Schriftelijke vragen Sportaccommodaties gemeente Barneveld

Veensche-Boys-b1-VVOP-a-bis

Schriftelijke vragen Sportaccommodaties gemeente Barneveld

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening over buitensportaccommodaties in de gemeente Barneveld. 

Tijdens de begrotingsvergadering van 2013 heeft de wethouder toegezegd dat er rondom korfbalvereniging DWS in Kootwijkerbroek de mogelijkheid is ontstaan om een kunstgrasveld aan te leggen en dat hiervoor een voorstel klaar ligt bij het college.

1. Hierna hebben wij niets meer vernomen, betekent dit dat hier geen raadsvoorstel nodig was  om een kunstgrasveld te kunnen neerleggen, of kunnen wij dit voorstel nog verwachten?

Volgens het college zijn de eisen van NOC/NSF/KNVB aangescherpt, waardoor bijvoorbeeld de kleedkamers in Stroe niet meer aan de huidige eisen voldoen. 

2. Zijn er in de gemeente Barneveld nog meer kleedkamers die door de aangescherpte eisen niet langer aan de eisen voldoen?

Naar aanleiding van een gesprek met het bestuur van SDV Barneveld (zij hebben alle politieke partijen uitgenodigd op hun sportpark) heeft onze fractie een aantal vragen over de ontwikkelingen aldaar. 

In het overzicht van vervangingsinvesteringen staan twee kunstgrasvelden (velden 5 en 6) voor 2018 op het programma om vervangen te worden. Naast dat het nog maar de vraag is of de knvb deze velden tot 2018 blijft goedkeuren, is SDV Barneveld er tot nu toe vanuit gegaan dat deze velden in 2017 worden vervangen. Zo staat het ook in gesprekverslagen tussen de gemeente en de vereniging vermeld.

3. Hoe is dit verschil ontstaan en wanneer is het college van plan tot vervanging van deze velden over te gaan? 

Naar aanleiding van vragen van Pro’98 bij de kadernota 2013 heeft de gemeente aangegeven dat de huidige behoeftebepaling bij SDV Barneveld  afgerond acht speelvelden betreft, terwijl er op dit moment zes velden in gebruik zijn. In de notie heroverweging masterplan buitensport uit 2011 staat: “Wij zijn voornemens om mogelijke uitbreidingsmogelijkheden in de omgeving van het sportcomplex Norschoten te onderzoeken.” Wij hebben van het bestuur van SDV Barneveld begrepen dat ondanks hun herhaaldelijk verzoek naar mogelijke uitkomsten van dit onderzoek, zij nog geen reactie hebben ontvangen van de gemeente.

4. Kan het college aangeven hoe het staat met deze zoektocht en of er al gesprekken zijn geweest hierover met belang


Veensche-Boys-b1-VVOP-a-bis

hebbenden?
5. Is het college het met Pro’98 eens dat uitbreiding in de toekomst gewenst is en kan het college aangeven waarom hierover nog geen terugkoppeling is gegeven aan SDV Barneveld?

Uit diezelfde beantwoording van vragen van Pro’98 blijkt dat de raad begin 2014 een middellange termijnvisie voetbalaccommodaties kan verwachten. 

6. Wanneer denkt het college deze visie klaar te hebben?

7. Wanneer wordt het masterplan buitensportvoorzieningen geactualiseerd?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98,

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld