Kadernota 2012

Kadernota 2012

De Barneveldse samenleving begint de eerste effecten van de bezuinigingen te voelen. Het bestuur van de Oranjestichting stapt op, het Biologisch Centrum dreigt per 1 augustus te worden gesloten, muziekonderwijs wordt veel duurder en voor sportverenigingen gelden vanaf nu nieuwe normen.

Volgens Pro’98 zullen de voorgenomen bezuinigingen vooral leiden tot maatschappelijke onrust en groot onbegrip voor de Barneveldse politiek bij de inwoners van onze gemeente. En dat terwijl het anders kan.

Dat hebben wij u vorig jaar al voorgerekend. Een voorstel dat – in tegenstelling tot de begroting van de coalitie – in balans was. In balans tussen aan de ene kant de gemeentelijke bedrijfsvoering en aan de andere kant de belangen van de inwoners van onze gemeente.

Deze Kadernota toont nog eens aan hoezeer de voorstellen van het college niet in balans zijn. U stelt voor om per jaar 100.000 euro extra te begroten voor “autonome groei” vanwege de toename van de omvang van de taken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. Dat betekent dus in 2012 100.000 euro extra, in 2013 200.000 euro extra, in 2014 300.000 euro extra in 2015 400.000 euro extra en ga zo maar door.

Vorig jaar besloot de raad om 3,15 miljoen euro op bedrijfsvoering te bezuinigen. Daarvan werd slechts 1 miljoen euro daadwerkelijk in de gemeentelijke bedrijfsvoering gesneden, de rest werd ingevuld door scherper in te kopen.

Nu zien we dat via de achterdeur dit bedrag – onder het mom van autonome groei – vanzelf weer bijna sluipend wordt opgevoerd. Jaarlijkse budgetverhogingen die op geen enkele wijze worden onderbouwd! En dat nog bovenop de vorig jaar vastgestelde posten voor autonome groei wegen/groen en wegenonderhoud.

Wordt het niet eens tijd dat in dit huis wordt begrepen dat bezuinigen “inkrimpen” betekent en niet “’uitbreiden”. Daarbij schijnt u voor het gemak te vergeten dat toename van inwonertal leidt tot meer woningen, dus meer OZB en een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

(Amendement 1)

Hoe kunt u eigenlijk met dit voorstel komen? Vooral ook als we dat relateren aan het bedrag dat in 2015 in totaal aan waarderingssubsidies wordt weg bezuinigd. Dat is ruim 3 ton, een bedrag op dat moment nagenoeg gelijk aan deze niet onderbouwde budgetverhogingen voor autonome groei.

Gemeenteraad van Barneveld: u kunt dus nog terug! De financiële ruimte is er blijkbaar voor, getuige deze Kadernota! En als u niet zomaar op uw schreden wilt terugkeren, stop dan met de afbraak per 2012.

Laat dan de helft van het budget voor de verenigingen bestaan en kom met heldere voorwaarden waaraan verenigingen en instanties moeten voldoen om voor een beperkte subsidie in aanmerking te komen. Denk nog eens na over het door ons vorig jaar voorgestelde fonds.

En als u daar niet voor voelt, dan kunnen wij niet anders dan constateren dat dit geen noodzakelijke bezuinigingen waren, maar politieke keuzes. Daar is niks mis mee, maar zeg dat dan gewoon. We zullen in ieder geval nog één keer een voorstel doen om met de afbraak te stoppen. Want de commotie wordt de komende jaren alleen nog maar erger. Dat geef ik u op een briefje.

(Motie 2)

Kom ik nu aan de programma’s toe:

Bestuur

De samenwerking met de regio Amersfoort houden we strak in de gaten. Ons bedrijventerrein mag niet het afvalputje van die regio worden. Overigens houdt voor ons de Randstad bij Hoevelaken op.

Verkeer en Openbare Ruimte

Wij dringen aan op krachtiger inzet op fietsbeleid en op voldoende, kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen.

Tijdens de laatste commissievergadering heeft Pro’98 betoogd dat we op korte termijn actie moeten ondernemen om het toenemende verkeer op de Lunterseweg terug te brengen. Wij willen u voorstellen een onderzoek te doen naar de mogelijke realisatie van een gedeelte van de rondweg om het dorp Barneveld, namelijk het gedeelte dat start bij de Scherpenzeelseweg en eindigt aan de Valkseweg, danwel de Wesselseweg.

(Motie 3)

De Scherpenzeelse weg is een provinciale weg (N802) die moet worden doorgetrokken naar een andere provinciale weg. Het lijkt ons verstandig om in dit onderzoek ook de provincie te betrekken, zeker als het gaat om een financiële bijdrage.

Voor wat betreft de rondweg Voorthuizen wachten wij in spanning het MER af. Wij begrijpen niet waarom die zo lang op zich laat wachten.

Onderwijs

De fractie van Pro’98 heeft vraagtekens bij de invloed van het LEA, de zogenaamde denktank binnen het onderwijs. Wij vinden dat de gemeente te veel de regie uit handen geeft aan deze denktank. Beleid hoort in dit huis gemaakt te worden en de verantwoordelijkheid hier genomen. Ik herinner u maar aan het fiasco van de brede school in de Burgt. Niets doen en afwachten leidt tot stilstand en dat betekent uiteindelijk achteruitgang.

We zijn overigens tevreden over het feit dat u blijft investeren in het onderwijs. Dat ondersteunen wij van harte.

Cultuur

Voorzitter, wij hebben ons gestoord aan de in deze programma opgenomen visie. We vinden het tamelijk hypocriet om een dergelijke visie op te nemen als je vervolgens zo snoeihard op cultuur bezuinigt.

Sport

In de begroting voor 2011 stond aangekondigd dat Stroe, de Glind en de hockeyclub moesten vrezen voor de voor 2012 geplande investeringen.

In de heroverweging Masterplan sport is opgenomen dat vanaf nu voor sportverenigingen andere (VNG)-normen gelden. Hoewel de spelregels dus zijn veranderd, biedt die heroverweging wel soelaas voor een deel van deze verenigingen, die op basis van andere maar ook objectieve berekeningen prioriteit krijgen als het gaat om investeringen.

SV de Glind lijkt nu buiten de boot te vallen. Voor ons is onduidelijk waarom. Wij hebben de stellige indruk dat investeringen voor dit sportpark ook dringend noodzakelijk zijn.

Werk en Inkomen

Tijdens de vorige commissie Samenleving hebben we al geconstateerd dat het rapport “Scherper aan de wind varen” slechts een deel van de voorgenomen 500.000 euro aan bezuinigingen op dit terrein kan invullen. Ook het percentage uitstroom naar werk biedt weinig reden voor optimisme als het gaat om bezuinigingen. En niemand kan nog inschatten wat de wet Werken naar Vermogen voor gevolgen zal hebben. Wij verzoeken het college in een memo een duidelijke route aan te geven hoe u voor het einde van dit jaar de beoogde uitstroom van 10% denkt te bereiken of anders aan te geven hoe het college denkt de bezuiniging verder vorm te geven.

Welzijn en Zorg

De vertaling van de acht bakens Welzijn Nieuwe Stijl worden door u in de opgenomen visie wel erg bezuinigingsgericht vertaald. Daarbij is uw variant ook voor meer uitleg vatbaar. Om nu niet in een semantische discussie verzeild te raken, verzoeken wij u de landelijk geformuleerde definities uit het programma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ over te nemen. (Amendement 4)

Momenteel wordt in het kader van de ‘kanteling’ nieuw WMO beleid ontwikkeld. U stelt daarover dat “voor de oplossing nadrukkelijk ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van de persoon en haar of zijn sociale verbanden”

In 2007 zegt 17% van de Nederlandse mantelzorgers ernstig belast te zijn en 28% matig belast. Door de ‘kanteling’ wordt een groter beslag gelegd op het netwerk van de patiënt. Dit zal op termijn tot meer overbelasting van mantelzorgers leiden.

Voorkomen moet worden dat mantelzorgers zelf een patiënt worden, de juiste ondersteuning zorgt ervoor dat de mantelzorger zijn inzet langer volhoudt waarbij minder (dure) professionele zorg nodig is en de kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorger toeneemt.

Pro’98 vindt dat de gemeente beleid moet ontwikkelen om te voorkomen dat mantelzorgers omvallen. We denken dan aan de inzet van kennis en expertise en het verminderen en vereenvoudigen van regeldruk. (Motie 5).

Pro’98 maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op het gebied van welzijn en zorg en werk en inkomen. Die bezuinigingen zullen het hardste neer komen bij die mensen die juist het meest kwetsbaar zijn. De nieuwe credo’s “meer zelfredzaamheid” en “eigen verantwoordelijkheid van de burger”  lijken vooral ingegeven door geldgebrek en niet door de behoefte van diegene die een extra steuntje in de rug of extra zorg nodig heeft. Natuurlijk is ieder mens verantwoordelijk voor zich zelf, maar er zijn momenten dat je ook verantwoordelijk moet willen zijn voor een ander.

Milieu

Uw visie dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, verhoudt zich op geen enkele wijze met het feit dat u bepaalde onderdelen uit het MBP niet wilt uitvoeren, zoals o.a. energiezuinig en duurzaam bouwen van gemeentelijke gebouwen. Dat is wat de fractie van Pro’98 betreft een heel slecht signaal en niet passend bij een millenniumgemeente. Middels een motie willen wij u oproepen invulling te blijven geven aan onze voorbeeldfunctie (Motie 6).

Een groot aantal agrarische bedrijven heeft tegen de regels in nog geen bedrijfsontwikkelingsplannen ingediend. Bedrijven kunnen tot 1 januari 2013 uitstel krijgen om emissiearme stallen toe te passen. We dringen er bij het college op aan dat u dit jaar de bedrijven nadrukkelijk aanspoort om die plannen in te dienen en als dat niet gebeurt over te gaan tot handhaving. Wij verwachten een toezegging op dit punt.

De plaatselijke kranten staan bol met ingezonden stukken over de sluiting van het Biologisch Centrum. De professionele kracht vanuit de gemeente moet per 1/8/2011 met zijn werkzaamheden stoppen, maar wordt wel elders in het gemeentelijk bedrijf onder gebracht.

Pro’98 vindt natuur- en milieu-educatie erg belangrijk.

Het afgelopen jaar is er voor het Biologisch centrum provinciale subsidie ontvangen om te onderzoeken of het Koetshuis met verbreding van het takenpakket kan blijven bestaan. Dat onderzoek is nog gaande. Wij verzoeken het college de parttime professionele ondersteuning van de gemeente in het Biologisch Centrum in ieder geval te blijven behouden totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Wij doen u de suggestie om deze professional in te zetten als combinatiefunctionaris natuur- en  milieu. U slaat dan twee vliegen in één klap: het geld er voor komt uit Den Haag en het Biologisch Centrum kan rustig verder. (Motie 7)

Ruimte, bouwen, wonen

Lege kantoorpanden zijn ons een doorn in het oog. Er is in Barneveld een aantal kantoorpanden dat langdurig leegstaat. Deze lege panden hebben een negatief effect op de uitstraling van onze bedrijventerreinen. Diverse gemeentes zijn bezig de leegstand op te lossen via een meldplichtsysteem, zodat een overzicht van leegstand ontstaat. Vervolgens kan naar “creatieve oplossingen” zoals herbestemming gekeken worden. Er bestaat sinds maart dit jaar een landelijk actie programma ‘Aanpak leegstand kantoren’. Pro’98 vindt dat de gemeente beleid voor leegstand van kantoorpanden zou moeten ontwikkelen. (Motie 8)

Voorzitter, ter afsluiting. De moties en amendementen die we vandaag indienen, zijn mede ondertekend door Burger Initiatief. Wij zien op een aantal terreinen een gezamenlijk doel dat we willen bereiken, beiden vanuit ons eigen verhaal en eigen geluid.

Monique Rosbergen – Fractievoorzitter Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld