Amendement: De rol van de gemeenteraad bij omgevingsvergunningen

Amendement: De rol van de gemeenteraad bij omgevingsvergunningen

De rol van de gemeenteraad bij omgevingsvergunningen wordt slapend uitgevoerd. Want de gewenste rol is dat het college alles afhandelt en dat de raad per half jaar een opsomming krijgt van de zaken die B&W buitenplans toegestemd hebben. Het is een pragmatische voorstel waarmee de oude artikel 19 procedures weer terugkeren onder een andere naam. Het scheelt de raad veel werk, het College is slagvaardiger en de procedure voor de aanvrager verloopt sneller, dus het is een prachtige oplossing.

Deze voorstelling van zaken geldt alleen als de wind mee zit. Bij tegenwind heeft het college niet helder wanneer er een politiek/bestuurlijk belang meespeelt in de beslissing of wordt een maatschappelijke beroering niet goed voorzien. Maar de procedure loopt op dat moment reeds zodat er geen weg terug is. Dezelfde wethouder die de inschatting gemaakt heeft om het buitenplans te regelen, mag dan verdedigen waarom het politieke belang of de maatschappelijke beroering niet voorzien was.

Ook inhoudelijk planologisch moeten er kanttekeningen geplaatst worden. In het raadsvoorstel en de bijlage staan geen bovengrenzen genoemd, behalve twee getallen bij het buitengebied. Voor het stedelijk gebied is dit niet nodig want daar liggen – volgens zeggen – de ontwikkelingen minder beleidsgevoelig. Naar onze mening is het juist omgekeerd, want door het grotere aantal betrokkenen zal de invloed op de woonomgeving ook groter zijn. Het wordt mogelijk de bouw van een bedrijf met milieucategorie 2 buiten een bedrijfsterrein toe te staan, en indien er geen wijziging van functie is, mag er tot 75% van de grens van het bestemmingsvlak overschreden worden. Volgens PRO98 is dit vragen om problemen, juist in het stedelijk gebied.

Uit de toelichting bij de bijlage blijkt dat mini-campings (dus: verblijfrecreatie) onder de extensieve recreatie geplaatst worden. Taalkundig en inhoudelijk is dit onjuist. Verblijfsrecreatie valt onder de intensieve recreatie en het verblijven en overnachten op 25 standplaatsen met gemiddeld 4 personen gedurende langere tijd kan grote invloed op de omgeving uitoefenen. Onder het kopje “extensieve recreatie kleinschalig nevengebruik” staat dus een intensive activiteit, iets geheel anders dan bijv. verhuur van recreatieve producten. Juist omdat dit in het “veel beleidsgevoeliger buitengebied” plaats vindt, willen we dit amenderen.

Als mening over dit raadsvoorstel heeft PRO98 de indruk dat hoewel de wetgeving de gekozen oplossing oplegt, de geformuleerde uitwerking veel te open gehouden is, zonder bovengrenzen aan te duiden. Hierbij kunnen in de toekomst serieuze problemen ontstaan, zeker omdat de raad pas achteraf geïnformeerd wordt. We gaan akkoord met het voorstel, maar wel met tegenzin. Voor ons heeft de huidige situatie de voorkeur. Daarbij staan deze zaken onder punt F van de Ingekomen en uitgaande stukken en zijn hierdoor toetsbaar voor en door de politiek en dus ook zichtbaar voor de bevolking.

AMENDEMENT

Voorstel nr.  11-7
Onderwerp: rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen voor afwijken bestemmingsplan
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2011
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Bij de toelichting behorende bij Bijlage I, onder het kopje extensieve recreatie, het woord “minicamping” te schrappen

Toelichting: 

Een minicamping is geen extensieve recreatie.

Ondertekening en naam: 

Pro98

A . Barendregt 

H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld