Snelfietsroute

fietsroute

Snelfietsroute

Fietsgemeente van Nederland worden. Voorzitter, dat was de ambitie in het oorspronkelijke raadsvoorstel. Die ambitie is er uit gefietst. En daar bleef het niet bij. Het oorspronkelijke voorstel sprak nog over een verbinding tussen Putten, Voorthuizen, Barneveld en Lunteren, nu gaat het alleen nog maar om de verbinding Barneveld -Voorthuizen. Minder ambitie en ook nog eens een tracé dat de nodige vraagtekens oproept. Het wordt Pro’98 – voorstander van een snelfietsroute -niet gemakkelijk gemaakt hiermee in te stemmen.

Beslispunt 1 vormt geen probleem. Wij onderschrijven de vier uitgangspunten: – veiligheid als hoogste prioriteit,- maximaal gebruik van bestaande voorzieningen, -eenheid in kenmerken als breedte, verharding en dergelijke èn -het gemotiveerd afwijken van het gewenste niveau als dat niet uitvoerbaar is.

Anders ligt dat met beslispunt 2, het voorgestelde tracé. Daar hebben wij twee problemen mee. In de eerste plaats de keus om, in navolging van wat de commissie in meerderheid wenste, de route via de Van Zuylen van Nieveltlaan te laten lopen. In plaats dus van via de burgemeester Kuntzelaan. 

Immers, een snelfietsroute vormt een doorgaande verbinding, biedt een optimaal tracé en ligt centraal. Dan zou het toch logischer zijn door het centrum te gaan? Toch gaan we akkoord met deze aanpassing. Er wordt gewerkt aan een verbeterplan voor de burgemeester Kuntzelaan, met – zo is toch de bedoeling? – specifieke aandacht voor de fietser. Een expliciete bevestiging dan wel toezegging op dit punt van de wethouder vinden wij wel gewenst.

fietsroute

Dan ons tweede probleem, de route, of liever gezegd de slinger, door de wijk Veller. Daarvan ontgaat ons de logica. Als je uitgaat van de trefwoorden snel, doorgaand, optimaal en centraal ligt een tracé dat de Lunterseweg volgt toch veel meer voor de hand dan een route door Veller. Ik dien daarom een amendement in om het tracé op dit onderdeel aan te passen. Amendement en bijbehorende tekeningen zijn verspreid.

Dit amendement betekent niet, voorzitter, dat wij geen oog hebben voor de noodzaak van een veilige fietsverbinding naar en van de Meerwaarde. Dat wil ik hier met nadruk stellen. Die fietsverbinding en de snelfietsroute zijn voor ons twee verschillende dingen. In het voorstel worden ze echter gekoppeld. Dat dwingt ons tot een uitspraak over deze kwestie. Er zijn goede argumenten om die fietsverbinding op de voorgestelde wijze achter Hertenspoor aan te leggen. Maar ook de tegenargumenten van bewoners van Hertenspoor en Wildforster snijden hout. De wijk is bepaald niet rijkelijk bedeeld met groen. Aanleg van het fietspad betekent dat er nog minder van dat groen zal overblijven. En niet alleen dat. Als er bomen en struiken verdwijnen krijgen de bewoners wel heel uitdrukkelijk uitzicht op het bedrijfsterrein van Vink aan de Valkseweg. We snappen heel goed dat ze daar niet op zitten te wachten. Daarom dringen wij er op aan om naast het voorliggende plan alternatieven in beeld te brengen, bijvoorbeeld voor een fietspad aan de andere kant van het spoor. Als die alternatieven er liggen kan de raad op een ander, later moment een afgewogen besluit nemen en wordt de discussie over de snelfietsroute daar nu niet door gedomineerd. Ik dien daar een motie voor in.

Als laatste de Stationsweg. Op het eerste gezicht lijkt de relatie die aanwonenden leggen van de verkeersoverlast met de snelfietsroute wat gezocht. Toch is hun suggestie om het fietsverkeer om de Vaarst heen via de Bloemendaallaan te leiden een interessante. Goede bereikbaarheid van scholen, of dat nu om het JFC of de Meerwaarde gaat, staat voor ons buiten kijf. De bewoners van de Stationsweg wijzen ook op nadelige consequenties van de rotonde die op de kruising met de Van Wijnbergenlaan is gedacht. Wij vinden het gewenst dat deze consequenties – zowel in voordelige zin, met name de veiligheid, als in nadelige zin – in beeld worden gebracht. Graag ook op dit punt een toezegging.

Een echte oplossing voor de verkeersdrukte op de Stationsweg is er overigens pas als het verkeer in de toekomst zoveel mogelijk om het centrum heen wordt geleid. Daar is, zoals vaker gesteld, een oostelijke rondweg voor nodig.

Hilhardt Brul

Naschrift: motie verworpenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld