Aangenomen moties en amendementen

Aangenomen moties en amendementen

De gemeenteraad van Barneveld heeft afgelopen dinsdagavond voor de tweede maal vergaderd over de plannen van het college voor volgend jaar en de jaren daarna. Vorige week dinsdag spraken alle politieke partijen hun algemene be-schouwingen uit, afgelopen dinsdag volgde het debat met elkaar én met het col-lege én werd er over moties en amendementen gestemd.

Bron: www.barneveld.nl

Kadernota 2009-2012

De gemeenteraad heeft de Kadernota 2009-2012 met één stem tegen (Lijst 8) goedgekeurd. Daarmee kan het college van B&W de voorgenomen plannen gaan uitvoeren. Wel is een aantal plannen in de Kadernota 2009-2012 in meer of min-dere mate aangepast. Dat gebeurde door het aannemen van moties en amende-menten. Hieronder staat een samenvatting van alle aangenomen moties en amendementen op een rij:

Geen belastingverhoging met 3%
De gemeenteraad heeft besloten om de voorgestelde belastingverhoging van 3% in 2009 niet door te voeren. Dat betekent, dat de OZB alleen met het inflatieper-centage wordt verhoogd. Tegelijkertijd is de afspraak gemaakt, dat jaarlijks bij de behandeling van de kadernota en de begroting wordt afgewogen of een belas-tingverhoging op dat moment noodzakelijk is.

Onderzoek naar een subsidiecoördinator
Het college van B&W gaat onderzoeken of de gemeente Barneveld behoefte heeft aan een subsidiecoördinator, wel of niet in regionaal verband. De fracties van Pro98, VVD en CDA zijn ervan overtuigd, dat in Nederland verschillende subsidiegelden beschikbaar zijn en wil graag van het college weten of de ge-meente Barneveld daar op dit moment optimaal gebruik van maakt. Een eigen (of met andere gemeenten gedeelde) subsidiecoördinator zou daar werk van kunnen maken (en zichzelf ook moeten terugverdienen). Het onderzoek wordt de komen-de maanden uitgevoerd.

Adequate vervangende huisvesting voor De Ark
De gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid aangedrongen op een on-derzoek naar adequate vervangende huisvesting voor De Ark. Zoals bekend moet De Ark op termijn uit de huidige huisvesting en de gemeenteraad wil, dat het col-lege actief zoekt naar adequate vervangende huisvesting.

Barneveld Millenniumgemeente?
De gemeenteraad laat een werkgroep onderzoeken of, in hoeverre en op welke wijze Barneveld de doelen die bij een Millenniumgemeente horen, kan realiseren. Deze werkgroep moet ook onderzoeken of en hoeveel financiële middelen hier-voor nodig zijn.

AED’s voor tien grote sportverenigingen
De gemeenteraad stelt ook een aanmoedigingssubsidie beschikbaar voor tien grote sportverenigingen om tegen een sterk gereduceerd bedrag een Automati-sche Externe Defibrillator (AED) aan te schaffen.

Onderzoek naar oostelijke rondweg om Barneveld
De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een oos-.telijke rondweg om Barneveld te realiseren. Het gaat hierbij om een verbinding tussen de A30 en de A1. Deze verbinding zal op termijn me-de dienen om de uit-breiding van Barneveld in verkeerskundig opzicht op te vangen.

Onderzoek naar toekomstige locatie Antoniusschool
De gemeenteraad wil graag van het college van B&W weten of de voorge-stelde verhuizing van de Antoniusschool naar de Valkhof wel de beste op-lossing is. Wellicht, zo denkt de gemeenteraad, is renovatie van het huidige gebouw (in het centrum van Barneveld) ook denkbaar. Het college is door middel van een amen-dement gevraagd om daar onderzoek naar te doen. Het onderzoek zal met name gaan over de vraag hoeveel kosten zijn gemoeid met de renovatie van het huidi-ge gebouw.

Beleid voor subsidiëring van rijksmonumenten
De gemeenteraad heeft besloten om nader beleid te ontwikkelen om rijks-monumenten in de gemeente te subsidiëren. Dit onderwerp werd actueel naar aanleiding van een brief van de Hervormde Gemeente van Barneveld, waarin werd aangegeven, dat de restauratiekosten van de Oude Kerk in Barneveld niet meer volledig uit subsidiegelden kunnen worden betaald. Een meerderheid in de gemeenteraad wil graag, dat nader beleid moet wor-den ontwikkeld, zodat rijks-monumenten met een publiek karakter in de ge-meente Barneveld ten volle van subsidiegelden gebruik kunnen blijven ma-ken.

Uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen
Een motie van de VVD werd aangenomen, waarin het college werd gevraagd on-derzoek te doen naar de mogelijkheden om het aantal kinderopvang-plaatsen te verhogen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld