Amendement: Tweede tranche reclamebelasting

Amendement: Tweede tranche reclamebelasting

AMENDEMENT

Agendapunt: 11 Tweede tranche reclamebelasting in Barneveld-Centrum

Onderwerp: Uitbreiding heffingsgebied reclamebelasting

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 23 oktober 2012

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Betreffende beslispunt 1) waarmee indirect het heffingsgebied wordt uitgebreid zoals in de Overzichtskaart bij Verordening Reclamebelasting 2013 wordt aangegeven:

Instemmen met de continuering van de reclamebelasting binnen een afgebakend gebied van het centrum van Barneveld.

te vervangen door:

Instemmen met de continuering van de reclamebelasting binnen een afgebakend gebied van het centrum van Barneveld en het gebied voorlopig te beperken tot het oorspronkelijke gebied zoals vastgesteld in 2010.

Toelichting:
In het aangeboden voorstel is geen beslispunt opgenomen met betrekking tot de uitbreiding van het reclamebelastinggebied.
De ondernemers in het Markthalgebied zijn pas op 5 oktober 2012 geïnformeerd door de gemeente.
De effecten/voordelen zijn voor de ondernemers in het Markthalgebied niet duidelijk.

Ondertekening en naam:
Namens PRO’98,

Arjen Korevaar

Monique Rosbergen

Noot: dit amendement is met 16 stemmen tegen en 15 stemmen voor verworpen.