Kadernota 2016

01 Monique Rosbergen Barneveld

Kadernota 2016

Vorig jaar sloot ik mijn bijdrage tijdens de behandeling van de Kadernota af door vast te stellen dat er veel taalfouten in zaten en dat het wel afgeraffeld leek. Dat is nu zeker niet het geval, daarvoor onze complimenten. Inhoudelijk zien we in deze Kadernota ook  zaken terug komen die wij als Pro’98 belangrijk vinden. Dan doel ik bijvoorbeeld op duurzaamheid en aandacht voor culturele verenigingen. Dat is voor ons een plezierige constatering. In de komende raadsperiode zal invulling worden gegeven aan de Strategische Visie. Zowel de uitkomst als het proces om tot deze visie te komen zien we met spanning tegemoet. 

01 Monique Rosbergen Barneveld

Nu al merken we in de raad dat het ambitieniveau in de zin  van “hoe groot kan en mag Barneveld groeien” niet bij alle partijen gelijk is. Voor Pro’98 is het belangrijk dat onze gemeente dat dorpse en groene karakter behoudt: voor ons houdt de Randstad bij Hoevelaken op.

En dan het proces. Onze indruk naar aanleiding van de bijeenkomsten over de Strategische Visie, maar ook tijdens het debat over het centrum, is dat het niet echt storm loopt.  

Wij vragen ons af in hoeverre burgers en organisaties bereid en in staat zijn om actief te participeren. Ook zetten we vraagtekens bij hoe actief en effectief de acties van de gemeente op dit punt zijn om hen hiertoe te bewegen.  

We gaan er van uit dat in de nieuwe communicatienota hier uitdrukkelijk aandacht aan wordt besteed. We verwachten een toezegging van het college op dit punt.

Programmalijn 1

Motie Projectplan Trots en Toekomst van Welzijn Barneveld (motie 1)
Afgelopen week ontvingen we een brief  van Welzijn Barneveld, samen met het projectplan Trots en Toekomst. Het betreft hier een mentorproject waarbij vrijwilligers kwetsbare jongeren van 13 tot 27 begeleiden die op een of meer leefgebieden problemen ervaren. 

Tot nu toe werd het project gesubsidieerd voor een periode van drie jaar vanuit het  Oranjefonds, maar deze financiering stopt per september 2015.  Er is dus een prachtig  professioneel programma ontwikkeld, waar mijn fractie erg enthousiast over is:

De begeleiding is laagdrempelig, de kansen voor de jongeren worden vergroot en het voorkomt dat kwetsbare jongeren verder afglijden. En de uitvoering draait op vrijwilligers.

Mijn fractie stelt u voor de komende drie jaar het benodigd budget voor dit project in de begroting op te nemen. Gezien het feit dat alle begrotingsjaren behoorlijke overschotten laten zien, stellen we u voor dit uit het begrotingsoverschot te dekken. 

Motie LHBT (motie 2)
Alhoewel gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders grotendeels in de wet zijn vastgelegd, hebben wij de indruk dat deze groep zich voor een groot deel onder de radar begeeft van de gemeente en andere hulpverlenende instanties.

Dat maakt  zelfs in Barneveld onze LHBT-burgers extra kwetsbaar voor discriminatie en sociale uitsluiting.

Ultiem doel van de Wmo is natuurlijk sociale insluiting. En dus heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid. Dat hoeft overigens niets extra’s te kosten, alleen extra aandacht en belangstelling.

Zo maar een paar voorbeelden die geen geld kosten:

  • Ga na of de Wmo-raad en Welzijn Barneveld aandacht hebben voor de behoeften van de LHBT-burger.
  • Breng het in bij het regulier overleg met de scholen
  • Zorg dat het Wmo-loket en de gemeentelijke website actuele en relevante informatie heeft en geeft.
  • Vraag lokale sportclubs naar hun anti-discriminatiecode en klachtenregeling en vraag of LHBT’s welkom zijn

 Kortom we willen de wethouder oproepen een beleidsnotitie op te stellen die gericht is op de emancipatie, maar vooral op de acceptatie van LHBT’s.

Ik refereerde net aan het plaatsen van informatie op de gemeentelijke website en daar moet ons wel wat van het hart. Stel je woont in Barneveld en je komt niet meer helemaal mee. Dan ga je op zoek op de website van de gemeente Barneveld. Dan kom je – hopelijk – al gauw op de pagina “Meedoen”.  En dan stuit u op deze tekst:

“Heeft u ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in het maatschappelijk verkeer? “ Uh… maatschappelijk verkeer? 

 “Maak dan een afspraak voor een gesprek . De gespreksvoerder komt bij u thuis…” Ha, dat snap ik ..…

 “Het resultaat (van dat gesprek) is een maatwerkarrangement waarin we vastleggen wat u zelf of samen met anderen oppakt en – indien nodig – welke gemeentelijke vangnetvoorziening daarbij aanvult.” Uh….maatwerkarrangement, gemeentelijke vangnetvoorziening? 

Wat krijg ik dan? Nou laat maar zitten, snap ik niets van.

Voorzitter, een oproep aan het college: gebruik duidelijke taal, zodat burgers weten wat ze verwachten kunnen.

Op het allerlaatste moment ontvingen we van het college een memo met de effecten van de meicirculaire. Wat ons stoorde, is dat daar een onderzoek bij zat gevoegd van 4 mei 2015 waarin wordt uitgelegd dat een lagere uitkering geen effect heeft op de uitvoering van de nieuwe Wmo. 

Voorzitter, dat is veel te laat. Op het moment dat onze fractie vragen stelde over dit onderwerp had u dit rapport al kunnen sturen. Dit vinden we geen manier van werken.

Volgens dat rapport moet de Wmo budgetkorting haalbaar zijn. Wij vinden dat moeilijk toetsbaar en kunnen niet anders dan het maar voor waar aan nemen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we de nieuwe Wmo nog aan het vorm geven zijn.  

Pro’98 wil een toezegging van de wethouder dat  budgetkortingen niet tot verschraling van de Wmo ondersteuning mogen leiden en dat als er knelpunten optreden, hij zo snel mogelijk bij de raad terug komt .

Motie collectieve ziektekostenverzekering (motie 3)
Sinds dit jaar is de gemeente ook verantwoordelijk geworden voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, een voorziening die eerder door het CAK werd verstrekt. 

Dat voor ogen hebbende, hebben wij gekeken naar de collectieve zorgverzekering die onze gemeente aanbiedt. Daarin zit naast een collectief voordeel, ook een bijdrage van de gemeente om chronisch zieken, ouderen en minima tegemoet te komen, juist nu zij andere tegemoetkomingen hebben verloren. 

Wij hebben moeten constateren dat de gemeente Barneveld daarin duidelijk minder ruimhartig bijdraagt dan bijvoorbeeld de gemeente Ede. Om een voorbeeld te noemen: waar een chronisch zieke in Ede €138,19 kwijt is voor het meest geschikte pakket, betaalt een burger daar in onze gemeente €161,31 voor……per maand. 

Wij zijn van mening dat goede zorg voor iedereen bereikbaar moet zijn, en zeker voor deze kwetsbare groepen. Wij dienen dan ook een motie waarin we het college oproepen om voor 2016 te voorzien in een royalere gemeentelijke bijdrage. Aan de motie is tevens een tabel toegevoegd om de verschillende tarieven in vergelijkbare gemeenten te illustreren.

Naast onze eigen voorstellen zijn wij van harte mede-ondertekenaar van een motie van de ChristenUnie om in Barneveld een armoedemonitor op te stellen. 

Programmalijn 2

Onder het kopje Recreatie en Toerisme in deze concept-Kadernota constateert het college dat, ik citeer “de fysieke ontvangst van gasten in VVV-posten een waardevol en gewaardeerd onderdeel van het dienstenpakket zijn” 

Voorzitter, daar zijn we het volledig mee eens. Vindt u ook niet dat er alle reden voor is om nogmaals initiatief te nemen om in Barneveld-dorp een fysieke VVV-post te realiseren? In plaats van die sneue digitale paal bij de Hebberd? Is er geen winkelier te vinden, die een gedeelte van zijn winkel wil inrichten als Informatiepunt VVV? Is het college bereid om werk te maken van dit voorstel en actief winkeliers met dit voorstel te benaderen? Graag een toezegging op dit punt.

Programmalijn 3 

Motie Muziekonderwijs (motie 4)
In de Barneveldse Krant van 6 juni  lazen we een oproep van Gert-Jan van de Kuilen van Crescendo. Hij roept de raad van de gemeente Barneveld op om € 15.000 subsidie te verstrekken aan zijn muziekdocenten van de Crescendo muziekopleiding. Hij vergelijkt deze opleiding met de Muziekschool Barneveld die wel subsidie krijgt. 

Een samenwerking met de Muziekschool is lastig, onder meer omdat Crescendo graag met hun eigen docenten wil blijven werken. Zij zijn namelijk van grote meerwaarde voor de vereniging. Zij hebben – naast het geven van muziekonderwijs – ook een taak gericht op het orkestwerk. Dat geldt niet voor docenten van de muziekschool. Crescendo komt structureel € 10.000 tot 15.000 euro tekort. Dat vinden wij geen enorm bedrag voor goed professioneel muziekonderwijs. 

Muziek maakt je slim. Er zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken die dat aantonen. Wij vinden het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in goed muziekonderwijs voor de jeugd. En dan zou het niet moeten uitmaken wie dat onderwijs geeft.

In de aanloop naar deze vergadering bleek dat 3 partijen: Pro’98, ChristenUnie en Burger Initiatief ook met een motie muziekonderwijs bezig waren.  We hebben de teksten samen gevoegd tot een motie. Mede namens hen dien ik die in.

Motie afvalpreventie (motie 5)
De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan. Door middel van een enquête worden burgers en ondernemers gevraagd actief mee te denken. Het accent in deze enquête ligt vooral op het scheiden van afval en niet op het voorkomen van afval. We roepen het college op om in het afvalbeleidsplan nadrukkelijk aandacht te geven aan het reduceren van de totale hoeveelheid afval en ten aanzien van verpakkingsmaterialen samenwerking te zoeken met winkeliers.

We zijn mede-ondertekenaar van een motie van het CDA om passieve woningen te laten ontwikkelen in de wijk Holzenbosch. Net als met onze motie over afvalpreventie willen we daarmee het begrip duurzaamheid concreet en toepasbaar maken in het leven van alledag. 

Voetbalaccommodaties
We zijn blij dat er een oplossing in deze Kadernota staat als het gaat om SDVB. Zij hebben ruimte te kort en de wethouder gaat nu concreet kijken of uitbreiding mogelijk is. We vinden het jammer dat de Middellange Termijnvisie Voetbalaccommodaties waar we lang op hebben moeten wachten, nu bijna alleen maar over SDVB gaat. Dit doet de andere voetbalverenigingen in onze gemeente tekort. Verenigingen hebben recht op duidelijkheid over wat hen te wachten staat. 

 Voorzitter, Afsluitend willen we nog iets zeggen over uw voornemen om de schuldpositie van de gemeente te verlagen door structureel een bedrag van rond de miljoen euro per jaar (was 1,6 miljoen) te storten in de algemene reserve.

Op onze vraag waarom er niet voor wordt gekozen om gewoon de leningen af te lossen, kregen we als antwoord dat dit feitelijk plaats vindt. In het kort komt het er op neer dat als je stort in de reserve er jaarlijks geld wordt overgehouden om leningen te kunnen aflossen. Maar “kunnen aflossen” wil nog niet zeggen dat u gaat aflossen. Daarom willen we een toezegging van de wethouder dat hij inzichtelijk maakt op welke wijze hij invulling gaat geven aan dat aflossen. Zodat de raad op dit punt goed de vinger aan de pols kan houden.