Amendement: Duurzame gebruiksgoederenregeling

Amendement: Duurzame gebruiksgoederenregeling

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: duurzame gebruiksgoederenregeling
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) vooralsnog niet akkoord gaan met de volgende ombuiging:

Afschaffen duurzame gebruiksgoederenregeling in 2011 

Toelichting: Het is niet verstandig om nu overhaaste beslissingen te nemen die mogelijk onbedoelde negatieve effecten voor de minima hebben. Het voorstel is om na een gedegen informatieronde bij de behandeling van de kadernota 2012-2015 een beslissing over deze bezuinigingsvoorstellen te nemen. 
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Jaap Beijer 

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld