Motie: Stimuleringsfonds sociaal domein

Motie: Stimuleringsfonds sociaal domein

MOTIE

Agendapunt VI-3: Ontwerp kadernota 2014-2017

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013.

Onderwerp: Stimuleringsfonds sociaal domein

Constaterende dat:

  • De drie decentralisaties binnen afzienbare tijd hun beslag zullen krijgen
  • De gemeente zich steeds verder, vooral op het terrein van zorg en welzijn, aan het terugtrekken is.
  • Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gecombineerd met omzien naar elkaar en onderlinge zorgzaamheid centraal staan.
  • De gemeente alleen als het echt niet anders kan, als vangnet zal optreden.

Overwegende dat:

  • Voorkomen moet worden dat welzijnsorganisaties elkaar gaan beconcurreren en dat gelukzoekers zich welzijnsorganisatie gaan noemen.
  • Het daarom belangrijk is dat de gemeente nadrukkelijker invulling gaat geven aan een regierol en verbindende rol in het sociaal domein door initiatieven te ondersteunen en maatschappelijk ondernemerschap te stimuleren

Draagt het college op:

  • In de conceptbegroting 2014 een bedrag van 350.000 euro op te nemen als stimuleringsfonds voor initiatieven met een toegevoegde waarde voor de samenleving
  • Het bedrag ten laste te brengen van het begrotingsoverschot 2014, de algemene reserve of de reserve “sociaal domein” (afhankelijk of het voorstel het morgen haalt)
  • Een kaderstellend raadsvoorstel voor te bereiden hoe invulling te geven aan dit stimuleringsfonds

En gaat over tot de orde van de dag

Pro’98    Christen Unie

M. Rosbergen   H. Schuring

A. H. van de Burgwal  L.J. Scheijgrond

 


Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld