Antwoord B&W: Brede school de Burgt

Antwoord B&W: Brede school de Burgt

Geachte mevrouw Den Dunnen,

In uw brief van 12 november 2007 stelt u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad schriftelijke vragen over de buitenschoolse opvang in de nieuwbouwwijk De Burgt te Barneveld. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Waarom is in de Burgt gekozen voor De Blokkentoren als het gaat om het organiseren van BSO?

Antwoord: Op 16 maart 2007 hebben wij een voorgenomen besluit genomen met betrekking tot onze visie over de scholen voor primair onderwijs die in de brede wijkschool in De Burgt worden gehuisvest. 
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief, de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei en de Stichting Hervormde Scholen De Drieslag zullen het aanbod aan primair onderwijs verzorgen.

Ons besluit van 16 maart 2007 en het onderliggende rapport van CoAct te Woerden hebben wij openbaar gemaakt. Beide documenten zijn ook via de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad op 2 oktober 2007 (Lijst B Doc. 5) ter inzage gelegd.
Onderdeel van ons besluit van 16 maart 2007 is onder meer, dat algemene en richtinggebonden participanten voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en BSO kunnen deelnemen op basis van een volledige bijdrage in de kosten. Bij de ontwikkeling van onze visie hebben alle locale instellingen voor primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) hun standpunten kunnen inbrengen.

De wetgever heeft bepaald, dat voor de BSO vanaf 1 september 2007 voldoende regelingen moeten zijn getroffen. De schoolbesturen worden voor deze taak door de wetgever verantwoordelijk gesteld en moeten de BSO zelf organiseren of er voor zor-gen dat dit door een instelling voor kinderopvang of gastouderopvang wordt gedaan. Ze kunnen hiervoor een convenant aangaan.
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei hebben voor de BSO in de wijk De Burgt een convenant afgesloten met Stichting De Blokkentoren. De Stichting Hervormde Scholen De Drieslag heeft er voor gekozen om de BSO in de wijk De Burgt in eigen beheer te regelen.

Wij hebben deze keuze van de schoolbesturen gevolgd en hebben bij de fysieke ontwikkeling van de brede wijkschool in de Burgt rekening gehouden met voldoende accommodatie voor De Blokkentoren en de Hervormde scholen de Drieslag. De Blokkentoren zal naast de BSO ook het peuterspeelzaalwerk in de wijk De Burgt ver-zorgen.

Inmiddels hebben wij met alle participanten in de brede wijkschool De Burgt consensus bereikt. Ter gelegener tijd zullen wij ons voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit.

Vraag 2. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat deze organisatie wellicht gaat fuseren met KION, een bedrijf uit Nijmegen?

Antwoord: De directie van Stichting De Blokkentoren heeft ons van meet af geïnformeerd over de fusiebesprekingen met KION Nijmegen. Zeer onlangs heeft de directie ons geïnformeerd dat de fusie daadwerkelijk tot stand is gekomen. Op korte termijn zullen wij een ontmoeting met de directie van de gefuseerde instelling hebben. Er vinden geen mutaties plaats met betrekking tot  het lokale management en personeel van KION/De Blokkentoren.

Vraag 3. Is het bedrijf waarmee de Blokkentoren gaat fuseren een financieel gezonde organisatie?

Antwoord: Voor zover ons bekend is er sprake van een financieel gezonde organisatie. In het te houden gesprek zal onder meer de financiële positie van de gefuseerde instelling aan de orde worden gesteld.

Vraag 4. Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van BSO in de Burgt en zo ja, welke?

Antwoord: Voorwaarden voor het organiseren van BSO zijn in formele wetgeving geregeld. BSO wordt niet door ons gesubsidieerd maar wordt aangeboden binnen een vrije (economische) markt. Wij hebben geen andere voorwaarden aan de deelname in de brede wijkschool De Burgt verbonden dan dat de betreffende instellingen een garantieverklaring afleggen voor hun aandeel in de kosten van bouw en exploitatie van het complex.

Vraag 5. Zijn er nog andere partijen dan Dolfijn en De Blokkentoren die zich gemeld hebben voor het organiseren van BSO in de Burgt?
Antwoord: Zie vraag 1.

Vraag 6. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat kinderdagverblijf Dolfijn bereid is op eigen kosten een tijdelijke voorziening voor kinderopvang bij de te stichten scholen te starten om de wachtlijsten voor BSO z.s.m. in te korten?

Antwoord: Kinderdagverblijf Dolfijn heeft ons benaderd als gegadigde voor een perceel bouwgrond waarop een kinderdagverblijf kan worden gerealiseerd.
De Blokkentoren heeft ons ook benaderd voor een perceel grond voor tijdelijke huisvesting van de BSO tot het moment waarop de brede wijkschool in gebruik wordt genomen. Beide partijen zoeken ook buiten de gemeentelijke overheid naar oplossingen om BSO te kunnen aanbieden in de wijk De Burgt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

D. Bakhuizen J.A.M.L. Houben
secretaris burgemeester