Amendement: Formatie Kwaliteitsverbetering Lef

Amendement: Formatie Kwaliteitsverbetering Lef

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Formatie Kwaliteitsverbetering Lef
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Bij beslispunt g) de formatie-uitbreiding ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Lef schrappen. 

Toelichting:

Uit de toelichting van het college is gebleken dat het bij de kwaliteitsverbetering Lef vooral om formatie-uitbreiding gaat. Dat is in tijden van bezuinigingen onverstandig.

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Hilhardt Brul 

Aat BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld