Promotiebeleid

Promotiebeleid

Het Barnevelds promotiebeleid werd in de afgelopen commissievergadering terug gebracht tot twee zaken: hoe om te gaan met het Kip en het Ei en hoe om te gaan met de zinsnede over de zondagsrust. Typisch Barneveldse onderwerpen.

Pro’98 vindt dat Barneveld de band met de pluimveesector niet moet verloochenen, en dus gebruik kan maken van de Kip en het Ei. Voor ons moet in de promotie van Barneveld centraal staan:  de ligging, de bereikbaarheid, de ruimte en de Veluwe. Wel of niet met een Kip of een Ei. Wel is leuk, maar hoeft niet. Het is voor ons geen randvoorwaarde.

Dan de zondagsrust.

Eenheid in verscheidenheid, het credo van het coalitie-akkoord, heeft de afgelopen twee weken flink onder druk gestaan, zo lijkt het.

Eerst was het wethouder Van den Hengel die zich via de Barneveldse Krant van 20 juni uitliet over de selectieleidraad voor de evenementenhal.

Daarin staat dat Muziekfestivals of vergelijkbare evenementen hoogstens 12 maal per jaar mogen  plaatsvinden en dat deze activiteiten niet op zondagen mogen worden gehouden. Volgens de krant stelde wethouder van den Hengel dat dit er nooit in had mogen staan. Je vraagt je dan wel af hoe het in de selectieleidraad heeft kunnen komen….

Op dinsdag 23 juni krijgen we op het allerlaatste moment een aangepaste versie van de kaderstelling voor het promotiebeleid. Aan het oorspronkelijke kader over de evenementen wordt een regeltje toegevoegd.  Er moet bij evenementen terdege rekening worden gehouden met de in Barneveld levende opvattingen ten aanzien van de zondagsrust.

Is dit toeval? Wij denken van niet. Is het onderling wantrouwen zo groot dat de afspraken over de zondagsrust in het coalitie-akkoord onvoldoende waarborg bieden? Waarom dit in de kaders van promotiebeleid opnemen en waarom dan alleen ten gunste van diegenen die de zondagsrust in ere willen houden? Waar is de evenwichtige balans tussen diegenen die waarde hechten aan de zondag als rustdag en diegenen die behoefte hebben aan meer faciliteiten, ook of juist op zondag, voor recreatie en ontspanning?

In het coalitie-akkoord is opgenomen:

“ Het college ontplooit zelf geen initiatieven gericht op een uitbreiding van dergelijke activiteiten op zondag. Het zal evenmin economisch realistische  initiatieven van anderen, die betrekking hebben op activiteiten van plaatselijke verenigingen en  andere initiatieven, op enige wijze tegenwerken.”

Dus wethouder Van den Hengel had gewoon gelijk toen hij in de krant stelde dat een dergelijke beperking niet in de selectieleidraad had mogen worden opgenomen. Het is namelijk aan de ondernemer om te bezien of een exploitatie van de evenementenhal op zondag economisch realistisch is. Door een beperking in de leidraad op te nemen, is er bij voorbaat sprake van tegenwerking en dat is in strijd met uw eigen akkoord.

Samenvattend voorzitter, wij vinden dat de regel over de zondagsrust niet in de kaders voor het promotiebeleid van Barneveld thuis hoort. Allereerst omdat Pro’98 vindt dat iedereen vrij moet zijn om de zondag zo in te vullen zoals hij of zij dat wil. Verder is in het coalitie-akkoord voldoende bepaald hoe beleidsmatig om te gaan met de zondag.  We dienen een amendement in om deze regel uit het kader te schrappen.

Amendement PromotiebeleidPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld