Amendement areaaluitbreiding

Amendement areaaluitbreiding

AMENDEMENT

Agendapunt XII-4
Voorstelnr. 06-102

Onderwerp: programmabegroting 2007 – 2010, programmalijn 3 – areaaluitbreiding wegen en groen.

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 19 oktober 2006

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Areaaluitbreiding verlichting, wegen, groen halveren. We stellen voor in 2007 – 50.000, 2008 100.000, 2009 150.000 en in 2010 200.000 euro te begroten.

Toelichting: Wij vinden dat hier teveel extra ingezet wordt, temeer daar er ook een groenfonds ingesteld wordt.

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

M. Rosbergen – van Minnen

A. BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld