Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

Dank aan alle ambtenaren voor een prima en verzorgd verslag. En de gemeente eindigt ook nog met een positief resultaat van 47.000 euro. Of eigenlijk moet ik zeggen een resultaat van 3 miljoen 347.000 euro.

Dit hogere resultaat was het gevolg van een teruggave van 3,3 miljoen euro uit de Ruimte voor Ruimte regeling.

Echter zonder de raad te informeren heeft het college besloten dit bedrag niet in het resultaat mee te nemen, maar te verdelen over de bestemmingsreserve infrastructurele werken en een voorziening voor Veller.

Wij hebben aandacht gevraagd voor het veel hogere resultaat en de verdeling van deze gelden tijdens het gesprek met de accountant in de auditcommissie. Dit naar aanleiding van zijn bevindingen. Nu ligt er een extra beslispunt ten aanzien van de jaarrekening met bijbehorend memo.

Voorzitter, wij zijn erg ongelukkig met deze gang van zaken.

Ten eerste had u natuurlijk de raad moeten informeren. Dat is onderdeel van uw actieve informatieplicht. Ten tweede had u voor de raad inzichtelijk moeten maken hoe u als college besloten had om te gaan met deze meevaller. Zodat de raad daar expliciet mee kan instemmen op het moment dat de jaarrekening moet worden vast gesteld. Feitelijk, het voorstel zoals het er nu ligt.

Maar zowel uit het oude raadsvoorstel als uit de jaarrekening konden wij dit niet opmaken. Voorzitter, de raad hoort te weten wat de raad besluit. Het mag niet zo zijn dat de raad  een impliciet besluit neemt, besluitvorming moet transparant zijn. Gelukkig erkent de wethouder dat ook in bijgevoegde memo.

Onze fractie is wel van mening dat dit niet meer zo mag gebeuren. En daarom vragen we toch van de wethouder een toezegging dat hij voortaan, mocht dat aan de orde zijn, in de jaarrekening en in het bijbehorende raadsvoorstel expliciete beslispunten opneemt.

Wat vinden wij nu van het voorstel om de 3,3 miljoen euro te verdelen in 2.3 miljoen euro voor de bestemmingsreserve infrastructurele werken en 1 miljoen euro voor een voorziening voor Veller?

Pro’98 stelt voor de 3,3 miljoen euro in de bestemmingsreserve infrastructurele werken te storten. Daar hebben we drie argumenten voor:

  1. In de Programmabegroting 2010  is opgenomen om een eventueel overblijvend resultaat over het jaar 2009 te storten in de reserve infrastructurele werken. Hier wordt in bijgevoegde memo naar verwezen. Het lijkt ons logisch dat nu dan ook uit te voeren.
  2. Er komen behoorlijk wat investeringen voor infrastructurele projecten op ons af. Denk bijvoorbeeld maar aan de tunnel onder het Hollands Spoor. Een goede reden om daar flink voor te blijven sparen.
  3. Wij zijn hoogst verbaasd over het voornemen van de wethouder om voor Veller een voorziening te treffen van 1 miljoen euro. Voorzieningen tref je alleen als je bijvoorbeeld een verlies in een project verwacht. Maar als we kijken naar de voortgangsrapportage van april 2010, dan wordt daarin uitgegaan van een winst van een half miljoen op Veller I en II. Wij missen dus totaal de onderbouwing van deze voorziening. Ook de accountant wijst daarop. En feit is dat er geen voorziening getroffen mag worden zonder een deugdelijke onderbouwing. Of weet de wethouder soms iets wat wij als raad (nog) niet weten?

Daarom dienen we een amendement in om beslispunt 2 te wijzigen en het volledige bedrag van de Ruimte voor Ruimte regeling in de reserve infrastructurele werken te storten.

Na een korte schorsing hebben we ons amendement ingetrokken en hebben we samen met het CDA en de Christenunie mondeling een nieuw amendement ingediend waarbij het woord voorziening wordt gewijzigd in bestemmingsreserve:

AMENDEMENT (mondeling ingediend)

Pro’98, CDA en Christenunie stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 2 te vervangen door:

“De voorgestelde verwerking van de restitutie, ad € 3,3 mln, in het kader van de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling te accorderen, zijnde storting ad € 1 mln in de bestemmingsreserve Velleren storting ad € 2,3 mln in de reserve infrastructurele werken;”

Argumenten:

  1. Uit de Voortgangsrapportage Ontwikkelingsbedrijf en Onderwijs, Jeugd en Sport van april 2010 blijkt dat de opbrengsten voor Veller I en Veller II gezamenlijk geschat worden op ongeveer een half miljoen euro
  2. Er dus geen enkele onderbouwing is om een voorziening van € 1 mln  voor Veller te treffen.
  3. In de programmabegroting 2010 op pagina 9 van de aanbiedingsbrief wordt uitgesproken dat het resultaat 2009 dat overblijft wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve infrastructurele werken.

 
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld