ruimte, Bouwen en Wonen

Geen geld beschikbaar te stellen voor één aanspreekpunt Agrarische functie

Toelichting:
De kennis om een agrarisch aanspreekpunt te bemensen is reeds in dit gemeentehuis aanwezig. Er dient een ambtenaar die al in functie is  aangewezen te worden die de milieuaspecten en de ruimtelijke ordening specifiek voor de agrarische functies kan behandelen.

PRO’98

A. Barendregt

J.G.J.M. BeijerPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld