Begroting regio FoodValley

Begroting regio FoodValley

Vanavond mag de raad wensen en bedenkingen inbrengen op de begroting voor de Regio FoodValley. Een discussie over de verschuiving van enkele posten is echter weinig zinvol, als de inhoudelijke motivering in het stuk grotendeels ontbreekt. Wij willen daarom graag van deze gelegenheid gebruik maken om met een bredere blik, de Regio FoodValley te beschouwen.

De Regio FoodValley is een samenwerking met twee gezichten. Enerzijds als doorgeefluik voor provinciale financiering en anderzijds als ambitieuze regio. De ambities die ons sinds de totstandkoming van de Regio FoodValley worden gepresenteerd, zijn onverminderd groot. Ambities die gerealiseerd moeten worden door vooral intensiever samen te werken op diverse thema’s. Van concrete invulling daarvoor ontbreekt in deze begroting echter ieder spoor.

Daarbij is het toch wel opmerkelijk dat het meeste geld op de begroting van de Regio FoodValley wordt verkregen uit een regiocontract met de provincie Gelderland. Een som van zo’n 8.5 miljoen euro in 2015 die via de Regio FoodValley, dankzij de inhuur van nota bene een extern consultancybureau, direct naar de gemeentes en organisaties wordt doorgesluisd, zonder dat de Regio daar zelf inhoudelijk iets aan hoeft toe te voegen.

De Regio zei daar in 2012 zelf over, “Voor de projecten uit het RegioContract (incl. de preambule-afspraken), die niet behoren tot de focus van de gemeenschappelijke regeling, fungeert de regio FoodValley alleen nog als contractpartner (doorgeefluik) voor de provincie Gelderland”. Wat er vervolgens nog overblijft, valt echter moeilijk uit de door de Regio FoodValley voorgelegde begroting op te maken.

Wij begrijpen goed dat de provincie Gelderland geen onderhandelingen wil doen met 56 gemeentes. Regionale samenwerking en regiocontracten maken dit voor hen beter te hanteren. Om dit te institutionaliseren heeft deze raad het college in 2009 een mandaat gegeven om voor dit doel een strategische alliantie te vormen.

Een stuk lastiger wordt het om inzichtelijk te krijgen wat de inwoners van onze gemeente voor hun jaarlijkse 95.000 euro geleverd krijgen. Naast de functie als doorgeefluik, levert de Regio FoodValley ons tot op heden vooral mooie ambities en visies op. Uit de gebiedsvisie 2014 blijkt overigens dat de Regio dit probleem onderkent, want voor de nog op te stellen Strategische Agenda, die nog dit jaar, in 2014, moet verschijnen, wordt de aanbeveling gedaan om ‘ambities en acties’ beter in beeld te brengen.

Terwijl de regionale samenwerking vooral werd gezocht om op te kunnen treden als provinciale partner, sluipen door middel van diverse visies en werkprogramma’s, ambities binnen die wat ons betreft beter bij bijvoorbeeld Stichting FoodValley passen, of tenminste vanuit een samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid kunnen worden gefinancierd.

Waarom moet de Regio FoodValley bijvoorbeeld een kwartiermaker naar Brussel sturen? Binnen welk kader past zo’n pion in het Brusselse lobbynetwerk en welk concreet doel streven wij daarmee als Regio na? Vinden wij het juist dat het dagelijksbestuur de bevoegdheid heeft om dergelijke strategische besluiten te nemen en op deze manier zelf verder te kunnen bouwen aan nog mooiere ambities in deze regionale samenwerking?

Wij zouden als Pro’98 graag zien dat de kerntaken van de Regio FoodValley worden gevat op één a4tje. Na het produceren van documenten met prachtige volzinnen, wordt het tijd om te formuleren in heldere taal, welke concrete doelen de regio zichzelf de komende jaren ten doel stelt. En misschien nog wel belangrijker, wie de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van deze doelen op zich neemt. Alleen dan is het voor de deelnemende gemeenteraden mogelijk om de begroting, die ons door de Regio FoodValley jaarlijks wordt voorgelegd, op haar waarde te schatten.

Wat Pro’98 betreft, moet na de eerste periode in deze Regio FoodValley samenwerking, opnieuw worden nagedacht over de ambities die wij als Regio FoodValley nastreven. Pro’98 vindt de op te stellen nieuwe Strategische Agenda het moment om te discussiëren over de kerntaken die tot deze regionale samenwerking behoren. Dit geeft de gemeenteraden de gelegenheid om zich kaderstellend uit te spreken over onze FoodValley samenwerking. Een samenwerking die niet alleen het “fysieke hart van de FoodValley” moet bedienen, maar functioneel is voor de gehele regio.  

Arjen Korevaar

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld