Is dit het nu?

Is dit het nu?

Kort samengevat was onze eerste reactie toen we het akkoord ontvingen: Is dit het nu?

Hebben we hier tweeëneenhalve maand op moeten wachten?

Hebben we hiervoor de Kadernota bijna een half jaar moeten uitstellen?

Strategische inhoudelijke keuzes en een gedegen financiële onderbouwing?
Wij hebben ze niet kunnen vinden.

Dat verbaast ons ook niet echt. We zijn de laatste weken niet erg overtuigd geraakt van de eenheid in deze nieuwe coalitie en het onderling vertrouwen.

Zo gaf de heer Verweij van de Christen Unie vlak voor de eindstreep alsnog de pijp aan Maarten. Zeer begrijpelijk als we naar de portefeuilleverdeling kijken.

Het lijkt er toch sterk op dat de coalitiepartners eerst geprobeerd hebben hem in de achterkamer weg te sturen en toen dat niet lukte, besloten hebben al zijn oude portefeuilles onder de andere partijen te verdelen.

Slechts bezwaarschriften mocht de Christen Unie houden, terwijl de anderen de belangrijkste onderdelen uit hun voorgaande portefeuilles wel konden behouden.

De Christen Unie heeft een flinke prijs moeten betalen om deel te kunnen nemen aan deze coalitie.

In de inleiding van dit akkoord wordt een poging gedaan om nog iets van een visie te verwoorden en worden de thema’s genoemd waar deze coalitie zich voor in gaat zetten.

1. het afronden van de grote projecten binnen de financiële kaders
2. het realiseren van goede en betaalbare woningen
3. zorg voor de zwakkeren
4. leefbaarheid voor alle inwoners in de verschillende kernen en
5. duurzaamheid bij de inrichting van de leefomgeving

Volgens de onderhandelaars zijn dit dus de voornaamste doelen.

Dan zou je toch mogen verwachten dat er in dit akkoord concrete voorstellen worden gedaan over de wijze waarop deze coalitie die doelen wil bereiken, maar daar kunnen we nauwelijk iets van terug vinden.

Goede betaalbare woningen blijven hangen in goede bedoelingen met termen als “waar mogelijk” en “stimuleren van”.

Leefbaarheid is belangrijk, maar mag in ieder geval geen geld kosten. Er wordt namelijk gestreefd naar “gedifferentieerde wijken met zelfdragende multifunctionele voorzieningen” en “heroverweging van groenonderhoud”.

Heroverwegingen op het gebied van de uitvoering van de milieuregelgeving en het niveau van handhaving stemmen ons ook al niet erg gerust als het gaat over duurzaamheid.

Maar we zijn vooral geschrokken over de wijze waarop de nieuwe coalitie invulling wil geven aan hun eigen hoofdthema “zorg voor de zwakkeren”.

Volgens ons moet in tijden van bezuinigingen zorg voor zwakkeren hoge prioriteit hebben.

Maar juist op dit punt komt de coalitie met het voornemen om het beleid rondom armoedebestrijding te heroverwegen.
In gewoon Nederlands betekent dat: daar gaan we bezuinigen.

Voorzitter,
daar zijn wij faliekant tegen. Sterker nog, ik zou bijna willen zeggen: Hoe haalt u het in uw hoofd om hiermee te komen! Het tegenovergestelde is juist nodig: Extra inzet op armoedebestrijding!

Voorkomen moet worden dat lange wachtlijsten bij de schuldhulpverlening of bij de aanvraag voor bijstand ontstaan vanwege capaciteitstekort bij de gemeente.
Schulden lopen nu eenmaal snel op als iemand geen inkomen meer heeft, dus is het van het grootste belang deze neerwaartse spiraal zo snel mogelijk te stoppen en te keren.

Zorg voor zwakkeren zou volgens ons dus ook niet moeten leiden tot heroverweging van het voorzieningen- en dienstverleningsniveau als het om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat. U lijkt zich in de paragraaf Welzijn en Zorg vooral druk te maken over de kostendekkendheid en niet over degenen die de zorg moeten ontvangen.

Voor Pro’98 zijn dit de verkeerde keuzes.

Voor wat betreft de grote projecten vinden we alleen een verwijzing naar een uitvoeringsagenda binnen nieuwe financiële kaders opgesteld door het oude college. Een uitvoeringsagenda waar de gemeenteraad nog geen enkele kennis van heeft genomen.

Blijkbaar worden de keuzes, gemaakt door het oude college, volledig over genomen door het nieuwe college zonder dat de gemeenteraad daar ooit aan te pas is gekomen.

Dat lijkt ons niet de juiste weg en zeer onwenselijk. U gaat hierbij voorbij aan de kaderstellende taak en het budgetrecht van de gemeenteraad.

Mogelijk is dit een voorbode van de wijze waarop deze coalitie invulling wil gaan geven aan de door hen zo hogelijk gewaardeerde bestuursstijl die zich – citaat – “kenmerkt door een open houding, transparantie van beleid en interactie met alle groepen in onze samenleving”.

Daarom komen wij met twee verzoeken:
1) Wij verzoeken het college de uitvoeringsagenda per direct aan de gemeenteraad aan te bieden.
2) Wij verzoeken de agendacommissie de uitvoeringsagenda te agenderen voor de raadsvergadering van 29 juni 2010.

Wj hebben een motie op dit punt voorbereid.

Grote klappen gaan er ook vallen bij sport en cultuur. De Christen Unie wethouder mag nu sport gaan doen. Hem op een presenteerblaadje met gouden rand aangeboden door de VVD. Was dit niet juist de partij die zich tijdens de verkiezingen profileerde als sportpartij?

Ontbrak het de VVD aan lef om toekomstige bezuinigingen door te voeren? Kunstgrasvelden openen is immers leuker dan bezuinigingen aankondigen of op kwaliteit in te boeten. Dat is natuurlijk niet zo goed voor het imago en er zijn heel veel mensen (dus kiezers) lid van sportverenigingen.

Pro’98 vindt het onbegrijpelijk dat het NOC/NSF-normenkader voor sportvoorzieningen wordt heroverwogen. Het lijkt ons buitengewoon kortzichtig om in de toekomst sportvoorzieningen te bouwen die niet aan deze normen voldoen. Daarmee devalueer je op voorhand al onze sportverenigingen. Laat juist kwaliteit het uitgangspunt zijn.

Cultuur is wel bij de VVD gebleven en ook op dit terrein zal het nodige heroverwogen worden, zoals de bibliotheekvoorzieningen en het museum Nairac. De uitwerking van deze heroverwegingsplannen is voor ons belangrijk om te beoordelen of dit wel of niet goed is voor Barneveld.

Wel zijn we tevreden met de in deze paragraaf opgenomen zin – citaat – ‘Nu het muziektheater is gerealiseerd zal de gemeente binnen de verantwoordelijkheid die zij heeft deze culturele voorziening laten functioneren’. Een zin die vermoedelijk op initiatief van CDA en VVD is opgenomen, maar waar ook de SGP voor heeft moeten tekenen.

Voor wat betreft de paragraaf Onderwijs houden we ons hart vast. Volgens de coalitie blijken uit het Masterplan huisvesting po en vo de meerjarige investeringen.

In dit plan is ondermeer opgenomen dat de Antoniusschool moet verhuizen. Draait u de gewijzigde plannen die extra geld gaan kosten en waarbij de Antoniusschool op de huidige locatie blijft zitten, nu terug?

Laten we er geen doekjes om winden. Het blijft voor ons een bittere pil dat het deel van Barneveld dat juist de afgelopen verkiezingen won, het niet-confessionele deel, niet aan de onderhandelingen heeft mogen deelnemen.

De informateur nam zelfs niet de moeite om de verkiezingsuitslag in zijn rapport te interpreteren.

De verschuiving van twee zetels van confessionele partijen naar niet-confessionele partijen werd tijdens zijn presentatie afgedaan als marginaal.
Maar ja, hij was dan ook van SGP-huize.
De kiezer stond buitenspel. Met de uitspraak van de kiezer werd geen enkele rekening gehouden.

De SGP bepaalde vervolgens wie mocht blijven en wie moest vertrekken, ondersteund door hun satellietpartij ter rechter zijde: de VVD. Inhoud was niet meer van belang, wel het imago van de persoon of van de partij.
Het ging er alleen maar om, dat Pro Pro is en waar Pro voor staat, niet om kwaliteit of draagvlak in de samenleving.
Van onderhandelingen is er in onze richting nooit enige sprake geweest. Een treurige bedoening.

Een vertrekkend gemeenteraadslid van de VVD typeerde in de BK van 8 maart jl. de SGP als volgt: “de SGP is de VVD met de Bijbel in de hand.”

Ik durf toch te stellen dat ik enige kennis van het liberalisme heb. Maar dát vrijheidsdenken ben ik tot op heden niet tegen gekomen bij de uitgangspunten van de SGP.

Deze uitspraak tekent wel de Barneveldse VVD, namelijk die van een conservatieve partij met af en toe wat liberale trekjes. Onze conclusie is dat we de komende vier jaar weer te maken zullen hebben met een conservatief christelijk college.

Een dergelijk college is volgens ons nooit de wens van de kiezer geweest. Wij denken niet dat dit “Goed voor Barneveld” is, noch invulling geeft aan “Samen Doen” en “Samen Barneveld”, laat staan dat dit een coalitie “Voor Iedereen” is.

Pro’98 zal vanuit onze rol in de oppositie niet achterwege laten de verschillen tussen uw keuzes en de onze duidelijk te maken en te proberen de scherpe kanten van het door u voorgestane beleid als het gaat om de zwakkere in de samenleving zoveel mogelijk te verzachten.

We wensen vooral de heren Troost en Van Daalen veel succes met deze nieuwe uitdaging. U kunt van ons een kritische, maar ook een constructieve houding verwachten.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld