Beste Asje, Namens de Barneveldse gemeenteraad mag ik jou vanavond toespreken. De avond van jouw afscheid is anders dan jij je er misschien van tevoren van hadden voorgesteld. Aanvaarden en er het beste van maken, zei jij zelf in 1 van jouw columns in de Barneveldse Krant. Dat geldt ook voor deze avond waarin jij na negen jaar afscheid neemt van het burgemeestersambt.
Pro’98 is blij dat de provincie Gelderland helderheid heeft gegeven over hun visie op de toekomst van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Als de Provinciale Staten, minister, Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, dan zullen beide gemeenten samen één gemeente gaan vormen. Daar moeten wij dan ook serieus rekening mee houden en ons goed op voorbereiden.
Landelijk en regionaal is er volop aandacht voor de vraag hoe ons land er in  de toekomst uit moet zien. Waar is ruimte voor wonen, infrastructuur, natuur, economie, energie en landbouw. En vooral, hoe verdelen we die schaarse ruimte?
Het had drie jaar geleden niet veel gescheeld of het Schaffelaartheater was in Gooische handen gevallen. Daar was een marktpartij opgestaan die gouden bergen beloofde aan het toenmalige gemeentebestuur. Toen al bleek de weerbaarheid en wendbaarheid van ons Barneveldse theater groot.
Pro’98 gaat akkoord met dit voorbereidingskrediet van 250.00 euro. Maar wij doen dat wel met enige aarzeling. Net zo als wij aarzelden bij de motie van afgelopen juli, die de directe aanleiding van dit raadsvoorstel vormde. Ook daar stemden wij uiteindelijk mee in.
Het college van Scherpenzeel heeft een open brief naar ons gemeentebestuur en naar de inwoners van onze gemeente verstuurd. Daarin worden wij als gemeenteraad aangesproken. Er zou in onze gemeente en bij de gemeenteraad in het bijzonder een onjuist beeld zijn ontstaan over de situatie in Scherpenzeel, aldus het college van Scherpenzeel. Wij hebben de behoefte om vanuit de gemeenteraad, en dus als volksvertegenwoordigers van onze gemeente, hier een evenwichtig beeld tegenover te zetten. Daar hebben de inwoners van Barneveld recht op en daar hebben de inwoners van Scherpenzeel recht op.

Het college vraagt om een eenmalig subsidiebedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor dekking van de investeringskosten in de vernieuwing van het Pluimveemuseum. Een investering in het Pluimveemuseum die...

Als wij als raad een bestemmingsplan beoordelen moet de vraag voorop staan: Is er sprake van goede ruimtelijke ordening? Zeker in dit geval rees die vraag dan ook direct. Want ga maar na. Op het terrein aan de Hunnenweg waren 15 landhuizen gepland. Een bestemming, waarvan de wenselijkheid nu niet meer ter discussie staat. Het was de gemeenteraad zelf die destijds het bestemmingsplan vaststelde om die 15 landhuizen mogelijk maken.
Als er gesproken wordt over leges en heffingen zien wij dat u een aantal verhogingen hebt toegepast. Wij vinden dat het voor inwoners duidelijk moet zijn waarom voor verhoging wordt gekozen en dat u daarbij perspectief geeft op toekomstige ontwikkelingen. Als die ontwikkelingen wijzigen, dan vinden wij het heel realistisch om deze posten kostendekkend te houden. Zeker als dat de afspraak is die we met elkaar hebben gemaakt. Zo ook voor de afvalstoffenheffing. We zijn op de goede weg en inwoners zijn tevreden. Er vallen zaken te verbeteren en te optimaliseren, zoals de milieustraat, of centrale papier en restafval bakken, maar om nu binnen een jaar de boel radicaal te willen omgooien.
Bij deze begroting kijken wij kritisch naar de cijfers voor het komende jaar. Maar zeker ook naar de wat langere termijn. Om met komend jaar te beginnen, de wijze waarop Barneveld zwarte cijfers weet te schrijven, is een compliment waard naar ons college en de ambtelijke organisatie. Er zijn veel buurgemeenten die meer moeite hadden om tot een sluitende begroting te komen.