Kadernota: ‘Een gemeente voor mensen’

image

Kadernota: ‘Een gemeente voor mensen’

De fractie van Pro’98 vindt dat de coalitie met deze Kadernota laat zien onvoldoende oog te hebben voor de prioriteiten van deze tijd. Net als in de voorgaande periodes laat dit college zien waar het voor staat: beton, steen en staal (oftewel economie, economie en economie) in plaats van voor mensen.

imageZo investeert u vooral in het versterken van economische zaken zoals de promotie van Barneveld en het uitbreiden van het glasvezelnetwerk, maar bezuinigt u op het oorspronkelijk bedrag voor het Sociaal Domein.

U denkt blijkbaar dat een gemeente net zo werkt als het bedrijfsleven. Als je maar voldoende grote advertenties in glossy bladen zet om te laten zien hoe geweldig je bent en verkopers in de buitendienst, accountmanagers, een mooi praatje laat doen, dan verhoogt de omzet en de winst haast als vanzelf. Maar voorzitter, dat is wensdenken.

U heeft de afgelopen 8 jaar al ruim vier miljoen euro (een half miljoen per jaar) ingezet voor de promotie van Barneveld als vestigingsplaats voor bedrijven. En wat heeft het nu daadwerkelijk opgeleverd? Ondanks al die prachtige advertenties moeten we voor miljoenen euro’s voorzieningen treffen om de verliezen op de grondexploitatie op te vangen.

Heren van de coalitie: het werkt dus niet! Houd er dan mee op en ga wat doen wat wel werkt. Zorg voor een schoon, bereikbaar, veilig en groen leefklimaat met goede voorzieningen, zeker op het gebied van sport, evenementen en ontspanning, waar mensen graag willen wonen en werken. Dat is waar de gemeente wat aan kan doen. En een aantrekkende economie natuurlijk …. dat is ook een belangrijke voorwaarde.

De fracties van Pro’98 en Burger Initiatief stellen u voor middels een amendement de extra incidentele en structurele gelden voor economische zaken te schrappen. Ook stellen we als bezuinigingsmaatregel voor om het bestaande budget voor de promotie van Barneveld met 30% te korten. We willen overigens de gelden voor Centrum Ontwikkeling Barneveld buiten die bezuiniging houden, omdat daar de inkomsten van de reclamebelasting tegenover staan.
2 x Amendement

Ook het geplande budget voor uitbreiding van het glasvezelnetwerk in het buitengebied zien we niet als een prioriteit voor de gemeente. Wacht nu eerst eens rustig de pilot af. Ga kijken wat marktpartijen en andere overheden zoals de Provincie bereid zijn om te doen en kijk naar nieuwe ontwikkelingen zoals het 4G+ netwerk. Ook op dit punt een amendement. Amendement

Zo willen we ondermeer ruimte in de begroting creëren voor wat volgens ons als echt belangrijk wordt ervaren: zorg en ondersteuning van onze inwoners, maar ook verduurzaming en vergroening van onze gemeente.

En als we al gelden willen inzetten voor Barneveld promotie laat dat dan ingezet worden in de culturele sector. Dat zien we nu ook in de grote steden gebeuren. Kortingen worden voor een groot deel terug gedraaid en budgetten ingesteld voor cultuur- en kunstfondsen. Wil Barneveld een bruisende dynamische gemeente zijn waar ondernemers zich willen vestigen? Weet dan dat cultuur steeds meer een factor vormt die mede de doorslag kan geven in de afweging bij vestigingsbeslissingen van zowel bedrijven als mensen.

Cultuur is belangrijk als sociaal bindmiddel en goed voor de lokale economie. Cultuur, of het gebrek er aan, heeft dus invloed op het vestigingsklimaat voor bedrijven, werkgelegenheid, toerisme en het woonklimaat. Cultuur zorgt voor sociale cohesie, betere educatie, toerisme, innovatie en creativiteit.

Dus: Ja, meneer Wijnne, wij willen dus wel theater op straat in het centrum van Barneveld. Dat vinden namelijk heel veel bezoekers van ons centrum heel erg leuk en aantrekkelijk.

Weet u eigenlijk hoe vaak het woord “cultuur” in deze Kadernota voorkomt? Om precies te zijn: nul keer.

Op het gebied van duurzaamheid lezen we dat u dit integraal onderdeel wilt laten zijn van de Strategische Visie, maar we zien niet dat u daar gelden voor beschikbaar stelt. U stelt vooral uit te gaan van de nota Grip op Energie.

Ten onrechte spreekt u daarbij van een door de raad vastgestelde nota. Het stuk werd slechts besproken in de commissie, nota bene op initiatief van Pro’98. We horen echter geen ambities als het gaat om een milieu-, dan wel klimaatbeleidsplan. Daarom dringen wij er op aan haast te maken met dat plan, zodat de raad kaders kan stellen op dit belangrijke beleidsterrein. Wij verwachten van u een toezegging op dit punt. Toezegging

Uit de Kadernota maken wij op dat u van plan bent de kapvergunningen te dereguleren. Nu zijn we op zich voorstander van het terugbrengen van administratieve rompslomp, maar de ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat het in Barneveld niet zo heel erg ingewikkeld is om een boom te kappen. Sterker nog, voordat men er in de buurt erg in heeft, zijn er door de gemeente al hele rijen bomen gekapt. Zulke gemeentelijke acties hebben in ieder geval bij onze fractie tot nog al wat boze vragen van inwoners geleid.

We willen middels een motie het college verzoeken er voor zorg te dragen dat bij de uitwerking van bovengenoemd voorstel een lijst van beschermde, en dus niet te kappen, bomen wordt toegevoegd, herplant uitgangspunt is en deregulering niet ten koste mag gaan van een zorgvuldige beoordeling van kapaanvragen. Motie

We vinden het bijzonder jammer dat u het kleine budget van 5000 euro voor de millenniumsubsidie wil laten vervallen. Dat was zo’n beetje de enige reden dat Barneveld zich millenniumgemeente kon noemen. Mocht u dit plan ten uitvoer gaan brengen, dan stellen we u voor de bordjes waarop trots vermeld staat dat Barneveld een millenniumgemeente is, ook maar weg te halen.

In het Sociale Domein komen we met een aantal voorstellen:

1) Voor wat betreft de structurele gelden die ooit bedoeld waren voor het sociaal Domein willen we dat die volledig incidenteel naar de reserve Sociaal Domein gaan. Dus niet de door u nu voorgestelde 1,3 miljoen, maar de al door de raad geaccordeerde 1,9 miljoen euro bij de begrotingsbehandeling voor 2014-2017.

Wij hebben u vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling al voorgesteld niet structureel te begroten, maar wel incidentele bijdragen in de reserve te doen. Het is goed te merken dat u in ieder geval op dit punt naar ons voorstel heeft geluisterd. Want het is verstandig om voor de tijd dat dit nodig is de reserve Sociaal Domein goed te vullen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente voortdurend structureel geld blijft bijpassen voor het tekort aan bijdragen die van het rijk komen. Wij verwachten dat de komende vier jaar duidelijk zal worden wat er precies aan budget nodig is om er voor te zorgen dat we uiteindelijk de voeding van deze reserve kunnen afbouwen. Amendement

2) Pro’98 wil pleiten voor een integraal plan tegen eenzaamheid, isolement en vereenzaming. Vooral ouderen worden geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Er wordt veel verwacht van het sociaal netwerk. Terwijl dat netwerk naarmate mensen ouder worden vaak kleiner wordt, omdat het bijvoorbeeld door afnemende mobiliteit voor ouderen minder makkelijk te onderhouden valt. Wij roepen middels een motie het college op, samen met bijvoorbeeld Welzijn Barneveld, een integraal actieplan tegen eenzaamheid en vereenzaming op te stellen en ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. Motie

3) Pro’98 vindt de bezuiniging zoals die nu wordt voorgesteld voor Maaltijd aan Huis veel te kort door de bocht. Wel kunnen we ons voorstellen dat hier een wat hogere bijdrage mag worden verwacht van de diegenen die een maaltijd aan huis bezorgd krijgen. Wat ons betreft moet het budget niet leidend zijn, maar de volgende randvoorwaarden voor een eventuele bezuiniging:

a) Er dient sprake te zijn van voldoende keuze tussen en afwisseling in maaltijden;
b) De maaltijden moeten zo uitgebalanceerd zijn, dat mensen fit en gezond blijven;
c) Een lokaal bedrijf met lokale vrijwilligers blijft de maaltijden verzorgen, bij voorkeur de huidige organisaties;
d) Verhoging van de bijdrage van deelnemers mag niet leiden tot het op termijn minder afnemen van maaltijden, omdat deelnemers de maaltijden niet meer kunnen betalen en goedkopere alternatieven zoeken. Om dit te kunnen monitoren vindt een nulmeting plaats (aantal maaltijden per persoon per week).

We komen op dit punt samen met Burger Initiatief met een motie. Motie

4) Pro’98 vindt dat er een vorm van gemeentelijke Balkenende norm voor gesubsidieerde instellingen moet komen. Bestuurders mogen niet meer verdienen dan bijvoorbeeld 130% van het salaris van de burgemeester. Komen ze daar overheen, dan wordt het meerdere gekort op hun subsidie. Dat vinden wij eerlijk. Nu is daar in gemeenteland nog wel het een en ander over te doen. Onduidelijk is of gemeentes wel of niet op deze wijze voorwaarde aan subsidieverstrekking mogen stellen. We willen het college oproepen om de mogelijkheden te onderzoeken en met een voorstel naar de raad te komen. Motie

4) In de Kadernota stelt u voor om in 2015 met een voorstel naar de raad te komen om zelfstandigen ook in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de regelingen voor de minima. Wij vinden dat veel te laat. We verzoeken het college uiterlijk eind van dit jaar op dit punt met een voorstel te komen. U zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om zelfstandigen een lening te verstrekken, die mogelijk kan worden kwijtgescholden als ze in het schuldhulpverleningstraject terecht zijn gekomen. Motie

5) De 5% quotum dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de Participatiewet is voorlopig van de baan. Dit quotum hield in dat 5% van het personeelsbestand moet bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. We willen het college oproepen om op dit punt als werkgever in het aannamebeleid het goede voorbeeld te geven om zo snel als mogelijk te streven naar die 5%.
Motie

Voorzitter,

Afsluitend willen we melden dat we als fractie gezien de korte tijd dat we de Kadernota hebben kunnen bestuderen nog niet zo ver zijn dat we u ook een goed onderbouwd financieel alternatief kunnen aanbieden. We zullen bij de begrotingsbehandeling met een alternatieve begroting komen waarin onze voorstellen nader zijn uitgewerkt.

We verzoeken – via u – de agendacommissie nadrukkelijk de termijn van twee weken voorbereiding voor een Kadernota te verlengen naar vier weken. Het is te zot voor woorden dat je voor een normaal gemeenteraadsvoorstel vier weken de tijd hebt om je in te lezen en je informatie te verzamelen, terwijl je voor het voorbereiden van de Kadernota maar twee weken de tijd hebt. Daar komt dan nog bij dat deze vergadering nog eens gepland staat binnen de cyclus van commissievergaderingen en een raadsvergadering.

Als we kijken naar de hoeveelheid taalfouten in deze Kadernota, dan lijkt het alsof het opstellen van deze Kadernota afgeraffeld is. Dat is niet goed voor de besluitvorming. Dit hoort de belangrijkste vergadering van het jaar te zijn, maar op deze wijze nemen we onszelf als raad onvoldoende serieus.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld