Bijdrage Pro’98 begroting 2011: het kan anders!

Bijdrage Pro’98 begroting 2011: het kan anders!

Voorzitter,

Onze fractie is erg geschrokken van de wijze waarop u voorstelt in te grijpen in de Barneveldse samenleving: keihard bezuinigen op mensen versus grote investeringen in beton, steen en staal. Wat Pro’98 betreft is de balans tussen mensen en stenen in het voorstel volledig zoek.

Wat is er nog over gebleven van prachtige verkiezingsleuzen als: “Samen Barneveld”, “Samen Doen”,  “Voor Iedereen” en “Goed voor Barneveld”?

Het motto wat volgens ons het beste bij deze coalitie past is: “Ieder voor zich en … nou ja, vult u dat zelf maar in ”. Deze coalitie heeft in de verste verte niets meer van doen met  “Samen”,  laat staan met “Voor Iedereen”.

Dat de VVD en de SGP deze ontwerp-begroting  ”Goed voor Barneveld” vinden, verbaast ons niet, maar dat partijen als het CDA en de Christen Unie zo ver zijn weg geraakt van dat wat mensen beweegt, motiveert en bezig houdt, is voor ons onbegrijpelijk.

Voorzitter, dat heeft ons er toe gebracht een alternatief te ontwikkelen. Om te laten zien dat het “anders kan”. Anders, socialer en rechtvaardiger, waarbij we de zwakkeren in de samenleving ontzien, oog houden voor een rijk en bloeiend verenigingsleven en de Muziekschool en de bibliotheek voor iedereen toegankelijk houden. In ons alternatief wordt er meer balans gebracht tussen enerzijds de gemeentelijke bedrijfsvoering, investeringen in Verkeer en Openbare Ruimte  en anderzijds de belangen van de inwoners van onze gemeente.

Een rijk en bloeiend verenigingsleven

Waarderingssubsidies

In een Christen Unie opiniestuk getiteld “Minder overheid, meer samenleving”  las ik:

“Maatschappelijke en sociale verbanden moeten hun plek weer opeisen in de samenleving. Midden in de maatschappij staan en daar hun taak vervullen. En niet alles van de overheid verwachten.”

Is dat in Barneveld dan het geval? Verwachten de verenigingen alles van de gemeente?

Nee, dat is pertinent onjuist. Alle Barneveldse verenigingen zijn keihard bezig om op verschillende manieren geld in te zamelen voor hun club, denkt u maar aan oliebollenacties, reclameborden, werven van donateurs en noem maar zo op.

Het bedrijfsleven waardeert dat door de verenigingen te sponsoren in ruil voor naamsbekendheid.

Als consequentie van uw voorstel gaan binnen twee jaar alle Barneveldse verenigingen proberen meer dan 3 ton extra uit de Barneveldse samenleving te halen, onder andere door een run op het bedrijfsleven. In een periode van een economische recessie zal dat al helemaal niet meevallen.

Maar moeten wij nu echt alles van de markt verwachten? Is het niet redelijk om als gemeente te laten zien dat je waardering hebt voor die inspanningen? De voordelen van een bloeiend verenigingsleven zijn enorm. Jong en oud is letterlijk “van de straat”  dan wel  “achter de geraniums vandaan”.

Zomaar een voorbeeld uit de praktijk: mijn schoonmoeder gaf afgelopen zaterdagavond met Con Amore een concert in de Bethelkerk. Ze belde ons zondag om ons nogmaals te laten weten, dat ze zo’n heerlijke avond had gehad en zo had genoten!

De manier om “eenzaamheid onder ouderen” aan te pakken. Zo kan ik u talloze voorbeelden noemen waaruit blijkt dat de verenigingen het smeermiddel van onze samenleving zijn, voor sociale samenhang zorgen en daarom waardering van de gemeente verdienen.

Kijkt u eens naar al die vertegenwoordigers van de verenigingen die 28 oktober bij ons aanschoven tijdens de inspraakavond. Wat een maatschappelijk kapitaal. Wat een passie en enthousiasme. Als dat toch eens te gelde gemaakt zou kunnen worden. Moet u eens zien wat je terug krijgt voor elke euro die je daar in steekt. Probeer een dergelijk rendement maar eens te behalen in het bedrijfsleven.

Toch zien ook wij de noodzaak om de lasten voor de gemeente op dit punt te verlichten. Dat willen we op twee manieren doen, allereerst door op het totaal van de waarderingssubsidies 10% te korten. Dat vinden we redelijk, omdat ook de gemeente 10% op het budget kort.

Ten tweede: de ambtelijke inzet om de relatief kleine subsidiebedragen te verwerken kan worden terug gebracht. We stellen voor een fonds in te stellen, beheerd door een op te richten stichting die binnen de door de raad gestelde kaders subsidies uitkeert.

Het fonds kan zowel gevoed worden door private partijen als de gemeente. Voor de gemeente blijven slechts twee handelingen over: een keer storten en een keer controleren. Efficiënter kan het volgens ons niet.

Pro’98 vindt dat de regeling voor amateurkunstverenigingen moet blijven bestaan. In de oorspronkelijke opzet van het theater is beloofd dat er voor onze verenigingen  verenigingstarieven zouden gelden. Dat bleek vorig jaar niet het geval. Er waren alleen commerciële – voor deze verenigingen financieel niet haalbare – tarieven. De wethouder heeft dit vorig jaar gecorrigeerd door een vouchersysteem in te stellen. Daar komt u nu dus al weer op terug. Dat kan niet. Zeker niet omdat in uw voorstel de waarderingssubsidies ook nog weg worden bezuinigd.

Schaffelaartheater

Voorzitter, in zijn algemeenheid komen we tot de conclusie dat met het voorstel om in te grijpen door de gemeente, zowel de Harmonie als het theater van de ondergang worden gered. Wij zijn het eens met het college dat zaalgebruik door de Harmonie een commerciële exploitatie niet in de weg mag staan. Gezien het feit dat andere verenigingen ook voor de huur van de zalen moeten betalen zou het in de rede liggen dat ook de Harmonie een huurbedrag in rekening gebracht wordt  voor het gebruik van de zalen.

Wij zien een nadere onderbouwing en uitwerking van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van 200.000 Euro graag tegemoet in een raadsvoorstel, zodat de raad binnenkort een gedegen beslissing kan nemen. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief lijkt het ons verstandig de zondag ten volle te benutten.

Muziekschool

Voorzitter, de fractie van Pro’98 vindt een wethouder van Cultuur die in de krant op een buitengewoon populistische wijze voor rekent dat een leerling van de Muziekschool 1000 Euro gemeenschapsgeld kost en daar dus wel 250 euro van af kan, geen knip voor de neus waard.  Juist hij, zou als wethouder met die portefeuille, moeten op komen voor de Muziekschool en het belang van deze voorziening.

Op de een of de andere manier bestaat de mythe dat Sport de gemeente minder kost dan  Muziek en Cultuur. Maar is dat ook feitelijk zo?

Neem bijvoorbeeld SDVB, een voetbalvereniging met  ongeveer een gelijk aantal leden als er leerlingen naar de Muziekschool gaan.

Om te beginnen maakt de voetbalvereniging gebruik van een sportcomplex van ongeveer 7 ha. Gebaseerd op een grondprijs voor maatschappelijke doeleinden komt dat neer op een stille subsidie van 13,3 miljoen euro. Daarbij opgeteld de investeringen in de afgelopen 10 jaar en de waarderingssubsidie geeft in 2011 ruim Eur 800 aan kapitaallasten per lid. Nagenoeg gelijk aan de kosten per leerling van de Muziekschool. Tenminste als we de Muziekschool, zoals in ons voorstel, korten met 10%.

Mocht u twijfelen aan onze berekening, ik nodig u van harte uit om die bij mij in te zien. Hij is gecheckt en op juistheid gecontroleerd.

Waarom dan toch zo ongenadig hard ingrijpen in de Muziekschool? Er is al sprake van onbalans als we kijken naar wat je als ouder per jaar voor je kind moet betalen voor een sportvereniging en wat je moet betalen voor muziekonderwijs. Sporten kost gemiddeld 200 Euro per jaar, muziek maken 400 Euro. Waarom de ouderbijdrage voor muziekonderwijs zó verhogen, dat het gevolg is dat muziek maken alleen voor de elite wordt?

Wij kunnen geen argumenten verzinnen voor zo’n draconische bezuiniging, behalve dan, dat u muziek maken absoluut niet belangrijk vindt voor de ontwikkeling van kinderen. U heeft voldoende insprekers kunnen horen over hoe goed muziekonderwijs voor kinderen is: musiceren maakt slim.

Bibliotheek

Net zoals de Muziekschool voorziet  de bibliotheek aantoonbaar in een grote behoefte in onze gemeente. Daarover zijn onlangs concrete afspraken gemaakt in een convenant tussen gemeente en bibliotheek. Pro’98 vindt dat de bibliotheek voor iedereen toegankelijk moet blijven. De  bibliotheken in Kootwijkerbroek en Voorthuizen dreigen door de voorgestelde bezuinigingen te moeten sluiten. Wij vinden dat beide bibliotheken open moeten blijven en dat alle jeugdactiviteiten moeten blijven bestaan.

Pro’98 vindt dat daarom afgezien moet worden van de voorgestelde bezuiniging van 30%. Maar ook voor de bibliotheek geldt de redelijkheid van een korting van 10%..

Werk en Inkomen

Op Werk en inkomen wordt taakstellend 400.000 euro bezuinigd. De wethouder stelde tijdens de commissievergadering vorige week en ik citeer uit het verslag: “Hij – de wethouder – heeft er vertrouwen in dat  4 ton bezuinigd kan worden, met name door efficiencyverbetering. Het is de bedoeling om maximale inspanning te verrichten om mensen weer aan werk te helpen.” Einde citaat.

Wij concluderen daaruit dat  deze korting op geen enkele wijze terecht komt op de schouders van de uitkeringsgerechtigden.

Permar

De fractie van Pro’98 vindt dat er niet 10% gekort moet worden op Permar. Landelijk loopt een discussie om op de sociale werkvoorzieningen te korten. Wij vinden dan, dat je dat als gemeente niet ook nog een keer moet doen. In de paragraaf Verbonden Partijen lezen we dat het gewenste weerstandsvermogen voor Permar nog lang niet is bereikt. Een korting op de bijdrage verhoogt dus alleen maar ons risico op bij betalen.

Deze voorziening is erg belangrijk voor mensen die vanwege hun beperking geen werk kunnen vinden bij een reguliere werkgever.  De gemeente heeft voor deze groep mensen in onze ogen een grote verantwoordelijkheid.

Gebruiksgoederenregeling en 10 Euro korten op minima

Er  zijn in Barneveld veel regelingen voor de minima.  Wij zijn ons er van bewust dat er sprake kan zijn van enige overlapping. Wij vinden het wat kort door de bocht om meteen al volgend jaar (dus over 2 maanden) de gebruiksgoederenregeling in te trekken en het minimabeleid met Eur 10 per regeling te korten.

Pro’98 wil graag meer inzicht krijgen in de verschillen en de overlappingen tussen de diverse regelingen.  Bovenal willen wij geen overhaaste beslissingen nemen die mogelijk onbedoelde negatieve effecten voor de minima hebben. Het gaat om een relatief laag bedrag in het licht van de 8,2 miljoen euro bezuinigingen. Een dergelijk besluit dient een gedegen onderbouwing te hebben.

Wij stellen voor de bezuiniging volgend jaar niet door te voeren maar, na een gedegen informatieronde, bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 een beslissing over deze bezuinigingsvoorstellen te nemen.

Terugdraaien verhogen leges gehandicaptenkaart

Onze fractie vindt de verhoging van de leges voor een gehandicaptenkaart van Eur 36,30 naar Eur 125,– buitensporig.  We kunnen ons wel voorstellen dat er wordt gekeken naar een splitsing van de kosten voor de externe medische keuring en de leges voor de parkeerkaart op zich. Niet bij elke aanvraag is er sprake van een externe medische keuring. Daar willen wij graag op een later moment met de raad over discussiëren. Wij stellen voor het komende jaar de legeskosten met 10% te verhogen.

Voorlichting Milieu-educatie

Schoolkinderen kunnen wat ons betreft in ’t Koetshuis les blijven krijgen over de natuur en het milieu. Afgelopen donderdag ontvingen wij een brief van Het Geldersch Huys B.V. Deze BV wil mogelijk op termijn de activiteiten van het Biologisch Centrum overnemen. Het lijkt ons verstandig in ieder geval tot die tijd het Biologisch Centrum in stand te houden. Volgens de woordvoerders van het Biologisch Centrum kan wel op het busvervoer naar ’t Koetshuis worden bezuinigd. Die suggestie nemen wij over.

Kunstgrasvelden VVB, de Bosrand Stroe en de Glind

Bij de voetbalverenigingen VVB, de Bosrand Stroe en de Glind zijn verwachtingen gewekt dat zij binnen afzienbare tijd kunnen beschikken over een kunstgrasveld. Voor alle drie de verenigingen is er sprake van een noodzaak. Pro’98 vindt dat de velden in deze raadsperiode nog moeten worden aangelegd.

Dekkingsvoorstellen

Pro’98 vindt dat de broekriem in het gemeentehuis wel wat strakker aangetrokken kan worden en dat er ondermeer wat minder geld uit gegeven hoeft te worden aan beton, steen en staal. Dat brengt de gemeentelijke begroting meer in evenwicht.

Dat komt neer op:

1)  geen uitbreiding van formatie, dus geen 115.000 euro voor kwaliteitsverbetering Lef;

2) de overige belastingen corrigeren met het inflatiepercentage van 1,5%

In de ontwerpbegroting van het college wordt de inflatiecorrectie alleen toegepast op de OZB, niet op de toeristen, forensen en hondenbelasting. Dat vinden wij inconsequent.

3) In totaal 4% korten op Verkeer en Openbare Ruimte

In de programmalijn Verkeer en Openbare Ruimte wordt slechts 100.000 Euro taakstellend bezuinigd. De overige bedragen worden ingeboekt door extra inkomsten te genereren uit reclameborden en parkeergelden.

Om de gemeentelijke begroting meer in evenwicht te brengen, kan in totaal 4% bezuinigd worden in deze programmalijn. Te denken valt aan het temporiseren van investeringen in wegen en grote projecten.

4) In totaal 5% korten op de bedrijfsvoering.

Het college stelt dat er 3,15 miljoen euro op bedrijfsvoering wordt bezuinigd. Daarvan wordt echter 2 miljoen euro ingeboekt door goedkoper en efficiënter in te kopen. In eigen vlees wordt slechts voor 1 miljoen euro gesneden.

Een totale korting van 1,4 miljoen euro is ongeveer 5% van de salariskosten. Dat is redelijk zeker gezien de totale korting van 10%.

Onze voorstellen voor aanpassing van de begroting, inclusief de middelen voor dekking, vindt u terug in onze alternatieve begroting. Die bied ik u hierbij aan.

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld