Ontwerpbegroting 2017 Regio FoodValley

FoodValley logo

Ontwerpbegroting 2017 Regio FoodValley

Met de voorliggende begroting wordt de raad gevraagd in te stemmen met een stevige stijging van de Barneveldse bijdrage aan Regio FoodValley.

En dat, Voorzitter, is tegen het zere been van Pro’98.

  • FoodValley logoTijdens de begrotingsbehandeling Regio FoodValley op 10 juni 2015 dienden de coalitiepartijen een motie in waarin zij het college verzochten, citaat: “jaarlijks een overzicht te verstrekken van bereikte resultaten voor de regio en voor de gemeente Barneveld specifiek die door middel van deze samenwerking bereikt zijn”. Deze motie werd raadsbreed ondersteund, maar het resultaat heb ik nog niet gezien.
  • In december 2015 informeerde u de raad over het voornemen €20.040 bij te dragen aan vertegenwoordiging van de Regio FoodValley in Brussel. Eenmalig uit het budget promotie economische bedrijvigheid.
  • In de raad van januari van dit jaar, riep een voltallige raad u op per amendement, de raad grip te laten houden op de ontwikkelingen binnen de Regio FoodValley.
  • In de commissie van 16 februari heeft Pro’98 het stuk over de Brusselse lobby ter discussie gesteld. Wat Pro’98 betreft behoren we eerst als raad de kaders duidelijk te hebben geformuleerd in de vorm van bijvoorbeeld internationaal beleid, voordat wij budgetten beschikbaar stellen.

Het sterkste middel om als raad bij te sturen in een WGR samenwerking is ons budgetrecht. Vandaag is het moment waarop wij als politiek bij kunnen schaven aan wat naar idee van Pro’98 steeds meer op een derde bestuurslaag begint te lijken, met een daarbij behorende bestuurlijke mentaliteit.

De klacht vanuit Pro’98 dat FoodValley-gerelateerde stukken vaak van een magere inhoud voorzien zijn, lijkt ook met deze begroting niet te worden opgelost.

Voor het gemak som ik onze geconstateerde bezwaren op:

  1. Met het ontbinden van de regiocontracten krimpt de begroting van €9,5 miljoen in 2015 naar 1,1 miljoen in 2017. Welke effecten dit heeft op de begroting van de Regio FoodValley is onduidelijk. Wat is wel duidelijk? Barnevelders gaan €2,95 p.p. betalen in plaats van €1,81 in 2016.
  2. De FoodValley vertegenwoordiging in Brussel krijgt bij het accorderen van deze begroting een structureel karakter. Welke opdracht en prestatie afspraken daaraan verbonden zijn, welke indicatoren, output en effecten dit moet opleveren blijft echter onduidelijk. Wat is wel duidelijk? De kosten voor de vertegenwoordiging worden op €125.000 per jaar geraamd. Daar bovenop komen overigens nog ambtelijke uren en projectkosten die daaruit voort kunnen komen.
  3. De begroting heeft een formalistisch karakter. Wie we waarom gaan inhuren en wat er nog te professionaliseren valt, het wordt niet duidelijk. Wat is wel duidelijk? De kosten stijgen in 2017 van 35.000 naar 310.000 euro.
  4. Versterking van de FoodValley communicatie, onder het credo: ‘be good and tell it’. We gaan een corporate story ontwikkelen over de FoodValley. We krijgen evenementen, fysieke herkenbaarheid, nieuwsbrieven, folders, brochures en allerlei andere producten die wij in meerdere soorten en maten ook al uit eerdere begrotingen hebben verkregen. Waarom een budget stijging met 70.000 euro dan noodzakelijk is? Het wordt alles behalve concreet.
  5. Met hetzelfde gemak wordt overigens de post beleidsontwikkeling verlaagd met 50.000 euro. Waarom? Het blijft onduidelijk.

De magere evaluatie van de Brusselse FoodValley-lobby was voor het regiobestuur blijkbaar toch voldoende om deze een structurele invulling te willen geven en de ‘global pipelines’ zelfs nog verder uit te bouwen. De Barneveldse raad heeft tot op heden geen duidelijke kaders gesteld om met een dergelijk budget voor internationale ambities in te stemmen. Tel daarbij +/- €125.000 voor onbestemde detachering en een stijging van €70.000 op de post communicatie. Wij noemden het in de commissie een carte blanche en daar blijven wij bij.

Om die reden dienen wij een amendement in waarin wij met een zienswijze onze bezwaren tot uitdrukking brengen en de gevraagde beslissing tot een stijging van de inwonersbijdrage niet overnemen.

Naschrift
Het amendement van Pro’98 heeft het niet gehaald. Een amendement van de ChristenUnie hebben wij ondersteund, ondanks het feit dat wij liever geen budgetten verstrekken zonder deugdelijke onderbouwing. Dit CU amendement heeft een meerderheid gehaald. In deze zienswijze spreekt de Barneveldse raad uit in te stemmen met een budgetverhoging voor een periode van één jaar, maar verwacht zij een verbeterde onderbouwing voor de huidige en toekomstige begrotingen. 

~ Arjen Korevaar