Kadernota 2010-2013

Kadernota 2010-2013

De fractie van Pro’98 begint zich echt af te vragen of wethouder Verweij ons niet wil horen of niet kan horen. Als het het laatste is, dan hebben ze daar technische oplossingen voor bedacht. Maar misschien zit het probleem niet zo zeer in wel of niet goed kunnen horen, als wel in goed kunnen luisteren.

Ingediende moties en amendementen van Pro’98:

Amendement kleedkamers – Amendement dorpshuizen – Amendement jongerenwerk Voorthuizen
Amendement  SWOB
–  Motie Antoniusschool – Motie slachtofferhulp – Motie verenigingstarief

Ik geef u een paar voorbeelden:

Voorbeeld nummer 1:

In oktober vorig jaar werd een amendement van Pro’98 om in 2009 al een jongerencentrum in Voorthuizen te realiseren, overgenomen door de raad. 

In april van dit jaar is over dit onderwerp nog uitgebreid gesproken in de commissie Samenleving. De opdracht was duidelijk: realiseer dit jaar nog een tijdelijk jongerencentrum met een eigen ingang. Of een tijdelijke voorziening bij de Gereformeerde Kerk en als dat niet lukt, een tijdelijke voorziening bij ’t Trefpunt. 

Tot onze verbazing zien we dat de investering voor het jongerenwerk in Voorthuizen van het prioriteitenlijstje af is gehaald. U stelt dat u met een apart voorstel naar de raad komt.

Voorzitter, was de opdracht van de raad onduidelijk of voor meer uitleg vatbaar? Volgens ons niet. Hoe kan het dan dat de wethouder de benodigde financiën, zonder duidelijke verklaring, niet opneemt in deze Kadernota?

Voorbeeld nummer 2:

De Antoniusschool. Vorig jaar juni wordt een raadsbreed amendement ingediend om te onderzoeken wat de consequenties zijn van de verhuizing naar ‘t Valkhof ten opzichte van renovatie van de bestaande locatie. In dat onderzoek moeten ook de financiële consequenties en de consequenties voor de zogenaamde “carrousel” worden meegenomen.

De wethouder krijgt dus opdracht van de gemeenteraad om iets te onderzoeken. Is het dan niet logisch dat u de uitkomsten van dat onderzoek eerst met de raad bespreekt, alvorens u een besluit neemt over de huisvesting van de Antoniusschool? 
Het feit alleen al dat de raad vraagt dit te onderzoeken, impliceert toch al dat de raad er toe neigt om de verhuizing van de Antoniusschool naar ’t Valkhof  geen doorgang te laten vinden? Mist deze wethouder dan dat politieke gevoel? 

Voorbeeld nummer 3:

Het onderzoek naar openbaar voortgezet onderwijs.*) Afgelopen zaterdag haalt de wethouder in de Barneveldse Krant uit naar de landelijke media. Maar wij denken dat als de media verslag hadden gedaan van het hele verhaal, deze wethouder er nog veel beroerder vanaf was gekomen. Tenslotte was hem in de raad van december gevraagd een voorbereidend stuk met betrekking tot de technische vragen te leveren en niet om op voorhand al conclusies te trekken. Ook hier hield de wethouder geen enkele rekening met de gevoelens die in de gemeenteraad leven. En stemde de raad unaniem voor een motie, terwijl de wethouder toch echt negatief adviseerde.

Of is het zo dat deze wethouder misschien gewoon te aardig is naar zijn collega’s in het college?

Want hoe werkt dat nu precies? Wie bepaalt wat er wel en niet op de lijst gehonoreerde prioriteiten komt? Gaat dat zo van:

Ach meneer van den Hengel, u wilt 135.000 extra voor formatie op de afdeling financiën, natuurlijk dat snap ik, dan kunnen het jongerencentrum en de activiteiten voor ouderen wel even wachten.

En de Antoniusschool hoeveel gaat dat kosten? Een miljoen euro extra. Ja, dat kan eigenlijk niet. We willen tenslotte ook al een nieuwe beleidsmedewerker op de afdeling onderwijs van 75.000 euro per jaar en het onderwijsbudget is al zo hoog. 

En wat te denken van budget voor extra formatie voor kwaliteitsverbetering bij ruimtelijke ordening voor 115.000 euro structureel?  Natuurlijk dat heeft absoluut voorrang. 

Wij horen graag hoe de wethouder er zelf tegenaan kijkt. Is het onhandigheid? Is het de collegialiteit binnen het college die bepalend is? Wij voelen ons in ieder geval niet serieus genomen. 

Pro’98 vindt dat de gemeente de komende jaren moet blijven investeren in de samenleving en niet in het aannemen van nog meer gemeentelijk personeel.

Het aantal ambtenaren in de gemeente Barneveld is de laatste jaren enorm gestegen. Per 1 januari 2006 waren dat er ruim 412,14, in 2009 wordt uitgegaan van een formatie van ruim 452,14. Een toename van 10%, oftewel 40 mensen meer. Dat is nogal wat.

Ergens klinkt er in mijn achterhoofd nog een VVD-fractievoorzitter en lijsttrekker die voor de verkiezingen in 2006 nog pleitte voor een afname van de formatie met minimaal 40 fte. Hij sprak toen van een “lean and mean” organisatie. Laat nou juist hij de afgelopen raadsperiode wethouder met personeelsbeleid in zijn portefeuille zijn geweest. 

Die toename heeft echter wel geleid tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van onze gemeente en dat vonden wij toen, maar nu ook, een goede zaak. Alleen dreigt het in onze ogen op dit moment toch een beetje door te slaan. 

En omdat je (belasting)geld maar één keer kunt uitgeven, moet je dat vooral doen aan zaken die van groot belang zijn voor de gemeenschap en niet aan nog meer uitbreiding van het ambtelijk apparaat.

Dus bijvoorbeeld wel investeren in het jongerencentrum in Voorthuizen. Uit onze straatinterviews in Voorthuizen blijkt, dat veel Voorthuizenaren dat heel erg belangrijk vinden. (amendement)

Maar ook investeren in ouderen. Het geld voor de SWOB is hard nodig om extra activiteiten te organiseren in die prachtige nieuwe of vernieuwde voorzieningen. Dat moet je nu niet op de lange baan zetten. (amendement)

Dorpshuizen

Ook lijkt het ons verstandig om alvast een begrotingspost, al was het maar pro memori, op te nemen voor de dorpshuisfuncties in Garderen en Voorthuizen. Pro’98 vindt het van groot belang dat dergelijke voorzieningen in onze dorpen blijven bestaan. (amendement)

Antoniusschool
En natuurlijk moet de renovatie van de Antoniusschool inclusief de benodigde investeringen in de Kadernota opgenomen worden. Zowel ouders als directie geven aan graag in het monumentale pand te willen blijven. Zij hebben daar goede redenen voor. Het is een regionale school en alleen al de bereikbaarheid van ’t Valkhof maakt deze plek al ongeschikt voor de Antoniusschool. We hebben samen met de VVD een motie voorbereid. Wat ons betreft mag dit geen consequenties hebben voor bijvoorbeeld de verhuizing van ’t Valkhof naar de Burgt. 

Sport

Verder is het ons totaal onduidelijk waarom er bij SDVB uit efficiency-overwegingen en om dubbelwerk te voorkomen extra kan worden geïnvesteerd, maar dat deze overwegingen niet gelden voor de sportcomplexen in Terschuur en Garderen. 

Het gaat hier volgens de begroting 2009 om kapitaallasten per jaar van 6.000 euro (pagina 11 gele pagina’s begroting 2009). Als u dat afzet tegenover de investering voor het complex in Norschoten, dan zien wij geen enkele noodzaak om deze betrekkelijk kleine investeringen uit te stellen tot na 2013. 

Afgelopen week ontvingen wij een brief van VVB. Daarin worden bijvoorbeeld kleedkamers en lichtmasten genoemd die wij in deze Kadernota niet terug kunnen vinden. We verzoeken de wethouder in overleg te treden met het bestuur van VVB om naar oplossingen voor deze vereniging te zoeken, zodat zij in 2011 een mooi jubileumjaar kunnen vieren.

Cultuur
Afgelopen raadsvergadering begrepen wij van wethouder van den Hengel dat hij donderdag een gesprek heeft met de directeur van de Exploitatie bv van het Schaffelaartheater. Wij willen absoluut dat inzet van dit gesprek is dat de verenigingen straks terecht kunnen in het theater. Daartoe hebben we samen met Burger Initiatief een motie opgesteld. 

Lokale economie

We zijn de afgelopen week benaderd door de BMV. Die zouden graag zien dat er reclamebelasting wordt ingevoerd. Het lijkt ons in principe een goed idee, maar we zouden daar wel graag met elkaar wat verder over doorpraten in commissieverband. 

Slachtoffer Hulp Nederland
Ook hebben wij een brief gekregen van Slachtoffer Hulp Nederland. Van de inhoud zijn we zeer geschrokken. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat Barneveld betaalt voor de diensten die worden afgenomen. Dus als het daadwerkelijk zo is dat andere gemeenten extra moeten bijdragen, omdat Barneveld te weinig wil betalen, dan moet u dat zo snel mogelijk rechttrekken. Eigenlijk dit jaar al en niet pas volgend jaar (amendement).

Wij zien een Kadernota 2010 – 2013 voor ons liggen die ieder jaar tekorten laat zien. Wij gaan er van uit dat het meerjarig begrotingsbeeld anders zal zijn. Pro’98 wil uitgaan van een sluitende begroting en we menen uit de aanbiedingstekst op te maken, dat u dat ook wilt. Uit onze dekkingsvoorstellen in onze amendementen kunt u al opmaken, waar wij ombuigingen zien, namelijk: Investeer in de samenleving en niet in nog meer personeel. 

*) Tijdens de raadsvergadering van december stelt de voorzitter van de gemeenteraad (citaat notulen):

De voorzitter stelt voor om dit onderwerp door te schuiven naar de commissie Samenleving, waarbij ook een voorbereidend stuk van de wethouder met betrekking tot de technische vragen die zijn gesteld zal worden gevoegd. Spreker meent dat dit onderwerp een grondige discussie verdient, zodat er sprake kan zijn van een goede opzet, waarna er een goed doordacht onderzoek uitgevoerd kan worden.”