Kadernota 2017-2020

Schermafbeelding 2016 06 15 om 16.18.25

Kadernota 2017-2020

Kwetsbaarheid
Ook in deze Kadernota zien we dat de toonzetting en de nadruk ligt op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Kortweg, je mot het vooral zelluf doen€. In het onlangs verschenen rapport €œVitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht€ van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten pleiten onderzoekers ervoor om hier terughoudend mee te zijn. Citaat uit dat rapport:

€œEen overheid die aan de ene kant hard bezuinigt en aan de andere kant mensen oproept om meer zelf te doen, komt niet erg geloofwaardig over. Het risico bestaat dat mensen zich daardoor nog meer terugtrekken en onbereikbaar worden voor hulpverleners. Dat kan uiteindelijk leiden tot onhoudbare situaties en hoge zorgkosten voor complexe professionele ondersteuning. Beter is het als de gemeente deze groep op een vriendelijke manier stimuleert om sociaal actiever te worden, door zowel hulpbehoevenden als hulpverleners te verbinden en goed te informeren. Het onderzoek toont aan dat onder de groep van kwetsbare burgers het animo om meer voor elkaar te doen zeker aanwezig is.

Pro’€™98 vraagt om een toezegging van het college om in haar toonzetting ruimte te bieden aan kwetsbaarheid en een meer verbindende, vriendelijke en stimulerende communicatie te kiezen. Toezegging

Mantelzorg
In datzelfde rapport wordt een lans gebroken voor mantelzorgers. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 mantelzorgers overbelasting ervaart. Er zijn verschillende onderzoeken en publicaties beschikbaar over de risico’s van overbelasting.*

Uit het rapport €œOnderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld blijkt dat de situatie in Barneveld ernstiger is dan landelijk. Namelijk 1 op de 5 mantelzorgers ervaart overbelasting. De wethouder bagatelliseerde dit cijfer tijdens de bespreking door te stellen dat mantelzorgers hun taak graag en met liefde uitvoeren. Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat er sprake is van overbelasting. Tot op heden hebben we in Barneveld nog niet vastgesteld hoe wij met mantelzorgers willen omgaan. Daarom een motie op dit punt.**) Motie

Identiteitsgebonden voorzieningen
Pro’€™98 wil haar zorg uitspreken over de mogelijke gevolgen van het stichten van exclusieve identiteitsgebonden woonzorgcomplexen of maatschappelijke voorzieningen. Voorop gesteld: wij zijn daar niet op tegen, maar hebben wel onze zorgen.

Regelmatig vragen mensen ons of ze straks nog wel terecht kunnen in Barneveld, of er nog wel voldoende voorzieningen beschikbaar blijven waar iedereen met welke levensovertuiging dan ook – terecht kan. Getuige de ingezonden brieven in de BK over het complex Huize Rehoboth in Kootwijkerbroek kan zo’€™n exclusieve voorziening ook gevolgen hebben voor de vitaliteit van een kleinere dorpsgemeenschap.

Daarom vragen wij het college om een notitie op te stellen waarin uitgewerkt wordt 1) hoe precies de verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen als het gaat om exclusiviteit en beschikbaarheid en 2) hoe we een inclusieve, vitale samenleving kunnen behouden met exclusieve voorzieningen. Toezegging

Transformatie jeugdhulp
De transformatie van de jeugdhulp is er wat ons betreft op gericht om een betere jeugdhulp te realiseren. Hoewel financiële kaders natuurlijk ook onze aandacht vereisen. De gemeente is door de landelijke overheid uitgedaagd om het met lokale kennis beter te gaan doen. Daarvoor is innovatie nodig. Wij vinden de voorgestelde uitwerkingsrichting wat mager: er wordt voortgeborduurd op bestaande zaken, gestuurd op budgetten en we zien weinig transformatie. Wij roepen de wethouder op zich niet te laten verblinden door de financiële kaders om de transformatie tot een succes te maken. Toezegging

Discriminatie
De laatste jaren zien we onze samenleving verharden, ook in Barneveld. We zijn bijvoorbeeld enorm geschrokken van discriminerende uitingen op social media rond de huisvesting van statushouders aan de Churchillstraat.

Via het meldpunt discriminatie op de gemeentelijke website kunnen inwoners reageren als ze zich gediscrimineerd voelen. Maar afwachten of er meldingen binnen komen, geeft volgens Pro’€™98 onvoldoende beeld over de mate van discriminatie in Barneveld. Wij vinden dat de gemeente een voortrekkersrol kan vervullen op dit terrein.

Via een motie roepen we het college op om een onderzoek te starten naar discriminatie in Barneveld en op basis van de uitkomsten, als dat nodig blijkt, een plan van aanpak op te stellen. Motie

5% Norm
Op 25 juni 2014 werd bijna door de voltallige raad (alleen de VVD was tegen) onze motie aangenomen om 5% van de arbeidsplaatsen in de gemeentelijke organisatie beschikbaar te stellen aan langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Op dit moment is slechts 0,7% van de arbeidsplaatsen op deze manier ingevuld. Het bedrijfsleven lijkt de banenafspraak te halen voor dit jaar, maar de publieke sector blijft helaas nog achter.

Pro’98 vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Die wordt op dit moment niet echt waar gemaakt. Daarom roepen we met een motie het college op om met een concreet plan te komen hoe voor deze doelgroep meer plaats in de organisatie kan worden gemaakt. Motie

Minimabeleid
Barneveld moet de doelgroep voor minimabeleid beter bereiken en inzetten op een pro-actief uitvoeringsbeleid. Speerpunt in voorlichting moet zijn, dat de doelgroep bereikt wordt. Het is aan onze inwoners om wel of niet gebruik te maken van de voorzieningen die de gemeente biedt. Tijdens de behandeling van de notitie over verruiming van het minimabeleid, bleek dat slechts 15% van doelgroep van de beschikbare voorzieningen gebruik maakt.

Als slechts 15% van de doelgroep wordt bereikt, dan moeten wij ons als gemeenteraad afvragen hoe dit kan, is er geen behoefte, of zijn mensen onbekend met het aanbod?

Wij denken dat hierin beter samengewerkt kan worden met maatschappelijke instellingen, zorgorganisaties en initiatieven als Hulp aan Elkaar. Zij kunnen hun cliënten wijzen op de mogelijke ondersteuning die de gemeente hen kan bieden. Op dit punt komen we met een motie. Motie

Internationaal beleid
Wij vinden handelsmissies en buitenlandse reizen geen gemeentelijke kerntaak. Pro’98 vindt dat de gemeente geen initiatiefnemer moet zijn om een handelsmissie te organiseren. Mocht er echter vanuit het bedrijfsleven van Barneveld, of de regio, een verzoek aan de gemeente worden gedaan om ter ondersteuning aan een handelsmissie deel te nemen, dan dient de raad daar op basis van een gedegen inhoudelijk raadsvoorstel met onderbouwd budget, een besluit over te nemen. De enige buitenlandse reis waarvoor wij een uitzondering willen maken, is een bezoek in het kader van onze gemeentelijke belangen aan een hogere overheid, dus aan Brussel. Wij willen het college deze kaders via een motie mee geven ter voorbereiding van het raadsvoorstel internationaal beleid. Motie

Citymarketing
In het kader van het vernieuwde toeristisch aanjaagteam wil de gemeente een opstap maken naar City-marketing. Pro’€™98 gelooft in de kracht van de verschillen en verscheidenheid, ook als het gaat om toerisme. Wat ons betreft moet Barneveldse City-marketing gericht zijn op het herkennen, erkennen en profileren van de unieke kenmerken van de verschillende kernen. Barneveld is geen eenheidsworst. Graag een toezegging op dit punt. Toezegging

Schermafbeelding 2016 06 15 om 16.18.25

PROGRAMMA 3

Demografische groei
Al eerder plaatste Pro’€™98 vraagtekens bij de door het college verwachte groei naar 70.000 inwoners in 2040. In deze Kadernota wordt een stijging van de bevolkingsgroei van 20% genoemd. In de bron die in de Kadernota wordt genoemd door de gemeente vinden wij wel een melding van een bovengemiddelde groei in Barneveld maar geen cijfermatige onderbouwing van de 70.000 inwoners. Zo ook niet in het vandaag gestuurde Primos rapport. Andere publicaties laten zelfs lagere cijfers zien.****)

Omdat de verwachte groei een belangrijke onderlegger voor de Strategische Visie is een het college ons in de beantwoording van onze technische vragen onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken waarop de cijfers zijn gebaseerd, verzoeken we het college om met een notitie te komen voor de behandeling van de Strategische Visie waarin deze groei cijfermatig onderbouwd wordt. Graag een toezegging. Toezegging.

Functieverandering
We zien in het buitengebied steeds meer lege stallen. Terecht constateert het college dat het beleid van functieverandering niet toereikend is voor de toename van de forse leegstand in de komende jaren. Ik noem twee redenen waarom Pro’€™98 het beleid wil herzien.Ã

Een: het aanvankelijke uitgangspunt was op het perceel zelf een of meer woningen te kunnen bouwen. In plaats daarvan wordt echter op allerlei andere plekken gebouwd. Recent voorbeeld is het raadsbesluit over de Garderbroekerweg.

Twee: met ongewijzigd beleid zal het aantal burgerwoningen in het buitengebied met honderden toe nemen. Zo’n ontwikkeling wijzen wij af.

Willen we het buitengebied aantrekkelijk houden, liever nog mooier maken, dan is herziening van beleid hard nodig. We roepen het college op haast te maken met nieuw beleid. Kwaliteit, creativiteit en eigen verantwoordelijkheid voor agrarische ondernemers moet daarin centraal staan. Wij vragen op dit punt een toezegging van de wethouder. Toezegging

Groen rondje Barneveld
De kern Barneveld groeit. Los van de vraag hoe groot die groei moet zijn, zoeken we in ieder geval geschikte nieuwbouwlocaties en maken we plannen voor nieuwe infrastructuur. Pro’98 wil daar ook de toename van de behoefte aan recreëren, wandelen en fietsen bij betrekken.

Meer specifiek gaat het ons om de plannen voor rondwegen voor gemotoriseerd verkeer. Ons idee is daar ook de mogelijkheden voor het langzame verkeer bij te betrekken. Het zou mooi zijn die ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Doe dat op zo’n manier, dat de mogelijkheid ontstaat lopend of fietsend een groen rondje om Barneveld te maken. Voorkom dus dat je essentiële punten dicht gaat bouwen. In de toelichting in onze motie beschrijven we concreet hoe we ons dit rondje voorstellen. Motie

Schaffelaartheater
Wij zijn geschrokken door het zeer plotselinge aftreden van wethouder Fokkema. Wij wensen hem via deze weg veel sterkte. Naast het persoonlijk drama, betreuren we het zeer dat door de berichtgeving in de krant weer een verkeerd beeld van het Schaffelaartheater wordt gegeven.

Wat zou het fijn zijn als er ook eens aandacht kwam voor het feit dat ons theater de komende weekenden volledig uitverkocht is met amateur-voorstellingen. En dat de samenwerking met scholen steeds verder vorm krijgt. Dat het theater dus echt van ons allemaal is en het erg goed doet.

Wij roepen het college op om met een open blik naar het theater te blijven kijken en niet per definitie in te zetten op het zo snel mogelijk commercialiseren voor een zo laag mogelijke gemeentelijke bijdrage. Om u een voorbeeld te geven: vorig najaar heb ik in Spant! in Bussum 25 euro per kaartje moeten betalen voor een amateur-voorstelling.

Professioneel Muziekonderwijs
Wat ons betreft kan de gemeentelijke bijdrage voor professioneel muziekonderwijs bij muziekverenigingen nog wat hoger. Daarom samen met Christen Unie een motie op dit punt.

Fijnstof en geuremissie
Fijnstof en geuremissies zijn een groot probleem. Fijnstof is van grote invloed op het welbevinden en welzijn van onze inwoners. Het verlaagt de levensverwachting en versterkt het aantal chronisch zieken. In Barneveld hebben we naast verkeer, industrie e.d. ook te maken met een specifieke bron: onze (pluim)veehouders.

Barneveld bevindt zich in de regio FoodValley. Een ambitieuze regio als het gaat om innovaties. En daar ziet Pro’98 het Ei-Van-Columbus. Waarom maken we van dit probleem, niet een economische kans?

Als de FoodValley zich toelegt op innovatieve oplossingen voor fijnstof en geuremissie dragen we niet alleen bij aan een beter welzijn voor onze inwoners, maar ook aan dierenwelzijn. En wat te denken van onze regionale industrie? Wij stellen voor de fijnstof problematiek in FoodValley verband tot speerpunt te maken. Daarvoor dienen we een motie in. Motie

Taalachterstand
In onze gemeente is +11% van onze inwoners laaggeletterd. Daarmee bevindt Barneveld zich in de middenmoot. In onze samenleving wordt taal steeds belangrijker. Ook Barneveld maakt veel voorzieningen toegankelijk via websites en communiceert door middel van diverse geschreven kanalen. Toenemende individualisering vraagt steeds meer taalbegrip van onze inwoners. Daarnaast wordt door veel werkgevers tegenwoordig een behoorlijk taalniveau vereist.

Wij waarderen de inspanningen van de bibliotheek op dit terrein, maar vinden een meer structurele aanpak nodig. Het begint voor Pro’98 bij het onderwijs. Want waar het onderwijsniveau toeneemt, daalt de laaggeletterdheid.

In een motie roept Pro’98 de gemeente Barneveld op om samen met onderwijsinstellingen, gemeente en overige ketenpartners tot een reële maar ambitieuze visie te komen op taalontwikkeling. Daarbij rekening houdend met de toenemende verwachtingen vanuit de arbeidsmarkt. Motie

*) Onder andere van Mezzo, het Expertisecentrum Mantelzorg en Movisie. Of zoals het LHV het stelt: €œHoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt.

**) (artikel van 6 juni op movisie.nl; )

***) €œDe Jeugdwet schaart allerlei verschillende vormen van hulp aan jeugdigen, die nu nog vanuit verschillende sectoren wordt geboden, onder een nieuw begrip: jeugdhulp.

****) Het rapport Demografische ontwikkelingen 2010-2040 van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook als wij kijken naar andere publicaties komen wij niet verder dan een kleine 60.000 inwoners. Zie bijvoorbeeld de Regionale bevolkings- & huishoudprognoses 2013 -€“ 2040 van het CBS samen met het PBL. Die komt voor Barneveld uit op 56,5 duizend inwoners.