Antwoord B&W: Brede school de Burgt 2

Antwoord B&W: Brede school de Burgt 2

Geachte mevrouw Den Dunnen,

In uw brief van 26 november 2007 stelt u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad schriftelijke vragen over de buitenschoolse opvang in de nieuwbouwwijk De Burgt te Barneveld. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Het rapport van CoAct is op 16 maart 2007 door het College vastgesteld. In de kadernota die we in juni van dit jaar hebben vastgesteld wordt de Brede School in de Burgt als een pilot genoemd voor andere wijken. Waarom heeft de wethouder tijdens de kadernota niet aangegeven dat een echte Brede School in de Burgt niet mogelijk zou zijn?

In onze memo aan de raadscommissie samenleving van 26 november 2007 over de Brede wijkschool in de Burgt hebben wij uiteen gezet dat er niet één uniform concept is voor de Brede school. In de memo maken wij inzichtelijk, welke voorzieningen in de brede wijkschool De Burgt worden aangeboden. Wij zijn van mening, dat daarmee wordt voldaan aan de opdracht die u ons heeft gegeven in de programmabegroting 2007 en de financiële middelen die u ons voor dat doel hebt meegegeven in de meerjarenbegroting 2007-2010 (onderdeel beleidstoevoegingen).
Er is naar onze mening wel sprake van een echte brede wijkschool in de wijk De Burgt. Omdat er in de brede wijkschool geen ruimtes worden uitgewisseld en er geen wijkvoorzieningen in aanwezig zijn, zou de pure term brede school misleidend kunnen zijn en is gekozen voor de benaming brede wijkschool.
Wij vonden daarom geen aanleiding om bij de behandeling van de kadernota op 7 juni 2007 of op enig moment daarna de gemeenteraad te informeren, dat de opdracht niet of niet volledig kon worden uitgevoerd.

Vraag 2. In de memo van 26 november 2007 staat vermeld dat de brede wijkschool tot stand komt in goed overleg met de toekomstige partners. Hoe valt dit te rijmen met de ontevredenheid die verschillende partners ventileren via de media?

In uw schriftelijke vragen van 26 november 2007 refereert u aan een artikel in Barneveld Vandaag van diezelfde dag onder de kop “Politiek heeft boter op het hoofd”. In dit artikel wordt in het kort door de bovenschoolse directeuren gesteld, dat voor de brede wijkschool dezelfde normering wordt toegepast als voor separate onderwijsgebouwen. Zij geven aan, dat binnen die normering geen surplus bestaat voor aanvullende ruimten voor andere doeleinden. Ook hadden zij graag welzijnsfuncties, zoals een jeugdloket in de brede wijkschool gezien.

Voor de onderdelen van het gebouw die zullen worden gebruikt voor het primair onderwijs wordt inderdaad uitgegaan van actuele leerlingenprognoses en van de normering in de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld. In de stuurgroep brede wijkschool De Burgt, waarin o.a. de bovenschoolse directeuren zitting hebben, is dit uitvoerig besproken. Er is geruime tijd geleden overeenstemming bereikt op het punt van de omvang van de huisvesting voor Eem Vallei Educatief, de Hervormde scholen De Drieslag en het PC onderwijs De Gelderse Vallei.
Daarnaast is ruimte toegekend aan de algemene en richting gebonden kinderopvang, buitenschoolse opvang, voor- en vroegschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk. De participerende instellingen die deze onderdelen gaan verzorgen zullen voor de stichtings- en exploitatiekosten worden doorbelast.

De reacties van de bovenschoolse directeuren maken naar onze mening duidelijk, dat zij niet zozeer ontevreden zijn over de huisvesting die zij toebedeeld krijgen. Daarvan hebben zij ook geen blijk gegeven in de stuurgroep. Het lijkt alsof zij -in de politieke discussie die nu ontstaat- een verwijt aan hun adres op voorhand van de hand willen wijzen.

Het concept voor het Centrum voor jeugd en gezin wordt in regioverband uitgewerkt. Wij hebben u hierover geïnformeerd. Het resultaat hiervan wachten wij af. Wij hebben niet het voornemen om op voorhand een jeugdloket in de brede wijkschool De Burgt onder te brengen. Van Bureau Jeugdzorg hebben wij ook geen verzoeken op dat punt gekregen.

Vraag 3. Zijn er gespreksverslagen gemaakt van de overlegsituaties met alle toekomstige partners en kunnen wij inzage krijgen in deze verslagen?
De verslagen van de stuurgroep brede wijkschool worden niet in de publiciteit gebracht. Er is echter geen bijzondere reden voor geheimhouding. Als de leden van de raad inzage in deze verslagen wensen, is hiervoor geen beletsel aanwezig.

Vraag 4. Klopt het dat de gemeente voor de Brede School in de Burgt niet meer vierkante meters wilde realiseren dan voor een gewone school?
Bij de beantwoording van vraag 2 hebben wij al aangegeven dat wij bij de stichting van onderwijsgebouwen de meest actuele leerlingenprognoses en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld hanteren. Hiermee hanteren wij het instrument dat wij voor dit doel van de gemeenteraad hebben gekregen. Voor de overige werkvormen die in de brede wijkschool worden aangeboden, is deze verordening niet van toepassing.

Vraag 5. Ook landelijk ervaren scholen ruimtegebrek als één van de grootste problemen in de ontwikkelde Brede Scholen. Is de wethouder het met ons eens dat we hier als gemeente een kans missen als we hier niet genoeg ruimte gaan realiseren voor het Brede School-concept?
Het gevoel van scholen, dat zij in het algemeen over te weinig ruimte beschikken is subjectief. In de modelverordening huisvesting onderwijs van de VNG en in de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld wordt de hoeveelheid oppervlakte van een school gekoppeld aan het (geprognosticeerd) aantal leerlingen. De verordeningen kennen geen bijzondere regel-geving voor brede scholen.
In het schetsontwerp voor de brede school is met de toekomstige ruimten zo effectief mogelijk omgegaan. Er wordt uitgegaan van de koppelbaarheid van speellokalen (gymnastiekruimten voor kleuters) en centrale ruimten. Deze ruimten beslaan in het schetsontwerp tezamen 359 m2.
De opdracht in de programmabegroting 2007 en in de beleidstoevoegingen 2007-2010 geeft ons geen (financiële) ruimte om aanvullende ruimten te creëren voor algemene doeleinden zoals wijkgebonden activiteiten, die aanvullend benut kunnen worden voor het primaire onderwijs.

Bij de ontwikkeling van de wijk De Burgt is in het verleden onvoldoende vroegtijdig nagedacht over andere dan onderwijsvoorzieningen. Tijdens de behandeling van de kadernota in juni 2007 is dan ook uitgesproken om in toekomstige gevallen al in een primair stadium met de ontwikkeling van onderwijs-, welzijns- en jongerenvoorzieningen in wijken en kernen rekening te houden.

Vraag 6. Voldoet de te realiseren wijkschool in de Burgt aan kwaliteitscriteria waar Brede Scholen aan moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?
We kennen de Rijksregeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik 2006. Zoals de titel van de regeling aangeeft, gaat het hier om aanpassing van bestaande gebouwen. Het is u bekend, dat wij een subsidie van circa € 780.000,– ontvingen voor aanpassing van ’t Valkhof en De Glindster. Voor de stichting van een nieuwe gebouw voor de huisvesting van een brede school bestaat geen specifiek subsidie. Wij hebben dit heden nogmaals geverifieerd bij het CFI.

Vraag 7. Is er ooit een intentieverklaring tussen de Gemeente en de deelnemende partijen getekend?
Met de verschillende partijen die deel gaan uitmaken van de Brede school is geen intentieverklaring getekend. In de stuurgroep brede wijkschool is de intentie tot bereidheid tot samenwerking uitgesproken. Het verloop van de vergaderingen is in verslagen vastgelegd. Van de partijen waaraan de kosten van stichting en exploitatie zullen worden toegerekend wordt een garantieverklaring gevraagd. Daarnaast wordt er een beheersovereenkomst tussen de verschillende partijen gesloten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

D. Bakhuizen J.A.M.L. Houben
secretaris burgemeesterPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld