Internationaal beleid Barneveld

Zuid Korea

Internationaal beleid Barneveld

Mijn voornemen was om te proberen niet te negatief te zijn over dit raadsvoorstel. De sprekers voor mij hebben daar al voldoende over gezegd. Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft onze fractie al duidelijk gemaakt hoe wij staan tegenover het onderwerp Internationaal beleid.

Wat ons betreft is het de taak van de gemeente om structurele werkgelegenheid zeker te stellen. En dat kan alleen door goede voorwaarden te scheppen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Daar heb je in onze ogen geen internationaal beleid voor nodig.

Je kunt als gemeente natuurlijk wel allerlei activiteiten ontplooien om er voor te zorgen dat internationale bedrijven zich in Barneveld willen vestigen.
Dat kan door bijvoorbeeld een gedeelte van de website Engels- of Duitstalig te maken.

En dat is nu precies wat u gaat doen.
De door u gevraagde beslispunten gaan voornamelijk over activiteiten,
zaken die u gaat doen dan wel al doet.
Tja, daar kunnen we niets op tegen hebben.
Tenminste zolang het hogere doel “een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee structurele werkgelegenheid scheppen” maar uitgangspunt is.

Handelsmissies zijn wat ons betreft dan ook geen taak voor een gemeente.

Tijdens de behandeling van de Kadernota zei Pro’98 daar het volgende over:

“Mocht er vanuit het bedrijfsleven van Barneveld, of de regio, een verzoek aan de gemeente worden gedaan om ter ondersteuning aan een handelsmissie deel te nemen, dan dient de raad daar op basis van een gedegen inhoudelijk raadsvoorstel met onderbouwd budget, een besluit over te nemen.”

En gelukkig heeft u dat in de tweede versie van dit raadsvoorstel als beslispunt opgenomen.
Dat had voor ons ook het enige beslispunt van dit raadsvoorstel kunnen zijn.
U had ook een voorstel kunnen doen om de verordening op dit punt aan te passen. Zonder de achterliggende nota en zonder opsomming van allerlei activiteiten.

Maar, voorzitter, dat is geen reden om tegen dit raadsvoorstel te zijn.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld