Motie: fonds waarderingssubsidies

Motie: fonds waarderingssubsidies

MOTIE

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010.
Onderwerp: Fonds waarderingssubsidies
Constaterende dat:

  • Er ambtelijke inzet nodig is om alle (veelal kleine) aanvragen voor waarderingsubsidies te verwerken.
  • Er een bezuinigingsopgave is.

Overwegende dat:

  • De verdeling van deze subsidiegelden niet door het ambtelijk apparaat hoeft te geschieden.
  • De huidige systematiek geen ruimte geeft voor voeding vanuit private partijen.

Verzoekt het college:

  • Een fonds in te stellen voor de uitkering van waarderingssubsidies aan maatschappelijke, culturele en sportverenigingen.
  • Dit fonds te laten beheren door een op te richten stichting, waarbij de gemeenteraad van Barneveld de kaders stelt voor de verstrekking van deze subsidies en het bestuur van de stichting eens in het jaar verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.
  • Een voorstel voor de oprichting van een stichting en de instelling van een fonds voor te leggen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98 

M. Rosbergen 

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld