Amendement: Korting minimabeleid

Amendement: Korting minimabeleid

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Korting minimabeleid
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) vooralsnog niet akkoord gaan met de volgende ombuiging:

Verlagen minimabeleid met €10,00 in 2011. 

Toelichting: Het is niet verstandig om nu overhaaste beslissingen te nemen die mogelijk onbedoelde negatieve effecten voor de minima hebben. Het voorstel is om na een gedegen informatieronde bij de behandeling van de kadernota 2012-2015 een beslissing over deze bezuinigingsvoorstellen te nemen.
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Monique Rosbergen 

André van de Burgwal Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld