Amendement: Extra taakstellende bezuiniging programma Verkeer en Openbare Ruimte

Amendement: Extra taakstellende bezuiniging programma Verkeer en Openbare Ruimte

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting  2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: extra taakstellende bezuiniging programma Verkeer en Openbare Ruimte
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Bij beslispunt d) toe te voegen:

150.000 Euro extra taakstellend bezuinigen in Programmalijn Verkeer en Openbare Ruimte

Toelichting:

In de programmalijn Verkeer en Openbare Ruimte wordt slechts 100.000 Euro taakstellend bezuinigd. De overige bedragen worden ingeboekt door extra inkomsten te genereren uit reclameborden en parkeergelden.

Om de gemeentelijke begroting meer in evenwicht te brengen, kan in totaal 4% bezuinigd worden in deze programmalijn. Te denken valt aan het temporiseren van investeringen in wegen en grote projecten.

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Hilhardt Brul 

Aat BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld