Kadernota 2013-2016

Kadernota 2013-2016

Namens de fractie van Pro’98 wil ik ingaan op de volgende speerpunten:

Programma 1 | Zelfstandigheid

Namens de fractie van Pro’98 wil ik nog een keer – en nu echt voor de allerlaatste keer – uitleggen waarom de programmanaam Zelfstandigheid zo verkeerd gekozen is.
In de zorg zal steeds meer maatwerk moeten worden geleverd. Zorg wordt alleen nog geboden, als die ook echt nodig is. Eerst wordt er gekeken naar wat de omgeving kan doen, voordat er betaalde hulp wordt ingezet.

Dit zal leiden tot een veel grotere afhankelijkheid van de omgeving voor diegene die zorg nodig heeft, dan dat nu het geval is. Hij of zij moet altijd eerst een ander vragen of die wil helpen en is daarmee afhankelijk van de welwillendheid van een ander. Voorzitter, hoezo zelfstandigheid? De naam “Samenleving” dekt de lading van deze programmalijn veel beter.

Wij zouden overigens graag zien dat de gemeente meer gaat denken vanuit de vraag van de burger en minder vanuit de vorm. Welke zorg wil de cliënt ontvangen en op welke wijze? Hoe voorkomen we “spaanders” en “tussendewalenhetschippers”?
Ik spreek hier bewust niet over een klant van de gemeente, want als het niet bevalt, kan een inwoner onmogelijk bij een volgende aanbieder gaan kijken, klanten kunnen dit wel.

Armoedebeleid
Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat u van plan bent het armoedebeleid “aan te passen”. Het woord “verschralen” lijkt hier meer op zijn plaats dan “aanpassen”.
Citaat uit uw antwoord: “De bedoeling is meer in natura aan te bieden. En een aantal regelingen vervalt, o.a. naar aanleiding van vergelijking met andere gemeenten.”

Voorzitter, wat is er mis mee als Barneveld een ruimhartiger armoedebeleid voert dan andere gemeenten? Zouden we daar juist niet trots op moeten zijn?

Laat duidelijk zijn dat Pro’98 grote moeite heeft met de mogelijk stigmatiserende werking van het aanbieden in natura. Gaan we terug naar de tijd van de klompjes met de letter “D” van diaconie? Maar dan met een “G” van de gemeente? Heeft de uitkeringsgerechtigde straks geen enkele keuze meer, maar wordt die volledig afhankelijk van wat de gemeente goed dunkt? Voorzitter, is dit nu zelfstandigheid?

Pro’98 zal zich verzetten tegen verdere inperking van het armoedebeleid. In een tijd van economische crisis en de start van een derde voedselbank binnen onze gemeentegrenzen, vinden we het ongepast dat wat we de laatste jaren hebben opgebouwd nu met zoveel gemak overboord gooien.

Muziekles (motie)
Kinderen van ouders op bijstandsniveau die een muziekinstrument willen bespelen, krijgen een vergoeding van de gemeente tot € 350,- per jaar. Accessoires worden tot € 50,- per jaar vergoed.

Voorzitter, het lesgeld voor de muziekschool is de laatste jaren met € 100,- verhoogd naar
€ 495,-. Het is voor ouders in de bijstand al een hele toer om een redelijk instrument te kunnen kopen voor hun kind, maar om dan ook nog eens € 145,- per jaar bij te moeten leggen om muziekles te kunnen volgen, is nagenoeg onhaalbaar.

Wij weten dat er kinderen van minima zijn die of al gestopt zijn met muziekles of waarvan de ouders dit jaar hebben gezegd: “we kunnen het niet nog een keer opbrengen.”

Pro’98 vindt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden muziek te maken. Wetenschappelijk is aangetoond dat muziek slim maakt. Het stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert de motoriek. En dus moet muziekonderwijs niet elitair worden, maar toegankelijk voor alle kinderen. Er mogen geen hoge financiële drempels bestaan om muziekonderwijs te kunnen volgen.

Daarom stellen we de raad voor om het kinderen van minima mogelijk te maken om muziekonderwijs aan de Muziekschool te volgen door het lesgeld volledig te vergoeden. Motie

Jongerenwerk
Voor 2015 stelt het college voor € 30.000,- budget op te nemen voor sociaal cultureel werk in Veller en de Burgt. Wij vinden dat deze uitbreiding typisch een voorbeeld is van een post die zou moeten worden gefinancierd uit de autonome groei. Een budget dat in 2015 al naar € 400.000,- is gegroeid en specifiek is bedoeld om uitbreiding van taken vanwege een groeiende gemeente op te vangen.

Programma 3 | Leefbaarheid

Masterplan primair onderwijs (suggestie)
Pro’98 is blij met de inzet van het college op dit punt. Wel willen we onze zorg uitspreken over de spreiding van de schoolgebouwen in de kern Barneveld. Door sluiting van scholen in met name de oudere Barneveldse wijken wordt de afstand voor schoolgaande kinderen naar de dichtstbijzijnde school groot. Wij vragen ons af hoe flexibel de gemeente op een mogelijk straks weer toenemende vraag kan inspelen, als nu alle schoolgebouwen worden gesloten. Wij doen de wethouder de suggestie om uit voorzorg al vast een onderwijsbestemming in dat deel van Barneveld in het bestemmingsplan op te nemen.

Beleid verblijfsrecreatie (voorstel en verzoek)
Permanente bewoning op verblijfsrecreatieterreinen is momenteel niet toegestaan, maar komt wel veel voor. Een aanzienlijk deel van de vakantiehuisjes wordt echter permanent bewoond door mensen die elders slechts een postadres hebben. We moeten onze ogen niet sluiten voor die werkelijkheid.

Een trend in de bewoning van de vakantiehuizen is dat deze vaak (tijdelijk) worden bezet door mensen die zich in een echtscheidingssituatie bevinden. Voor sommigen is de bewoning van zo’n huisje van korte duur, tot er een “echte” woning beschikbaar komt. Voor anderen kan dit van langere duur zijn. Er dreigen namelijk steeds meer mensen te komen die op de woningmarkt tussen de wal en het schip raken. Zij hebben door een echtscheiding of een andere reden een hypotheekachterstand opgelopen of zijn met een restschuld na verkoop van hun woning achter gebleven. Voor hen is het vanwege die hypotheekschuld niet mogelijk om een woning via de Woningstichting te huren. In de vrije sector kunnen ze vaak ook niet terecht vanwege de hoge huren en de gestelde hoge eisen. De enige betaalbare plek waar ze dan nog kunnen huren, is in de vakantieparken.

We willen het college voorstellen dit mee te nemen in de heroverweging van het beleid verblijfsrecreatie. Verder verzoeken wij het college om in de periode van heroverweging niet meer handhavend op te treden totdat er een besluit is genomen over nieuw beleid.

Forensenbelasting (motie)
Wij ontvangen steeds vaker brieven en e-mails van mensen met een recreatiewoning die klagen over de hoogte van de forensenbelasting.

Stel, je hebt een recreatiewoning met een waarde van € 160.000,-. Dat is een aardige woning hoor, met een gemiddeld woonoppervlak van 60 – 70 m2 en een leuke lap grond van 400 – 500 m2. Dan betaal je als forens: ruim € 1.200,- aan gemeentelijke belastingen. Dit bedrag is opgebouwd uit de forensenbelasting (van € 925,-!), de OZB en de rioolheffing.

Ter vergelijking: ik woon in een woning met een beduidend groter woonoppervlak en meer m2 aan grond. Ik betaal: aan OZB en rioolheffing nog geen € 600,-. Minder dan de helft dus, voor dezelfde voorzieningen en diensten.

Voorzitter, wij vinden de verhouding zoek tussen dat wat een forens en een inwoner aan gemeentelijke belastingen betaalt. Wij willen de in 2008 opgestelde verordening forensenbelasting graag evalueren en bezien of een rechtvaardiger forensenbelastingsysteem mogelijk is. Wij komen op dit punt met een motie.

Het gemis aan een VVV in het dorp Barneveld
Barneveld wil inzetten op de toerist. We hebben zelfs een toeristisch aanjaagteam. Vindt u dan ook niet dat we erg voor paal staan, als we slechts een informatiepaaltje aan de rand van ons centrum hebben staan om de toerist te informeren?

Troelstralaan (motie)
Vier jaar geleden, bij de behandeling van de Kadernota 2009, vroeg onze fractie aandacht voor de vele honderden fietsers die dagelijks over de Troelstralaan naar en van het JFC gaan. Dat levert daar gevaarlijke situaties op. Wij pleitten destijds voor de mogelijkheid van een vrij liggend fietspad. De VVD ondersteunde dat. Toenmalig wethouder Tijmensen reageerde er positief op. Hij sprak van ‘waardevolle elementen’ in onze suggesties.
Dat leidde echter niet tot een daadwerkelijke aanpak ter plekke. En dat terwijl de drukte daar juist is toegenomen. In het gebouw van de vroegere Meerwaarde zijn inmiddels twee scholen gehuisvest, naast Dorcas en Welzijn Barneveld. Dat levert meer autoverkeer op. In combinatie met de grote groepen fietsers zorgt het er voor dat de situatie alleen maar gevaarlijker wordt.
Het heeft ons verbaasd dat het college hier, in tegenstelling tot 4 jaar geleden, anders tegenaan kijkt. Uw reactie op onze vragen was kortweg gezegd: Er is daar geen sprake van een gevaarlijke verkeerslocatie. Voorzitter, hoe kan dat nou? Eerst een positieve reactie en nu een negatieve.
Wij ervaren de situatie daar wel degelijk als gevaarlijk. Daarom dringen wij aan op een onderzoek naar de mogelijkheden van een vrij liggend fietspad op de Troelstralaan en dienen daar een motie voor in.

VVB (motie VVD e.a.)
Tijdens de begrotingsvergadering voor 2011 heeft Pro’98 geprobeerd geld vrij te maken voor een kunstgrasveld bij VVB. Dit was ten slotte in 2010 al aan de club toegezegd. Helaas kregen wij hier geen meerderheid voor. Wij zijn blij dat een meerderheid van de raad zich nu heeft geschaard achter de motie van de VVD die het college de opdracht geeft samen met VVB tot een financiële oplossing te komen om in 2013 een kunstgrasveld te realiseren. VVB doet daartoe een zeer concreet voorstel in haar brief aan de gemeenteraad van 24 mei. Dit voorstel spreekt ons erg aan en Pro’98 gaat ervan uit dat dit voorstel de basis zal vormen voor de gesprekken tussen college en VVB. Motie

’t Trefpunt (toezegging)
In januari 2013 zal het college een besluit nemen over ’t Trefpunt. Het college stelt voor een besluit over de toekenning van het budget over te laten aan het volgend college. Pro’98 ziet het collegebesluit in januari 2013 graag zodanig financieel uitgewerkt, dat de raad er voor kan kiezen alsnog budget op te nemen in de begroting voor 2014. Wij verzoeken om een toezegging van het college.

Programma 4 | Bestuur en Interne dienstverlening

Inkoop (reactie en amendement)
Het totaal aan structurele bezuinigingen moet eind 2014 8,2 miljoen euro bedragen. De ingeboekte 2 miljoen bezuiniging op inkoop blijkt echter maar voor 1 miljoen structureel door te werken in de exploitatiebegroting. Dat betekent dat u een miljoen euro te weinig bezuinigt. U stelt voor dit verschil op te lossen door 5 ton extra op bedrijfsvoering te bezuinigen en 4 ton taakstellend in 2015 op te nemen. Dan komt u dus nog een ton te kort.
Voorzitter, Pro’98 concludeert;
1. dat het college ultimo 2014 de oorspronkelijke taakstelling van 8,2 miljoen euro niet haalt
2. dat de oorspronkelijke taakstelling van 8,2 miljoen euro wordt verlaagd naar 8,1 miljoen euro. En niet zoals wordt gesuggereerd dat de aanvullende maatregelen van 4 ton in 2015 bovenop de 8,2 miljoen euro komen.
Graag een reactie.

Pro’98 voelt niets voor het structureel inzetten van 75.000 euro extra voor de versterking van de inkooporganisatie. Dit is nu bij uitstek een terrein waar voordeel moet worden gezocht door regionale samenwerking. Amendement

Gedeeltelijke verlaging rekenrente (reactie)
Pro’98 heeft de stellige indruk dat de verlaging van de rekenrente met een kwart procent voor grondprojecten vooral bedoeld is om het resultaat van het grondbedrijf kunstmatig te verhogen. Vooral ook omdat u de kapitaallastenrente niet verlaagt met een kwart procent. We horen graag een reactie van het college.

Barneveld wel of niet regiegemeente (toezegging)
De afgelopen jaren heeft de raad meerdere malen gesproken of besluiten genomen over verzelfstandiging van taken. Denk maar aan de gemeentelijke zwembaden, het jongerenwerk, museum Nairac en de Muziekschool.
De discussie werd vooral gevoerd op basis van het budget, een financiële discussie, en niet op basis van dat wat we willen bereiken en wie dat dan het beste kan uitvoeren, de politieke discussie.

De vraag of Barneveld wel of niet regiegemeente wil zijn, komt daarom in onze ogen op een aantal punten te laat. Maar we willen de discussie wel graag voeren, ook kijkend naar dat wat mogelijk nog op ons af komt aan nieuw beleid overgeheveld vanuit andere overheden.
Voor de duidelijkheid: Pro’98 zit niet te wachten op een kerntakendiscussie. Wel willen we graag de kaderstellende en beleidsbepalende discussie voeren voorafgaand aan de daadwerkelijke vraag of we wel of niet gaan uitbesteden.

We weten dat dit uitvoering betreft en dus eigenlijk een collegebevoegdheid, maar we zien dit onderwerp graag in breed verband bediscussieerd in de raad aan de hand van een voorstel. Wij vragen u om een toezegging op dit punt.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld