Gereserveerde gelden voor museum Nairac

Gereserveerde gelden voor museum Nairac

De fractie van Pro’98 heeft het College van B&W vragen gesteld over een bedrag van € 1,75 miljoen dat de Provincie Gelderland tot afgelopen week gereserveerd had voor Museum Nairac. Door een amendement in de Provinciale Staten gaat nu € 500.000 van dit budget naar het Schaffelaartheater. Er blijft echter nog steeds € 1,25 miljoen gereserveerd bij de provincie tot het einde van dit kalenderjaar.

Barneveld, 1 juli 2010

Onderwerp: gereserveerde gelden voor museum Nairac

Geacht College,

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 29 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad vragen stellen over de door de Provincie Gelderland gereserveerde gelden van

oorspronkelijk € 1.75 miljoen voor het museum Nairac.

 Citaat uit de Voorjaarsnota 2010 van de Provincie Gelderland van 30 juni 2010:

“Museum Nairac te Barneveld (reservering € 1,75 mln). Bij de reservering voor subsidiering van het museum Nairac hebben wij als voorwaarde gesteld dat de cofinanciering van de gemeente Barneveld door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld en dat de bouwvergunning moet zijn verleend. Op dit moment is het uiterst onzeker of de gemeente bereid is € 1,75 mln. bij te dragen. Daaruit volgend zetten wij de reservering van onze bijdrage van € 1,75 mln. nog niet om in een beschikbaarstelling. Als de stand van zaken inzake deze projecten bij begroting 2011 ons geen aanleiding geven u een voorstel te doen voor beschikbaarstelling zullen wij u voorstellen deze middelen toe te voegen aan het bedrag (€ 350 mln) van de Gelderse Investeringsagenda voor de volgende bestuursperiodes”

Ook hebben wij begrepen dat er inmiddels een amendement door Provinciale Staten is aangenomen om van de voor het museum gereserveerde gelden € 500.000 beschikbaar te stellen aan het Schaffelaartheater. Dan blijft er dit jaar nog altijd € 1.25 miljoen voor het museum bij de Provincie gereserveerd.

Uit bovenstaande blijkt dat er voor de Provincie twee voorwaarden zijn om het geld voor het museum beschikbaar te stellen: (1) de gemeente moet dit jaar zorg dragen voor een vergelijkbare cofinanciering en (2) een bouwvergunning verlenen. Anders komt de reserve voor Nairac te vervallen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2011 dit najaar zal pas duidelijk worden of de gemeenteraad bereid is om te investeren in de aanpassing van het museum. Mocht dat het geval zijn dan is in ieder geval aan één voorwaarde van de Provincie voldaan.

  1. Op 13 mei 2009 heeft de commissie Samenleving besloten dat er behoefte is aan meer antwoorden op vragen en dat er meer zekerheden moeten bestaan t.a.v. een aantal zaken om het voorstel Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Museum Nairac te kunnen behandelen. In een aangepaste definitieve versie van het onderzoek moeten deze zaken afdoende zijn verwerkt.  Gegeven het feit dat de tijd dringt, kunt u ons aangeven wanneer u denkt met een definitief haalbaarheidsonderzoek te komen?
  2. Bent u voldoende voorbereid om nog dit jaar een bouw- c.q. verbouwvergunning voor de oude bibliotheek  te kunnen verlenen, mocht de gemeenteraad de gelden voor het museum beschikbaar stellen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld