Schriftelijke vragen kerstbomen

Schriftelijke vragen kerstbomen

Geacht college,

Op grond van artikel 29 van de organisatieverordening heb ik een aantal vragen betreffende de kerstbomenverzameling van de gemeente Barneveld.

Dit jaar heeft de gemeente gekozen voor een andere manier van kerstbomen inzameling dan de voorgaande jaren. Er waren dit jaar een klein aantal verzamelplekken ingericht in de gemeente Barneveld. De ingezamelde kerstbomen worden onder andere vanwege de aanwezigheid van hars niet als GFT verwerkt, maar worden verwerkt als bio-massa voor energieopwekking. De gemeente Barneveld laat in een persbericht weten ongeveer 800 bomen te hebben opgehaald. Desgevraagd laat de gemeente ons weten dat er vorig jaar ongeveer 23 ton aan kerstbomen is opgehaald. Dit komt volgens de gemeente neer op zo’n 1500 a 1600 kerstbomen.

1. Pro’98 schat in dat hiermee maar een zeer beperkt gedeelte van alle kerstbomen is opgehaald. Hoe schat het college dit in?

Pro’98 kan zich voorstellen dat hierdoor veel kerstbomen of ergens langs de weg liggen of toch tussen het GFT afval terecht zijn gekomen. 

2. Heeft het college er zicht op waar de andere kerstbomen zijn gebleven? 
3. Indien er inderdaad veel kerstbomen nog ergens in de openbare ruimte liggen, zorgt dit uiteindelijk dan niet alsnog voor extra kosten voor de gemeente Barneveld?

Pro’98 is van mening dat de nieuwe manier van verzamelen erg klantonvriendelijk is. Dit terwijl de gemeente Barneveld de servicegerichtheid naar haar burger hoog in het vaandel heeft staan.

4. Wat vindt het college van de servicegerichtheid van deze nieuwe manier van verzamelen?

Pro’98 heeft het idee dat de gemeente bewust dan wel onbewust een veel te lage inschatting heeft gemaakt van het aantal kerstbomen dat vorig jaar is opgehaald. De gemeente Utrecht gaat op 23-5-2011 op basis van landelijke formules uit van een gemiddeld gewicht van 0,005 ton per kerstboom (zie bijlage pagina 7). Barneveld heeft naar eigen zeggen 23 ton aan kerstbomen opgehaald vorig jaar. Dat zijn op basis van deze landelijke formule 4600 kerstbomen. Dat zijn bijna zes keer zoveel kerstbomen als er dit jaar zijn opgehaald en niet ongeveer 2 keer zoveel. 

5. Kan het college het verschil verklaren tussen het aantal kerstbomen dat volgens deze formule is opgehaald en het aantal dat door de gemeente wordt genoemd?

Uit deze berekening blijkt dat we 19 ton aan kerstbomen zijn misgelopen vergeleken met vorig jaar. 

6. Is de gemeente zich bewust van het feit dat per ton kerstbomen er  1,7535 ton emissie CO2 kan worden vermeden door de verwerking als bio-massa (zie bijlage pagina 11)?

7. Is het college bereid op basis van het bovenstaande deze manier van kerstbomen inzameling te heroverwegen?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank van der Lubbe

Pro’98

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld