Amendement: Fraudewet

Amendement: Fraudewet

AMENDEMENT

Agendapunt: IV-8 Wijziging van de Verordening werk en bijstand en de Verordening Wet IOAW en IOAZ in verband met de invoering van de Fraudewet.

Onderwerp: Fraude bijstandsuitkering

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 23 april 2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Betreffende,

Artikel 40a en 40b

te vervangen door,

Artikel 40a Uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening recidive

Het college verrekent het openstaande boetebedrag gedurende de eerste drie maanden na het moment van dagtekening van het besluit tot oplegging van een recidiveboete. Uitgangspunt daarbij is handhaving van de beslagvrije voet. Indien gewenst kan het college besluiten de beslagvrije voet gedeeltelijk of geheel los te laten.

Artikel 40b Recidiveboete bij voldoende bezit

1. Het college kan besluiten de recidiveboete volledig te verrekenen indien belanghebbende(n) in redelijkheid over voldoende gelden kan/kunnen beschikken om de genoemde drie maanden in levensonderhoud te voorzien dan wel in redelijkheid deze gelden op korte termijn kan/kunnen verwerven.

Toelichting:

  • Bij een hogere inhouding, tot maximaal 100% van de bijstandsuitkering in een periode van drie maanden, komt een klant al snel in de problemen bij het betalen van zijn vaste lasten.

  • De beslagvrije voet hanteren bij recidive geeft ruimte maatwerk te leveren.

Ondertekening en naam:

Namens PRO’98,

Arjen Korevaar

Monique Rosbergen