Kaderstellende taak raad ontbreekt bij aanbesteden

Kaderstellende taak raad ontbreekt bij aanbesteden

Tot voor kort was mijn fractie er van overtuigd dat de raad eenmaal per periode de kaders voor het aanbestedingsbeleid vaststelde. In dat licht moet u ook mijn inbreng in de commissievergadering van Bestuur zien.

De feiten zijn echter anders. Dat hebben wij onderzocht. De raad van Barneveld heeft helemaal geen kaderstellende taak gehad bij het opstellen van de aanbestedingsnota uit 2004, alhoewel de commissie Grondgebied daarin 2003 wel om had verzocht.

De commissie Grondgebied is 11 september 2003 gehoord door toenmalig wethouder Bakkenes. Tijdens die vergadering concludeerde de voorzitter (volgens de notulen) dat de concept-nota in de commissie  Grondgebied besproken moest worden. Een meerderheid van de commissieleden stemde daar mee in. De wethouder zag dat niet zo zitten, maar zoals het in een democratie hoort, diende hij gehoor te geven aan de wens van de meerderheid.

Maar in werkelijkheid is er niets meer mee gebeurd in de richting van de raad. De aanbestedingsnota is hoogstwaarschijnlijk wel ter kennisname naar de raad gestuurd. Maar daar hebben we niets meer over kunnen vinden. Het zou dus ook goed kunnen zijn, dat dit niet het geval is. Blijkbaar hebben we als raad  het aanbestedingsbeleid door onze vingers laten glippen.

Ik ben eens gaan Googlen om te zien hoe andere gemeentes omgaan met de nota Inkoop en Aanbesteding en in no time had ik een aantal recente voorbeelden van raadsvoorstellen over Nota’s inkoop en aanbesteding.

Letterlijk citaat uit het Raadsvoorstel van Zwijndrecht/Drechtsteden van 27 mei 2008

“De bevoegdheden van raad en college”

In het dualisme is het bewaken van de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van middelen een collegebevoegdheid. Dat geldt ook voor de inrichting van de ambtelijke organisatie en de inrichting van de administratieve organisatie van de financiële functie. In die zin is het vaststellen van de nota inkoop- en aanbesteding een collegebevoegdheid.

De nota vormt een kader voor de wijze, waarop de gemeente aanbesteedt. Binnen dit kader zal de gemeente zich normaliter bij aanbestedingen bewegen. Het stellen van kaders behoort tot de bevoegdheden van de raad. Om die reden wordt de nota aan de raad voorgelegd.”

Vergelijkbare teksten heb ik ook gevonden in raadsvoorstellen van de gemeente Wieringen (2006), Enkhuizen (2007) en Brunssum (2008).

Naast het feit dat het stellen van kaders tot de bevoegdheden van de raad hoort, zou het wel heel raar zijn als we als raad wel een onderzoek van de Rekenkamer over het Barnevelds aanbestedingsbeleid vragen en krijgen, maar er vervolgens eigenlijk niets over te zeggen zouden hebben.

Verder hebben we als raad deze raadsperiode de evaluatie van het aanbestedingsbeleid op de meerjarenraadsagenda gezet. Je zou je kunnen afvragen waarom we iets zouden willen evalueren als we het zelf nooit hebben vastgesteld.

De fractie van Pro’98 vraagt het college toe te zeggen dat de nieuw op te stellen nota als onderlegger aan de raad wordt voorgelegd, zodat de raad op hoofdlijnen kan discussiëren over de op basis van de nota geformuleerde kaders.

Indien we die toezegging niet krijgen, dan zullen we de vraag in tweede termijn aan de raad voorleggen middels een motie.

In tegenstelling tot het voorstel van het college vindt mijn fractie dat advies 7 van de Rekenkamer moet worden overgenomen totdat er kaders door de raad zijn geformuleerd. Informeer de raad voor tot aanbesteding over te gaan over het aanbestedingsadvies en houdt daarbij rekening met de bevoegdheden van raad en college.

Wij hebben daartoe samen met Burger Initiatief een amendement voorbereid. De heer van Rheenen zal dit amendement namens onze beide fracties indienen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld