Amendement: Kunstgrasveld De Bosrand te Stroe

Amendement: Kunstgrasveld De Bosrand te Stroe

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: Kunstgrasveld de Bosrand te Stroe
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) niet akkoord gaan met de ombuiging die inhoudt dat de investeringen in het kunstgrasveld voor sportcomplex De Bosrand te Stroe worden uitgesteld tot na deze raadsperiode.

Toelichting: De huidige accommodatie van de voetbalvereniging in Stroe is onvoldoende. Het aanleggen van een kunstgrasveld is dringend gewenst  
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Jaap Beijer 

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld