Schriftelijke vragen Columbizpark

columbizpark

Schriftelijke vragen Columbizpark

Namens de fractie van Pro’98 wil ik vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening over de besluitvorming en informatieverstrekking rondom het voornemen van de coalitie om een extra voorziening van 10 miljoen euro voor Columbizpark te treffen.

Historie
In 2010 vlak na de verkiezingen werd een voorziening getroffen van 2 miljoen euro. In 2012 werd dat bedrag verhoogd tot 5,7 miljoen euro (waarvan de helft werd betaald door Heijlijgers). En in januari 2013 met de notitie herwaardering werd dit bedrag nog eens verhoogd met 3,6 miljoen euro. Daarmee komt de totaal reeds getroffen voorziening voor Columbizpark op 9,3 miljoen euro.

Augustus 2013
In de maandrapportage van augustus 2013 wordt melding gemaakt van een wijziging in het project  Columbizpark. Citaat:  “Wijziging veroorzaakt door lichte stijging van de apparaatskosten, zie ook de voortgangsrapportage van maart 2013 (maandrapportage april ’13). Momenteel oriënteren we ons op verbreding van de toekomstige functie van het gebied.”

November 2013
In de begroting voor 2014, vastgesteld in november 2013, kwam Columbizpark niet voor in de top 10 belangrijkste risico’s. Het weerstandsvermogen werd bepaald op 4,4.  Daarmee leek het of we met het vaststellen van de notitie herwaardering alle risico’s goed in kaart hadden en er geen verrassingen meer te verwachten waren.

December 2013
In de maandrapportage van december wordt aan de tekst over verbreding het volgende toegevoegd: “Columbizpark is aangemeld als pilot voor het landelijk programma ontslakken gebiedsontwikkeling.”

Januari 2014
Het officiële b&w-besluit hierover wordt echter pas op 23 januari 2014 genomen. Het college besluit tevens de kosten van € 4.000,– ten laste te brengen van het project Columbizpark. Dit besluit is niet actief via rubriek B naar de raad gegaan.

April 2014
Het jaarverslag 2013 wordt op 3 april naar de raad verzonden. 

Tot onze grote verbazing  komt het project Columbizpark vanuit het niets met stip op één binnen als het grootste risico. De totale risicosimulatie kwam uit op een bedrag van 17,2 miljoen euro. Ruim 10 miljoen euro hoger dan de vorige keer (december 2013). Citaat jaarverslag 2013: “Dit is het gevolg van het opnemen van een geschatte omvang qua risico voor de grondexploitaties Columbizpark, Esvelderbeek en Veller 1. Hoewel moeilijk te kwantificeren is er voor gekozen voor deze grondexploitaties bedragen op te nemen. In voorgaande perioden is het risico wel benoemd maar als p.m. opgenomen. Met name bij het Columbizpark zal het uiteindelijke exploitatietekort afhangen van de resultaten van de herijking van de toekomstige functie van een deel van het plangebied (landelijk programma ontslakken gebiedsontwikkeling). Zoals bekend wordt hier op dit moment aan gewerkt in overleg met de betrokken afnemers van de kavels en externe deskundigen.”

In de commissievergadering van 23 april 2014 waar het jaarverslag werd besproken hebben wij vragen gesteld over hoe het kan dat het weerstandsvermogen zo heeft kunnen dalen als gevolg van het Columbizpark. 

columbizpark

Citaat notulen 23 april 2014: “Wethouder Van de Hengel zegt dat de risico de laatste tijd erg toegenomen is. Columbizpark is aangemeld voor het landelijk programma ontslakken gebiedsontwikkeling. Er wordt gekeken of een ander ontwikkelingsconcept mogelijk is.”

Op dinsdag 22 april 2014 presenteert de nieuwe coalitie het coalitie-akoord, waarin wij onaangenaam verrast werden door een bijzin in de financiële bijlage, waarin het volgende staat opgenomen: “Daarnaast schatten wij in een aanvullende voorziening voor Columbizpark, ter grootte van € 10 miljoen, te moeten treffen in 2014.”

Tot op de dag van vandaag staat er op het projectendeel van de gemeentelijke website, Columbizpark, Financiën overigens nog steeds het volgende: “Het actuele verwachte resultaat op eindwaarde is € 145.189 negatief. Er is in januari 2013 door de gemeenteraad ingestemd met een voorziening van maximaal € 3.597.796 (onderdeel van de totale getroffen voorziening van 31,4 miljoen door het inzetten van gelden uit de Nuon-reserve). Voorlopig is deze voorziening meer dan voldoende om het voorziene negatieve resultaat op te vangen.”

Vraag 1: Wat is er wezenlijk veranderd sinds november 2013 en april 2014 dat maakt dat het Columbizpark in een keer als grootste risico wordt aangeduid? 

Vraag 2: Bent u het met ons eens dat de gemeenteraad in een jaarverslag over het afgelopen jaar geen volstrekt nieuwe informatie zou moeten lezen?

Vraag 3: Waarom heeft u de toename van het risicoprofiel van het Columbizpark niet op een andere wijze, via de maandrapportage of een memo bijvoorbeeld, aan de raad gerapporteerd?

Vraag 4: Op welk moment was u op de hoogte van de toename van het risicoprofiel van het project?  

Vraag 5: Was u zich bewust van de toename van het risico toen het project in december 2013 werd aangemeld voor het landelijk project ontslakken? En heeft u in januari 2014 toen het collegebesluit werd genomen om het project aan te melden afgewogen en gekwantificeerd hoe groot de risico’s waren? Welke afwegingen waren dat?  

Vraag 6: Waarom werd het project al in december 2013 aangemeld, maar nam u pas in januari 2014 het besluit. Is dat gebruikelijk?

Vraag 7: Voor welk bedrag is het risico Columbizpark gekwantificeerd ten tijde van het uitvoeren van de risicosimulatie benodigd voor het opmaken van het jaarverslag? Wat is de onderbouwing van dat bedrag? Graag ontvangen wij ook de onderbouwing van de andere 9 risico’s in de top tien van de simulatie.

Vraag 8: Welke onderbouwing c.q. informatie hebben de coalitiepartijen tijdens de coalitie-onderhandelingen gekregen om in 2014 een verliesvoorziening te willen treffen van 10 miljoen euro voor Columbizpark?

Vraag 9: Waarom is die informatie niet gedeeld met de overige raadsfracties?

Vraag 10: Wat is er gebeurd in de periode tussen het verschijnen van het jaarverslag (3 april) en het bereiken van het akkoord (23 april) dat een pas net gekwantificeerd risico in een keer een verlies kan worden van 10 miljoen euro?

Vraag 11: Hoe is het bedrag van het verlies van 10 miljoen euro onderbouwd?

Vraag 12: Welk dekkingsmiddel gaat u voor deze voorziening gebruiken? 

Vraag 13: Wat betekent dit voor het weerstandsvermogen?

Bij voorbaat hartelijk dank voor een spoedige beantwoording van deze vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98

 

Monique Rosbergen