Permanente helihaven Stroe

Permanente helihaven Stroe

Bestemmingsplannen die ter inzage liggen in de zomerperiode, die krijgen van Pro’98 extra aandacht.

Bij de wijziging van dit bestemmingsplan is de belangrijkste wijziging, wat mijn fractie betreft, dat een permanente helihaven planologisch wordt mogelijk gemaakt. Over extra opslag en het plaatsen van zonnepanelen, hebben wij als raad kaders gesteld. Over het realiseren van structureel te gebruiken helihavens hebben wij als raad nooit gesproken. Terwijl wij hier als Pro’98 niet enthousiast over zijn, vanwege geluidsoverlast en uitstoot.

Het college citeert bij dit stuk kaders uit een memo dat zij ter kennisgeving aan de raad hebben verstrekt in 2018. Hierin wordt deze locatie expliciet benoemd. De locatie beschikt over een ontheffing voor ‘Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik’, een zogenaamde TUG-ontheffing. Deze is, zo stelt het memo, altijd tijdelijk en geldt voor maximaal twaalf dagen per jaar.

Inmiddels is deze ontheffing meerdere keren verlengd en mogen op de Stroeerweg binnen deze ontheffing 4x per dag, 365 dagen per jaar, vliegbewegingen worden gemaakt. Het college stelde in 2018 dat de Stroeerweg 46 een min of meer structureel karakter kent. Daar ontstaat een tegenstrijdigheid, want, het was toch een tijdelijke ontheffing, die weliswaar in het bestemmingsplan is opgenomen, maar met de tekst: “het gaat hier om een tijdelijke toestemming om buiten een aangewezen luchthaven beperkt te mogen landen en opstijgen.”

Het provinciale beleid stelt dat uitbreiden van het aantal helihavens alleen bij bedrijventerreinen denkbaar is. Een permanente helihaven locatie is momenteel in Barneveld nergens toegestaan binnen de huidige bestemmingsplannen. Uitzondering hierop is de Stroeerweg 46, citaat: “hoewel hier geen sprake is van een helihaven, is het incidenteel en beperkt landen in verband met de verleende TUG-ontheffing planologisch toegestaan.”

Excuses voor deze exercitie, maar Pro’98 vindt dat hier duidelijk sprake is van een nieuwe ontwikkeling. Het huidige gebruik is namelijk niet incidenteel, zoals de huidige vergunning stelt, maar kent al langer een structureel karakter. Het bedrijf Heliflights gebruikt het namelijk als één van zijn opstapplaatsen. Daarmee vervalt het recht op medewerking aan planologische wijzigingen omdat het gebruik qua aard en omvang zal toenemen, tov de initiële vergunning. En daarbij loopt er nog een procedure bij de provincie waar we op vooruitlopen met dit besluit.

En dan wordt het echt ingewikkeld. Dit traject om tot bestemmingsplanwijziging te komen loopt al jaren. In die jaren is de aanvrager maatschappelijk buitengewoon betrokken geweest. Zo stelde De Kruijf een helikoptervlucht beschikbaar aan de SGP-fractie om weg te geven in aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De brandweer mocht oefenen op het terrein onder toeziend oog van onze burgemeester en zo zullen er nog wel meer voorbeelden zijn. Dit wekt de schijn van beïnvloeding of gunstig stemmen van de besluitnemers over voorliggend bestemmingsplan.

Samenvattend, wij hebben als raad zelf geen kaders gesteld, dat willen wij eerst, ook met het oog op evt. ontwikkelingen aan de Wesselseweg. De aard van het gebruik wijzigt met dit voorstel. De impact op milieu wordt amper meegewogen, met de uitspraak van de RvS over stikstof toename op de Veluwe van gisteren is dat opvallend te noemen. En voor ons ook zwaarwegend, wij kunnen niet uitsluiten dat er in aanloop naar dit besluit sprake is geweest van bewuste of onbewuste beïnvloeding. Daarom zullen wij tegen dit voorstel stemmen, en om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, willen wij op dit specifieke bestemmingsplan vragen om een hoofdelijke stemming.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld