Jaarverslag grondexploitaties 2011

Jaarverslag grondexploitaties 2011

Al enkele jaren op rij vragen diverse fracties om het jaarverslag van de grondexploitaties tegelijkertijd te behandelen met de jaarrekening. En dat is dit jaar eindelijk gelukt. Daar is de fractie van Pro’98 blij mee.

Ik had me daarom voorgenomen om er eens diep in te duiken. Maar al snel kwam ik tot de – voor mij – akelige conclusie dat ik er eigenlijk niet veel van begreep.

Zo maar een paar voorbeelden uit het jaarverslag ter toelichting:

– onder het kopje “niet in exploitatie genomen bouwgronden” vond ik dat er op de BDU locatie sprake was van een negatieve boekwaarde. Meteen twee vragen: wat hebben we van die locatie dan nog niet in exploitatie genomen? En hoezo een negatieve boekwaarde?
– ook vond ik, onder datzelfde kopje, een buitengewoon hoge boekwaarde in het gebied Lunterseweg West. Een stuk grond met een boekwaarde van bijna 800 euro per vierkante meter, waar? Lunterseweg West: de Burgt?
Met een dergelijke vierkante meterprijs hoef je geen wiskundige te zijn om te begrijpen dat we op een verlies lijken af te stevenen.

Bij het onderhanden werk, de bekende projecten, kon ik geen financiële aansluiting vinden tussen de bedragen in de voortgangsrapportage per 31 december 2011 en de bedragen in de jaarrekening.

Met al die vragen ben ik naar het gemeentehuis getogen en heb daar volstrekt heldere uitleg gekregen. Daarvoor overigens mijn hartelijke dank. Maar dat zou niet nodig moeten zijn. Als raadslid moet de informatie die ik krijg toegankelijk en relevant zijn. Tenslotte wordt mij gevraagd de jaarverslaggeving goed te keuren. Dan wil ik wel weten wat ik goedkeur.

Neem de “nog niet in exploitatie genomen bouwgronden”. Het betreft hier een balanspost van 65 miljoen euro waar we als raad geen of nauwelijks zicht op hebben. Het is echt niet ondenkbaar dat we op deze balansposten in de toekomst wellicht verliezen moeten nemen. Het rapport van Purple Blue zal daar overigens straks meer helderheid over geven. Maar hoe borgen we dat de raad meer grip krijgt, kennis heeft en houdt op dit punt?

Naast raadslid van Pro’98 ben ik ook voorzitter van de auditcommissie. Aangezien ik veronderstel dat meer raadsleden de behoefte hebben om de informatiewaarde van het jaarverslag grondexploitaties te verhogen, neem ik mij als voorzitter van de auditcommissie voor om dit onderwerp in de volgende vergadering van de auditcommissie te bespreken. Ik nodig een afvaardiging van het college en het management van harte uit om daar met ons van gedachten over te wisselen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld