Columbizpark: ‘Pro’98 wil uitwerking drie scenario’s’

Columbizpark: ‘Pro’98 wil uitwerking drie scenario’s’

In 2012 adviseerde Purple Blue de gemeente om Columbizpark vooralsnog niet te herprogrammeren en de ontwikkelingen in de markt af te wachten. Het worst-case scenario, een totale herprogrammering tot een regulier bedrijventerrein, zou volgens PB tot een verlies van 11,3 miljoen euro leiden.

We zijn nu twee jaar verder en er ligt een voorstel voor om herprogrammering – in eerste instantie voor een deel van het Columbizpark – mogelijk te maken. Het college heeft daartoe besloten op basis van gesprekken met marktpartijen en deskundigen. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de markt voor kantoren niet zal verbeteren en heroriëntatie nodig is. Het college wil daarbij zo veel mogelijk bewegingsvrijheid door een globaal en flexibel bestemmingsplan op te gaan stellen.

De “waarom zouden we dit doen” vraag is wat ons betreft nog onvoldoende beantwoord. En dat is ook logisch want we kunnen op geen enkele wijze de financiële consequenties overzien van dit besluit.

En dat er financiële consequenties zullen zijn, dat weten we zeker.
De wethouder sprak in de commissie van 7 ton rentekosten per jaar. Dat is heel veel geld en een behoorlijk verlies per jaar. Maar welk verlies levert het voorgestelde flexibele en globale bestemming op? En hoe groot is het verlies als we bijvoorbeeld de huidige verkochte kavels gaan ontwikkelen en het middenterrein en het deel aan de Harselaarseweg voorlopig laten zoals het is en het alleen groen aankleden?

Volgens ons zijn er grofweg drie scenario’s met verschillende financiële consequenties:

1) Het nu voorliggende voorstel: een nieuw globaal en flexibel bestemmingsplan wordt opgesteld voor het middenterrein en het stuk langs de Harselaarseweg. Dan zou het voor de raad ter vergelijking fijn zijn als we kunnen beoordelen wat het effect zou zijn van alleen kantorenbouw of de nu voorgestelde gemengde functies, dus een scenario 1A en een scenario 1B.
2) Optimaliseren van de huidige situatie: de verkochte kavels worden ontwikkeld en het niet verkochte deel wordt groen en presentabel gemaakt. Je kunt op die manier de potentie van het totale gebied Columbizpark zichtbaar maken.
3) Er ontstaat – tijdens het proces – een nu nog niet voorziene kansrijke andere mogelijkheid

De heer Feijtel van het ontslakkingsteam riep ons tijdens de commissievergadering op geen ouderwetse gemeente meer te zijn, om vooral niet vanuit de gemeente te zeggen hoe het moet. Maar als gemeenteraad wil je wel een gedegen besluit kunnen nemen op basis van goede informatie.

Daarom vragen we de wethouder om een toezegging dat hij deze scenario’s uitwerkt en een onderbouwd raadsvoorstel doet over de aard, omvang en dekking van de te treffen financiële voorziening voor Columbizpark als gevolg van de herorientatie.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld