Elektrische laadpalen

Elektrische laadpalen

Pro’98 is enthousiast over het voornemen van het College om elektrische laadpalen te realiseren in onze gemeente. Het enthousiasme van de betrokken wethouder wordt op papier echter enigszins getemperd door zinsneden als ‘de gemeente beperkt zich tot een faciliterende rol’ en een ‘sober dekkend netwerk’. Maar voorzitter,”de gemeente Barneveld”, en ik citeer het voorstel, “straalt uit dat zij de ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit ondersteunt.”

Wij hopen voorzitter, dat dit College zich niet beperkt tot het stralen naar de buitenwereld, want dat kost vooral energie en levert weinig op. Een belangrijk punt van kritiek op dit voorstel vormde tijdens de commissievergadering dan ook het ad-hoc beleid dat door het College gevoerd lijkt te worden. Wat paaltjes hier, een aangekondigde windvisie daar. Een integraal plan ontbreekt immers nog steeds.

Op advies van de ChristenUnie werd deze visie omgedoopt tot wat het uiteindelijk is, een nota. We beperken ons vanavond dus tot de elektrische laadpalen, maar hopelijk beperkt de geldingsdrang van dit College wat duurzaamheid betreft zich niet tot pronkpaaltjes alleen!

Het benodigde budget om een dekkend netwerk van laadpalen in Barneveld te realiseren, lijkt realistisch. Elektrische auto’s zijn geen unicum meer op de weg, maar even vertrouwd is inmiddels het beeld van de elektrische auto… verbonden aan een stroompaal.

Om deze beweging te faciliteren lijkt het Pro’98 niet verkeerd om daarvoor een budget van maximaal 87.000 euro te reserveren, mochten overige fondsen niet kunnen worden binnengehaald. Want voorzitter, met het reserveren van dit budget staan de 40 palen nog niet in Barneveld. Daarvoor hebben we nog 29 burgers nodig die zich als pioniers moeten melden en een verzoek tot plaatsing en gebruik indienen.

Voorzitter,

Afsluitend, het lijkt de fractie van Pro’98 van groot belang dat het netwerk goed verspreid over onze gemeente komt te liggen. De onrendabele top mag wat ons betreft nabij winkels en andere publieke voorzieningen worden geplaatst.

Wat duurzaamheid betreft bevindt onze gemeente zich nog absoluut niet in de voorhoede, maar met deze steun in de rug voor duurzamere mobiliteit, maken we als gemeente ambities concreet en dragen we actief bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in onze gemeente!

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld