‘Voor wat het waard is’

‘Voor wat het waard is’

Het theater is Pro’98 veel waard. In de commissievergadering vroeg Fiep Tapper namens de vrijwilligers wat voor theater wij willen. Pro’98 heeft cultuurbeleving hoog in het vaandel staan. Cultuur en zeker podiumkunst verrijkt, inspireert, verwondert, houdt ons soms een spiegel voor, helpt ons onszelf te verplaatsen in anderen en het biedt ontspanning.

Theater is emotie. En dat hebben we gemerkt. Het Schaffelaartheater heeft dat helemaal door, het is een warm thuiskomen, ze verbindt en zoekt ons op. Pro’98 wenst elke Barnevelder deze beleving toe. Met een theater van, door en voor Barnevelders. Wat Pro’98 zelf misschien nog wel het meeste wil voor dit theater: rust!Wij waren dan ook blij met de uitkomsten van het grondige onderzoek van expertbureau LaGroup uit 2015. Het theater draaide goed, maar moest ook aan de slag om een aantal verbeteringen door te voeren. Maar ook: “het Schaffelaartheater was en is niet evenwichtig gefinancierd omdat de gemeentelijke subsidiebijdrage te laag is om de gebruikelijke functies van een theater van deze aard en omvang zonder (grote) verliezen te kunnen uitvoeren.” Kortom. Goed theater. Verbetering mogelijk. Evenwichtig financieren. De verbeteringen zijn het afgelopen jaar door het bestuur opgepakt en we zien dat ook terug in de aangeleverde stukken voor het onderzoek van Langedijk. De jaarrekening sluit positief en de bezoekersaantallen stijgen.

Pro’98 is verbaasd, misschien wel verbijsterd, over het proces dat zich het afgelopen jaar heeft ontvouwen. De coalitie nam namelijk niet de aanbevelingen van LaGroup over, maar kwam met een eigen voorstel met daarin gesteld dat er “een ultieme poging wordt ondernomen om de uiteindelijke jaarlijkse subsidie lager vast te stellen”. Toen startte de tombola van onderzoeken om dit gelijk te halen. Eerst onderzoek Langedijk, mei 2016: “Op basis van voorgaande concluderen wij dat verzelfstandiging niet vanzelfsprekend zal leiden tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage en dat de geschetste best practices het bij nadere bestudering een genuanceerder beeld geven dan eerder in berichtgeving geschetst is”.

Niet heel enthousiast. Maar na een wethouder wisseling wordt er doorgepakt met Langedijk – deel 2; wat de onderlegger voor het raadsvoorstel moest worden. Het was Pro’98 die via schriftelijke vragen heeft bedongen dat dit een transparant proces werd. De resultaten daarvan: “Doordat er geen diepgaander inzicht in de opbouw van de meerjarenraming gegeven is, kan er echter geen concrete analyse op de haalbaarheid gedaan worden”. Toen dachten wij dat het klaar was.

Wat schetste onze verbazing toen er in het raadsvoorstel een financiële risicoanalyse door Deloitte genoemd werd. Het college was, zonder klankbordgroep, verder gegaan met onderzoeken. Ik viel helemaal van mijn stoel in de commissievergadering toen de wethouder aangaf dat er door hen ook naar de ingediende begroting was gekeken en dat het DE onderbouwing was voor beslispunt 1. Iets wat ik niet uit de tekst heb kunnen opmaken. De resultaten van het onderzoek zijn bedrijfsgevoelig en dus geheim, op zich logisch. Wat opvallend is, is dat de onderzoeksopdracht zelf ook geheim is en dat de resultaten op een avond aan een selecte groep raadsleden zijn gepresenteerd. Ik heb de getoonde informatie naderhand dus niet rustig kunnen beoordelen en ik heb die informatie ook niet kunnen bespreken met mijn fractiegenoten. Een dergelijke hoge vorm van geheimhouding heb ik nog niet eerder meegemaakt in mijn tijd als raadslid. U moet weten, ik was niet onder de indruk van het gepresenteerde. Ik begrijp niet waarom deze informatie tot vorige week moest wachten en ik zag het er al helemaal niet aan af waarom deze hoge mate van geheimhouding nodig is. Ik voel mij als raadslid naar een gewenste einduitkomst getrechterd en mij bekruipt het gevoel dat ik iets mis.

En er is meer:

➔      Coulissen doet een bod om na 4 jaar op een lage subsidie te eindigen. Dat is ook het moment dat deze partij geen garantie meer geeft. Hoezo structurele oplossing?

➔      Deloitte heeft een goede liquiditeitsstroom geconstateerd, waarbij de solvabiliteit sterk toeneemt? Dat gaat mijns inziens over de exploitatie van Spant BV en niet over de holding; Coulissen BV. En zover ik het begrijp vangen de daaronder hangende zuster BV’s elkaars verliezen niet op. Zo’n constatering betekent dus niet zo veel.

➔      Sowieso draait Spant vooral goed vanwege de congres functie. Enig vergelijk met het Schaffelaartheater gaat hier dus mank, maar wordt genegeerd in het raadsvoorstel.

➔      Het raadsvoorstel bevat een paar hele positieve zaken ten aanzien van schuldkwijtschelding en het gaan beoordelen van de onderhoudskosten. Heel fijn. Alleen vrees ik dat ze erin staan omdat Coulissen die zaken buiten haar begroting heeft gehouden en anders de € 250.000 niet haalbaar zou zijn.

➔      Wat betreft het beslispunt over de onderhoudskosten, die is niet nader ingevuld. We weten op dit moment, als raad, nog niet welke kosten er uit de theaterexploitatie, via dit ventiel, alsnog onze kant op zullen gaan komen. Graag een toezegging van de wethouder dat deze onderhoudskosten duidelijk zijn voor 1 mei!

Voorzitter ik zou hier een conclusie aan kunnen verbinden, maar dat hebben de wethouders zelf al voor mij gedaan in de Barneveldse Krant. Citaat: “Forse verlaging van het subsidiebedrag voor de komende jaren is daarom het middel om het theater richting Coulissen te sturen”.

Voorzitter,

Wij vragen ons zeer ernstig af of wij hiermee een correct besluit nemen. En daar word ik helemaal niet blij van als raadslid. De gemeente neemt in dit voorstel feitelijk de regie in het handelen van een zelfstandige BV waarmee zij enkel een subsidierelatie is aangegaan. Door eisen te stellen, en met behulp van subsidie afbouw op resultaten te willen sturen, kan de gemeente Barneveld, volgens onze informatie, tot veroorzaker van een eventueel faillissement worden aangewezen, met alle gevolgen van dien. Ook wel: “impliciet meebesturen in een andere rechtspersoon”.

Daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college van B&W het raadsbesluit juridisch laten toetsen door de gemeentelijke advocaat op bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersaansprakelijkheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Zo ja, heeft de advocaat uitgesloten dat dit besluit tot risico’s en claims kan leiden voor de gemeente Barneveld? Nemen wij als raad een juridisch deugdelijk besluit?
  2. Wij constateren dat het te nemen besluit anders kan uitpakken dan u eigenlijk wilt. Er bevindt zich een dubbele bodem in dit raadsbesluit. Vertrouwt u het huidige bestuur de verantwoordelijkheid over het theater eigenlijk nog toe?

Voorzitter,

Wat moeten we doen? Ophouden met de zoektocht naar de allerlaagste subsidie. Er moet rust komen. Wat Pro’98 betreft zou Coulissen een experiment zijn, wat je aangaat bij een noodlijdend theater, maar niet bij een goed, zichzelf verbeterend theater dat qua subsidie al jaren onder vergelijkbare theaters uitkomt, maar politiek al jaren wordt ondergewaardeerd. Wij doen een voorstel voor een subsidie die uitkomt op € 335.000. Dit bedrag is gebaseerd op de als behoudend beoordeelde begroting van Schaffelaartheater BV minus de voordelen uit voorliggend voorstel. Dit is voor onze fractie essentieel. Daarnaast doen we het voorstel om de impliciete en bestuurlijk incorrecte doelredenatie met betrekken tot Coulissen uit het voorstel te halen. En we doen een voorstel om de in te dienen begroting onafhankelijk en transparant te laten beoordelen. Vervolgens moeten we ons weer gaan bezighouden met cultuur.

Dank u wel voorzitter.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld