Pro'98 kan zich niet vinden in het voorstel wat nu op tafel ligt. Om twee redenen: Ten eerste is het Bestemmingsplan Wikselaarse Eng vorig jaar met algemene stemmen aanvaard, ook de stemmen van de leden Pluijmers en van den Born. In dat bestemmingsplan wordt, in woord en verbeelding duidelijk gemaakt dat tal van bomen voor het plan moesten sneuvelen. Mijn fractie had daar toen al moeite mee. Ik kom daarop terug.
Op 7 juni 2017 hebben wij raadsbreed een motie aangenomen, waarin wij met elkaar plat gezegd twee zaken hebben afgesproken: 1. De gemeente neemt het initiatief voor een onderzoek naar een ‘denksportcentrum’ . 2. De gemeente zorgt voor een structurele oplossing, voordat de denksportvereniging de huidige locatie moet verlaten. Heldere doelstellingen. Maar toch bleek die tweede niet zo gemakkelijk. Zoveel ideale locaties zijn er niet in Barneveld, tot die conclusie kwamen zowel de denksportvereniging als de gemeente.
We zetten met de actualisering van deze verordeningen een volgende stap naar meer duurzaamheid. Ik denk dat de noodzaak van dergelijke stappen breed ervaren en onderschreven wordt. Hoe die stappen er precies uit moeten zien is nog al eens een punt van discussie. Dat geldt ook hier. Ik doel dan op de lening voor zonnepanelen. Voorgesteld wordt die lening alleen mogelijk te maken als de aanvrager plaatsing ervan combineert met andere duurzaamheidsmaatregelen.
Het voorliggende voorstel biedt een definitieve oplossing voor de ontstane parkeerproblematiek bij de scholenvoorzieningen aan de Schoutenstraat, maar er zijn, wat de fractie van Pro’98 betreft, wel een paar kanttekeningen bij het voorstel te plaatsen.
De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in onze regio. Het is in Arnhem waar de nieuwe ov-concessie wordt voorbereid. Je kunt je dus afvragen wat wij daar als gemeente Barneveld op hebben in te brengen. Is onze OV-visie een papieren tijger, zoals ik in de commissie hoorde zeggen? Of hebben wij, als één van de weinige gemeenten met een eigen visie op dit beleidsterrein, voldoende in huis om, FoodValley-breed, een succesvolle lobby te starten?
Dit is een bijzonder voorstel. Een voorstel wat is ontstaan vanuit de Raad zelf. Met dit voorstel hebben we een aantal regels voor onszelf vastgesteld, met als doel: Het ontmoedigen van individuele fractieleden om zich af te scheiden van de fractie en voor eigen gewin verder te gaan, nadat ze gekozen zijn.
Het bestemmingsplan in de uitwerking van eerdere besluiten. In 2014 en 2016 heeft de Gemeenteraad hier uitgebreid over gesproken en vanavond besluiten wij over de planologische uitwerking van deze besluiten. 
Voorzitter, Met ‘Dynamisch, Duurzaam, Dichtbij’ gingen wij afgelopen najaar de verkiezingen in, dus u begrijpt dat ik vanavond moet beginnen met wat Pro’98 in dit stuk niet heeft binnengehaald. De ‘D’ van ‘Dichtbij’..., in de titel van het akkoord werd het ‘Verbonden’.
Voorzitter, Een jaarverslag voorzien van een krulletje door de accountant. De gemeente Barneveld weet haar schuldpositie te verlagen en realiseert dit ondanks dat zij investeringen doet.