Amendement: Tarief gehandicaptenparkeerkaart

Amendement: Tarief gehandicaptenparkeerkaart

AMENDEMENT

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
Onderwerp: tarief gehandicaptenparkeerkaart
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Betreffende beslispunt d) De voorgestelde verhoging van de leges van een gehandicaptenkaart vervangen door een verhoging met 10% in 2011. 

Toelichting: De verhoging van de leges voor een gehandicaptenkaart van Eur 36,30 naar Eur 125,- is buitensporig. Een verhoging van 10% is in lijn met het percentage dat de gemeente zelf kort.
Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98, 

Jaap Beijer 

Frank van der Lubbe