Gehandicaptenparkeerplaatsen

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Geachte heer Van der Lubbe,

Op 25 oktober 2010 stelde uw fractie ons college schriftelijke vragen op grond van artikel 29 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad. Deze vragen hebben betrekking op de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten en enkele specifieke gehandicaptenparkeerplaatsen in Barneveld.

Graag beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Vraag 1: Beschikt de gemeente over een beslisboom bij de behandeling van een verzoek?
 Antwoord: De procedure is dat bij het servicepunt WZI in een gesprek wordt onder-zocht of iemand kans maakt op een toekenning en wordt men geïnformeerd over de kosten, verbonden aan de aanvraag. Op basis daarvan beslist de klant of deze wel of geen aanvraag indient. In veel gevallen vindt de uiteindelijke beslissing op een inge-diende aanvraag plaats op grond van een door ons gevraagd advies bij een externe medisch adviseur. Uw indicatie dat de gemeente terughoudend is in het verstrekken van een GPK, herkennen wij niet. Er zijn in Europese regelgeving harde criteria voor toewijzing aangegeven die in Barneveld onverkort worden toegepast.

Vraag 2: Hoeveel aanvragen voor GPK’s zijn er in 2010 gedaan en hoeveel aanvragen zijn door de gemeente toegewezen?
Antwoord: tot en met september 2010 zijn 226 aanvragen( inclusief verlengingen) in-gediend waarvan 212 toegewezen.

Vraag 3: Klopt het dat volgens de ontwerp begroting 2011 er leges verbonden zijn aan de aanvraag, indien deze wordt geweigerd?
Antwoord: Al vele jaren zijn, op grond van de legesverordening, aan het in behande-ling nemen van een aanvraag kosten verbonden. Tot medio 2010 werd in afwijking van de verordening, bij afgifte van de GPK leges betaald. Thans wordt de regeling uitge-voerd conform de legesverordening hetgeen betekent dat men vooraf de leges moet betalen. Ingeval van een uiteindelijke afwijzing wordt de betaalde leges niet terugbe-taald. Juist om die reden wordt aan het begin van de procedure de aanvrager duidelijk geïnformeerd over de kansen en de financiële aspecten.

Vraag 4: Worden er op dit moment leges in rekening gebracht bij een afgewezen aan-vraag?
Antwoord: Zie antwoord 3

Vraag 5: De leges voor de aanvraag van een GPK worden volgens de ontwerp begro-ting 2011 verhoogd van €36,30 naar €125,00. Geldt dit bedrag ook voor een geweiger-de aanvraag?
Antwoord: Door verhoging van het tarief verandert de toepassing van de legesverorde-ning niet.

Vraag 6: Zijn de leges in verhouding met de leges die in omliggende gemeentes wor-den gehanteerd?
Antwoord: De hoogte van de leges is gemeentelijke vrijheid en daardoor zeer divers evenals de vrijheid van de gemeente om aan de kaart extra faciliteiten te verbinden zoals kosteloos parkeren e.d. Momenteel hanteert Amersfoort leges van € 130,-, Nijkerk € 43,- en Ede € 28,25. Ook zijn bedragen van € 180,- bekend.

Vraag 7: Worden dezelfde leges in rekening gebracht indien een verzoek tot verlenging (eens in de 5 jaar) wordt ingediend?
Antwoord: De leges voor verlenging bedraagt momenteel € 26,85. In de ontwerpbegro-ting wordt geen onderscheid gemaakt in het tarief voor een nieuwe aanvraag en een aanvraag tot verlenging.

Vraag 8: Klopt het dat de gemeente niet meer verplicht is een medisch advies aan te vragen en dit bij een verlengingsaanvraag ook niet meer doet?
Antwoord: Dit klopt maar neemt niet weg dat de gemeente in incidentele gevallen kan besluiten toch een medisch advies te vragen

Vraag 9: Pro’98 heeft begrepen dat bij de verbouwing van het Gowthorpeplein de ge-handicaptenplaatsen verplaatst zijn, waardoor het voor gehandicapten die niet rolstoel-gebonden zijn erg lastig is om de bakker of de zorgwinkel te bereiken. Is de gemeente op de hoogte van deze situatie en is de gemeente voornemens deze situatie te verbeteren?
Antwoord: Op het Gowthorpeplein zijn de nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen gesitueerd dichtbij de betaalautomaten, op 2 hoeken van het plein. Deze locaties zijn te-vens dichtbij het voetgangersgebied (Haanschotenstraat) en dichtbij de ingang van de Plus-supermarkt. Met dit aantal wordt voldoende voorzien in de richtlijn van het reser-veren van 1 op de 50 parkeerplaatsen voor gehandicapten. De nieuwe inrichting van het terrein is besproken met de werkgroep verkeer en toegankelijkheid van de gehan-dicaptenraad. Er zijn geen voornemens om de locatie van de gehandicaptenparkeer-plaatsen aan te passen. Indien mogelijk en gewenst kan door (niet-rolstoelgebonden) gehandicapten gebruik worden gemaakt van andere (reguliere) parkeerplaatsen op het Gowthorpeplein, echter neemt de loopafstand tot de betaalautomaat van het parkeerterrein dan toe. Bovendien gelden bijzondere verkeersregels voor de houder van een gehandicaptenparkeerkaart waardoor er meerdere mogelijkheden zijn om te parkeren, bijvoorbeeld op een locatie waar een parkeerverbod geldt. Overigens is de gehandicaptenparkeerplaats in de hoek bij de Haanschotenstraat gelegen op korte afstand van de zorgwinkel.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

 

 

D. Bakhuizen

 

 

J.A.M.L. Houben

 

 

 

 

 

 

 

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld