Kadernota 2014-2017

Kadernota 2014-2017

Dit is de laatste Kadernota voor de verkiezingen. En voorzitter, daar zijn wij blij om. Want wij vinden dat het tijd wordt voor een andere wind in Barneveld. Een wind die meer waait in de richting van thema’s als “zorg vóór en verbinding mét elkaar” en zich niet alleen richt op de harde kant van Wonen, Werken en Wegen.

Het is goed te constateren dat dit college – weliswaar op de nipper en rijkelijk laat – eindelijk begint in te zien dat de grote veranderingen in het sociale domein, maar ook het thema duurzaamheid, onderdeel moeten worden van de aan te passen Strategische Visie. Voortschrijdend inzicht heet dat. Want de motie van het CDA van 13 november vorig jaar sprak alleen van heroverweging op het terrein van woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en infrastructuur.

De afgelopen jaren hebben we een college gezien dat niet echt blijk gaf voorop te willen lopen daar waar het gaat om visie op de decentralisaties. Het college wachtte af waar de regio mee kwam en stelde de raad buitenspel toen het bijvoorbeeld om de scenariokeuze voor de Permar ging. Daar tegenover zagen we een gemeenteraad die zich dat liet welgevallen en zich weinig actief opstelde om dergelijke onderwerpen te agenderen.

Zelfkritiek die we eerlijk gezegd minder op onszelf van toepassing vinden, omdat we letterlijk “Pro-actief” en consequent onderwerpen als het klanttevredenheidsonderzoek WMO en de pilot “Het gesprek” agendeerden en op stage gingen bij het Bureau Werk Activering en het WMO-loket.

Op het terrein van de Jeugdzorg en de toekomst van de Permar formuleerden we zelf maar de kaders en randvoorwaarden omdat het raadsvoorstel wazig en weinig concreet was. Bovenal zijn we constructief kritisch geweest.

Wij gaan er van uit dat de aandacht die wij de laatste jaren voor het sociale domein hebben gevraagd, nu eindelijk na 3 jaar een beetje vruchten begint af te werpen.

Daarom wordt het echt tijd voor een ander college met een andere focus. Geen beton, steen en staal meer, maar een college dat de consequenties van een terugtrekkende overheid goed voor ogen heeft.

Want de gemeente moet straks niet alleen verwijzen, maar moet zorgen voor coördinatie, leggen van verbindingen en helpen met starten en ondersteunen van nieuwe initiatieven.

Voorkomen moet worden dat welzijnsorganisaties elkaar gaan beconcurreren, ze moeten elkaar juist gaan aanvullen, en dat gelukzoekers zich welzijnsorganisatie gaan noemen. Centrale vraag moet zijn, hoe we inwoners kunnen ondersteunen in het organiseren van dit “doe-het-zelven”.

Om meer invulling te geven aan die gemeentelijke “makelaars”functie, het mogelijk maken van verbindingen en het behouden van ruimte voor elkaar, doet Pro’98 drie voorstellen:

  1. Ten eerste willen we een fonds van 350.000 euro instellen om initiatieven te ondersteunen en maatschappelijk ondernemerschap te stimuleren. We zien dit fonds als een stimuleringsfonds voor organisaties zijn met een toegevoegde waarde voor de samenleving. Het gaat om tijdelijke niet structurele bijdragen aan initiatieven die aanvullend zijn op het huidige aanbod, dus “een gat in de markt”zijn, die verbinding zoeken en waarbij sprake moet zijn van een goed – ik noem het maar – bedrijfsplan met een op termijn sluitende exploitatie. We dienen op dit punt een motie in om het college op te roepen in de programmabegroting 2014 een fonds van 350.000 euro op te nemen en deze ten laste te brengen van of het begrotingsoverschot 2014, de reserve sociaal domein of de algemene reserve.
  2. Ten tweede willen wij de verbinding tussen de verschillende maatschappelijke organisaties beter faciliteren. We zien mogelijkheden om die partijen samen te brengen in de huidige bibliotheek in Barneveld. Zo kan deze plek in Barneveld het sociaal-culturele hart van de gemeente worden en blijven. Ook op dit punt dienen we een motie in.
  3. Nu de overheid zich verder terug trekt en steeds meer aan de lokale markt over laat, moet de gemeente Barneveld er voor waken dat er neutrale zorg blijft bestaan, met daarnaast identiteitsgebonden zorg. Welzijnsorganisaties moeten breed toegankelijk zijn net zoals een gemeente dat is. Een plek waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond en waar niet één bepaalde geloofsovertuiging leidend is. Wij zien dan ook graag dat Welzijn Barneveld in dit verband een spilfunctie krijgt. Ook hier een motie.

Pro’98 pleit voor ondersteuning van de Stichting Hulp aan Elkaar in hun zoektocht naar een vaste eigen locatie. De gemeente moet niet meer de ogen sluiten voor dat wat er door deze groep vrijwilligers wordt gedaan.

Onze fractie heeft een werkbezoek aan de stichting gebracht en is enorm onder de indruk van het werk dat daar verricht wordt. We hebben de rij mensen gezien, met hen gepraat, voedselpakketten en kleding uitgedeeld. Mensen die je soms kent en waarvan je echt niet verwacht dat die hulp in de vorm van een voedselpakket en kleding nodig hebben.

De Stichting kan op dit moment alleen op donderdag gebruik maken van een hal. Iedere donderdag wordt alles opgeruimd en ingeladen en iedere volgende donderdag weer uitgeladen en opgebouwd. Pro’98 vindt dat we ze moeten helpen met het vinden van adequate huisvesting. Motie

Programma 2 Bedrijvigheid

De gemeente streeft al jaren naar een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Het is pijnlijk te zien dat Barneveldse ondernemingen niet meer in Barneveld willen blijven. Wij hebben de indruk dat Barneveldse ondernemers eerder verzuchten “Waarom Barneveld?” dan dat ze warm lopen voor de slogan “Daarom Barneveld”.

Het lijkt ook behoorlijk stil als het gaat om verkopen op de Briellaerd en Harselaar. Hoe kan dit nu? Is Barneveld te duur? Of heeft Barneveld het imago dat het te duur is?

De Harselaartunnel

De komst van de regiosprinter is uiterst onzeker. Pro’98 krijgt steeds grotere twijfels bij nut en noodzaak van de Harselaartunnel. We willen dat het college nu eens met duidelijke objectieve en meetbare informatie komt om aan te tonen of die tunnel er wel moet komen. Wij verwachten een toezegging van het college dat het zeer binnenkort met deze informatie naar de raad komt.

Flexibeler bestemmingsplannen

Faseren en doseren van de woningbouw is één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Het college wil in dat verband verschillende maatregelen nemen. Eén van die maatregelen is het flexibeler maken van bestemmingsplannen. Dat raakt de zeggenschap van de raad over het ruimtelijk beleid. Wij vinden het niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk dat de raad daarover vroegtijdig discussieert en kaders stelt. Dus voordat het college ons het eerste flexibeler bestemmingsplan aanbiedt. Wij dienen daar een motie voor in.

Programma 3 Leefbaarheid

Het college stelt voor om uitvoering te gaan geven aan het speelruimtebeleidsplan. Daar kunnen we niet tegen zijn natuurlijk. Wat ons wel opvalt is, dat veel mensen kritiek hebben op de huidige speellocaties.

Bijvoorbeeld de Klompenmakerslaan met een prachtig grasveld voor de huizen en een speelterreintje aan de uiterste uithoek tegenover een rijtje seniorenwoningen. Leuk voor de senioren misschien, maar niet erg praktisch omdat de ouders hun kinderen niet kunnen zien.

Of de Burgt waar zandbakken worden gevuld met een soort grind, dat kinderen dagelijks mee naar binnen en fikse krassen op de houten vloer opleveren.

Voorzitter, we roepen het college op de buurt veel meer te betrekken bij de invulling van een speelplek en de verdere uitvoering van het speelbeleidsplan. We verwachten hier een toezegging.

De kleedkamers op het sportpark Overbeek zijn ernstig verouderd en voldoen absoluut niet meer. Wij vinden dat een kantine en nieuwe kleedkamers snel moeten worden gerealiseerd. We dienen daartoe samen met de VVD een motie in. (motie VVD)

In de afgelopen maand hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur van de Muziekschool, de heer Moes. Uit dat gesprek hebben we begrepen dat het dit jaar financieel behoorlijk moeilijk wordt en dat (te) harde maatregelen niet uitgesloten kunnen worden. We willen het college oproepen om met de heer Moes om tafel te gaan zitten en te bezien of de Muziekschool niet wat meer tijd moet krijgen om beter invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling. Graag een toezegging op dit punt.

Verder wil ik de raad melden dat Pro’98 samen met de VVD onderzoek doet naar een fietspad aan de Troelstralaan. De eerste schetsen zijn inmiddels gemaakt en beoordeeld. Wij verwachten binnen afzienbare termijn gezamenlijk met een initiatief raadsvoorstel te komen.

Duurzaamheid wordt een integrerend onderdeel van de hoofdlijnen van beleid. Daar stemmen wij graag mee in. Duurzaamheid krijgt ook concreet vorm in de nota Grip op energie, die het college vorig jaar vaststelde en waar de commissie in positieve zin over sprak. Die nota heeft een hoog ambitieniveau. Je hebt gunstige voorwaarden nodig om dat niveau waar te maken. Daarom stellen wij voor de terugverdientijd van maatregelen in de nota Grip op energie te verruimen van 5 naar 7 jaar. Motie

Ook dit jaar weer een veelheid aan voorstellen van mijn fractie. Sommige voorstellen zullen misschien net als in de voorgaande jaren met de nodige tegenwind worden ontvangen. Maar het zijn stuk voor stuk voorstellen die inhoud geven aan het Barneveld dat Pro’98 voor ogen heeft. Een duurzame samenleving waarbij mensen die het niet alleen redden kunnen terugvallen op hulp vanuit de gemeente en waarin ruimte is voor andersdenkenden. Volgend jaar kan de wind zomaar veranderen……Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld