Volkshuisvesting en woningbouw

Volkshuisvesting en woningbouw

PRO’98 wil

  • een gedifferentieerd woningaanbod
  • een woonvisie opstellen waarbij behoefte-onderzoek de basis vormt
  • flexibeler inspelen op veranderende woonwensen
  • realiseren van kleinere, betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen
  • flexibel in te delen woningen voor combinaties van wonen en zorg en wonen en werken
  • stimuleren van woonzorgzones
  • inbreidingsplannen beoordelen op de directe omgeving
  • de rol van de welstandscommissie nader beschouwen
  • landgoederen ontwikkelen voor natuurbehoud en een leefbaar buitengebied

De gemeente Barneveld dient ook in de toekomst in te zetten op de ontwikkeling van woonwijken met een goede mix van woningen voor sociale huur of koop, middeldure en dure koopwoningen. Dit kan in samenwerking met de Woningstichting maar ook met particuliere ontwikkelaars; duurzaam bouwen moet daarbij uitgangspunt zijn.

De wijziging in de samenstelling van huishoudens verandert snel. Zo groeit het aantal een à tweepersoonshuishoudens enorm. PRO’98 vindt dat de nieuwe woonvisie zich moet richten op de vraag aan welk type woningen onze inwoners in de komende 20 tot 30 jaar behoefte hebben.

PRO’98 vindt dat de gemeente flexibeler moet kunnen inspelen op veranderende woonwensen. Onderzocht moet worden op welke wijze dat het beste kan worden vorm gegeven.

Op dit moment hebben vooral starters, jongeren en ouderen het moeilijk op de woningmarkt. Er moeten op korte termijn plannen ontwikkeld worden om betaalbare woningen voor jongeren en voor ouderen te realiseren; deze kleinere woningen moeten niet alleen uit appartementen bestaan. Kwaliteit en duurzaamheid mogen daarbij niet in het gedrang komen.  In het eerder genoemde behoefte-onderzoek moeten de mogelijkheden om woningen langer betaalbaar te houden nadrukkelijk aan de orde komen (zoals Koopgarant).

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Daarom wil PRO’98 bouwen in woonzorgzones stimuleren. Nieuwe woningen moeten flexibel ingedeeld kunnen worden, waardoor combinaties van zorg en wonen, maar ook werken en wonen makkelijk zijn in te vullen. Woningen moeten zoveel mogelijk levensloopbestendig worden gebouwd.

Inbreidingsplannen moeten aan de dorpse vormgeving voldoen en zo min mogelijk ten koste gaan van de groene ruimte. Welstandsvrij bouwen moet mogelijk zijn

PRO’98 vindt dat de gemeente het advies van de welstandscommissie steeds moet wegen naast dat wat mensen graag willen. Gekeken kan worden naar “best practices” op welstandsgebied bij andere gemeentes.

In het buitengebied kan het ontwikkelen van nieuwe landgoederen een goede bijdrage leveren aan het in stand houden van een leefbaar landschap en goede natuur. Op selectieve plaatsen zou het ombouwen van boerderijen tot burgerwoningen een oplossing bieden voor de realisatie van de functieverandering.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld