Een stap omhoog op de participatieladder in Barneveld

Een stap omhoog op de participatieladder in Barneveld

Een klein stukje historie. Wie herinnert zich nog de inspiratie avond, het mini symposium, die de projectgroep Dorpsvisie van Voorthuizen organiseerde voor het college in februari 2017? Daar probeerden een groep burgers, de politici iets bij te brengen over burgerkracht en participatie. Een onderdeel was een uitleg over de participatie ladder die we gebruikten in het dorpsvisie traject. Fantastisch om te zien dat het college de voortlopers uit Voorhuizen zijn gaan volgen en de participatie ladder willen gaan hanteren als uitgangspunt als het gaat over meedenken, meedoen en meebeslissen van burgers op gemeentelijke ontwikkelingen.
Fijn dat we 5 jaar verder zo ver zijn.  Geweldig. Er ligt een goed stuk en een goede basis om beter te gaan samen werken met de burgers – de mensen waar we het voor doen en die gemeentelijke organisaties bestaansrecht geven. Het zal de duidelijkheid geven die er destijds niet was voor de Voortlopers en de projectgroep zelf heeft moeten creëren.

Twee kanttekeningen wil ik hier plaatsen:
1) 5 jaar later! Ik ben een beginneling, dus ik moet wellicht nog wennen aan het tempo waarin de gemeente Barneveld zich beweegt en ontwikkeld op dit vlak.
2) In die 5 jaar ligt ook veel ervaring bij de projectgroep, werkgroepen en Plaatselijk Belangen met het ambtelijke apparaat in de realisatie van de dorpsvisie. En die ervaring is met name getekend door sectoraal gedrag en gebrek aan kennis en gevoel over het nieuwe denken en doen t.a.v. burgerkracht en participatie.

Het is een fantastische ambitie, serieus werken met verschillende manieren van burgerparticipatie – van consultatie tot co-creatie. Die onderschrijft Pro98 dan ook van harte. Wel zijn wij zeer benieuwd naar hoe het college de huidige cultuur binnen het ambtelijke apparaat hierop gaat draaien: naar in uw eigen woorden ‘meer loslaten, adviseren en afwegen’. Dit vergt met namen bepaalde vaardigheden (soft skills) en ook een innerlijke overtuiging voor deze nieuwe rol. Hoe bereik je dit, net als het Groeiplan – ook zo mooi en ambitieus.  Naar ons idee en ervaring zal de nieuwe werkwijze sterk ingebed moeten worden in de staande organisatie. En dit doe je door de verantwoording hierbij, bij een ieder te leggen. Door het op te nemen in de functies van mensen, het een vast onderwerp te laten zijn in de gesprekkencyclus, te bespreken waar de vakmensen nog op te ontwikkelen hebben, en de lijn – teamleiders en het concern team in het nieuwe plaatje van het Groeiplan – hier op aan te spreken en te laten rapporteren. Graag een toezegging dat dit onderdeel wordt van het plan.

Wat ons verbaasd is dat er een participatie coördinator aangesteld dient te worden. Werkelijk, is dat echt nodig? We hebben het voor de zekerheid nog even nagevraagd en ook het stuk is er ook duidelijk over: deze persoon gaat ‘met een passend mandaat’ overzicht houden over de drie sporen en participatietrajecten. Zij stuurt op de uitvoering van het beleid. Is dat niet de taak van het management, sturen op de uitvoering van het beleid? Zo haal je de verantwoordelijkheid weg uit de lijn en bij de vakmensen. Terwijl het naar ons idee daar juist moet liggen als onderdeel van je werk. Want daar schort het vooral aan bij de participatie ervaringsdeskundigen. En verder het monitoren en kwaliteit bewaken mag je toch verwachten van een concernteam? Als dit team hier te weinig van weet, laat hen dan scholen. Maak het desnoods een aandachtspunt voor 1 van de leden van dit team maar vermijdt aparte functies die meer overhead en meer afschuiven oplevert. Zodat ook de lijn en de vakmensen in het ambtelijk apparaat een trede hoger komen op deze ladder die leidt naar meer eigenaarschap.

Het idee om coaches op te leiden in de organisatie past naar ons idee beter. Ook eigen vakmensen opleiden in de Barneveld Academy is een goede aanpak. Maak dit dan wel verplicht als onderdeel van je werk en niet facultatief. Zodat ook de leiders en de vakmensen in de ambtelijke organisatie een trede hoger komen op deze ladder die leidt naar meer eigenaarschap van je werk en ambassadeurschap van deze ambitie. Leidt mensen op, coach hen en zorg dat het concernteam integraal verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit beleid zodat er geen aparte functie voor nodig is. Of desnoods zeer tijdelijk met een opdracht om het zo snel mogelijk over te dragen. Noem het dan ook participatie adviseur.

Nog 1 advies: Organiseer ook een coach of aanspreekpunt voor de burgers, zodat mensen ergens terecht kunnen met hun participatievraagstukken en niet al te veel zelf hoeven “Voort te lopen”. We horen graag de visie van het college hierop. Dank u wel!

Elvia van den Berg