Motie: Taakstellende bezuiniging op programmalijn Werk en Inkomen

Motie: Taakstellende bezuiniging op programmalijn Werk en Inkomen

MOTIE

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2011, inclusief Meerjarenbegroting 2012-2014
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2010.
Onderwerp: Taakstellende bezuiniging op programmalijn Werk en Inkomen
Constaterende dat:

– het College € 400.000 taakstellend wil bezuinigen op de programmalijn Werk en Inkomen.

– de wethouder in de commissievergadering d.d. 2 november heeft gesteld dat deze bezuiniging in zijn geheel gehaald kan worden uit efficiencyverbetering in de uitvoering van het beleid en een maximale inspanning om mensen aan het werk te krijgen.

Overwegende dat:

– de uitkeringsgerechtigden niet financieel te lijden mogen hebben van deze bezuiniging.

Verzoekt het college:

-Er zorg voor te dragen dat deze bezuiniging geen financiële consequenties heeft voor de uitkeringsgerechtigden in Barneveld.

En gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening en naam: 

Namens PRO’98 

Monique Rosbergen 

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld