Nota buitengebied

Nota buitengebied

Ik ken vele inspiratiebronnen die als een leidraad kunnen dienen, maar deze nota van uitgangspunten ligt echt niet op mijn nachtkastje. Daarvoor is de toon te slecht voor mijn nachtrust. De nota begint wel goed met zinnen als: we willen ecologische waarden en landschapswaarden behouden. Maar daarna raak ik er al vrij snel van overtuigd dat er onzin op papier staat. Bijvoorbeeld omdat u het kampenlandschap als een waardevol open gebied kenschetst. Verder wilt u uitbreiding van agrarische gebouwen toestaan, ook wanneer dit mogelijk conflicteert met het landschap.

Deze nota is feitelijk een rode loper voor de landbouw. Er wordt bijna vergeten dat er ook nog andere functies in het buitengebied zijn. U kiest voor schaalvergroting in de landbouw door het aantal NGE voor een agrarisch bedrijf te verhogen naar 20 NGE. Even ter zijde maar wel wetenswaardig is dat in een ander gemeentelijk stuk (B8 ingekomen stukken) staat dat we nog maar 375 echte agrarische bedrijven in de gemeente hebben.Zet dat aantal eens af ten opzichte van de overige bedrijven in de gemeente. Alleen al in het buitengebied zit een veelvoud aan andere bedrijven. De toonzetting van de nota ademt een sfeer van 25 jaar geleden.

Ondertussen hebben Rijk en provincie gelukkig niet 25 jaar stil gestaan. Deze overheden vinden dat landschap en natuur (naast wonen en recreatie) ook belangrijk zijn. Zie kiezen voor landbouwontwikkeling in het LOP maar ook voor zones waar een EHS gerealiseerd moet worden. Hoewel de uitvoering bij particuliere organisaties als SBB, NM en het Gelders Landschap ligt, dient de gemeente dit wel te faciliteren door gemeentelijk beleid. Dat moet je dus niet landbouwontwikkeling in een verwevingszone gaan toestaan, want dan moet de te ontwikkelen EHS hiermee gaan concurreren!

Uit een ander gemeentelijk stuk weten we dat het afgelopen jaar niet de ingeschatte 20 maar 38 boeren om functieverandering gevraagd hebben. Opnieuw een aanwijzing dat ons buitengebied aan het veranderen is. De landbouw verdwijnt en andere functies zoals wonen, werken en recreatie komen ervoor in de plaats. Via de wet voorkeursrecht gemeenten duwt onze gemeente daar lekker aan mee (wat is een separaat bestemmingsplan in het 4e sterretje?).

Hiervan klinkt niets door in de Nota Uitgangspunten. Tevens worden bestaande problemen zoals op de uitgeponde verblijfsrecreatie-terreinen verzwegen, terwijl we juist hiervoor oplossingen moeten vinden. Om te voorkomen dat is slecht slaap heb ik direct mijn nachtkastje naar de Otelaar gebracht. Deze Nota is geen inspiratiebron maar een ouderwetse opsomming van landbouw belangen.

Ik heb twee amendementen om de ergste misstappen recht te zetten.