Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

DYNAMISCH, DUURZAAM, DICHTBIJ

Voor alle inwoners in onze gemeente biedt één van onze mooie dorpen een thuis. Een plek waar het veilig, plezierig en gezond wonen is. Dit zijn thema’s waar Pro’98 zich graag sterk voor maakt en actief voor inzet. In een wereld die kleiner, maar ook complexer wordt, komt de gemeente vaker in beeld.

Het is de gemeente die zorgt voor uw directe leefomgeving. Het is de raad die bepaalt hoe dorpen zich ontwikkelen, waar scholen worden gerealiseerd, industrie wordt gevestigd, zich inspant voor uw gezondheid en helpt als u zonder werk komt te zitten. De gemeente reikt een helpende hand zodra het zelf niet meer lukt, maar zorgt ook voor een omgeving met veel speelruimte zodat wij onze kinderen gezond op kunnen laten groeien. De gemeente maken we samen.

De afgelopen jaren hebben wij als Pro’98 een aantal thema’s opgepakt. Of het nu gaat om de luchtkwaliteit, vaccinatiebeleid, een verbeterde collectieve zorgverzekering, of het behoud van ons lokale Schaffelaartheater, muziekonderwijs, het groene rondje om Barneveld en een fietspad in Garderen, wij hopen met onze inzet bij te kunnen dragen aan een gemeente waar het voor inwoners en gasten prettig vertoeven is.

Voor de komende vier jaar zet Pro’98 in op verbetering van de leefomgeving. Meer groen, verbeterde fietsinfrastructuur, gezonde lucht en verduurzaming. Wij moeten er samen voor zorgen dat er serieus stappen worden gemaakt om los te komen van fossiele energie. Onze generatie moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen en toekomstige generaties niet met deze problemen opzadelen. Dat betekent dat wij lokaal, van ambities op papier, de komende jaren concrete stappen willen zetten.

Pro’98 is een partij van doeners, wij maken ons graag druk over de inhoud. Wij zijn actief aan de voorkant en leggen de verantwoordelijkheid graag neer bij degene die erover gaat. Wij werken vanuit een optimistisch en positief wereldbeeld. En dat na twaalf jaar oppositie. Het zit in ons DNA en vormt de manier waarop Pro’98 als een samenwerking van Pro Barneveld, PvdA en D66 al sinds 1998 met veel enthousiasme werkt aan een gemeente Barneveld die dynamisch, duurzaam en dichtbij is.

Arjen Korevaar

Fractievoorzitter & lijsttrekker Pro’98

ZORG & WELZIJN

Iedereen moet goed kunnen leven, wonen, werken en reizen in de gemeente Barneveld. Het liefst zonder drempels, zodat voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. En we willen participatie en een inclusieve samenleving bevorderen (VN-verdrag 2017). Mensen willen verantwoordelijkheid nemen en zeggenschap houden over hun eigen situatie. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd. Ook heeft niet iedereen een netwerk om -langdurig- op terug te vallen. We hebben daarom een gemeente nodig die stimuleert, actief is en verantwoordelijkheid neemt. Aanjagen, verbinden, ondersteunen, leren en uiteindelijk loslaten zijn de manieren waarop de gemeente de regierol invult. Dit geldt voor de gemeentelijke consulenten in de gesprekken met inwoners over zorg en ondersteuning en voor de rol van de gemeente in de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Immers, samen sta je sterk en samen versterk je elkaar.

Als de gemeente meer verwacht van de inwoners moeten die inwoners daartoe in staat zijn. Mensen moeten zichzelf kunnen ontwikkelen, ruimte krijgen om hun zorg en welzijn passend te organiseren en (onafhankelijke) bescherming hebben als ze afhankelijk zijn van door de gemeente beschikbaar gestelde zorg. Voor zaken als jeugdzorg en leerlingenvervoer is de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk. De uitvoering hiervan moet zij uitstekend op orde hebben. Dat geldt ook voor de aanpak van mishandeling, of dat nu om ouderen, partners of kinderen gaat.

Pro’98 kiest voor

 • Verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbaren
 • Actief inspelen op hulpvragen
 • Resultaten meten op basis van tevredenheid
 • Experimenteren met innovatiebudgetten voor maatschappelijke organisaties
 • Inspelen op mogelijkheden van domotica en communicatiemiddelen
 • Eén budget voor alle vormen van ondersteuning: een integraal participatiebudget
 • Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de zorgprofessional
 • Versterken van positie van inwoners met een hulpvraag
 • Laagdrempelige vormen van ondersteuning, uit te voeren door CJG, Welzijn Barneveld en maatschappelijk werk
 • Actieve aanpak van problematiek verwarde personen

SAMEN ZORGEN

We zien onze samenleving veranderen. De nieuwe generatie senioren komt niet meer af op koersballen of sjoelen. Daarom moeten we nieuwe voorzieningen ontwikkelen, zoals woonvormen waar zorg, ondersteuning en wonen samenkomen. Doordat steeds meer mensen langer zelfstandig blijven wonen en daarvoor een beroep doen op aanpassingen en thuiszorg, is het belangrijk om de WMO-budgetten goed te monitoren. Door de veranderingen in de ggz zien we meer verwarde personen op straat, maar vooral ook op de campings. We realiseren ons dat een gemeente niet alles in beeld kan hebben. Daarom moet ze actief op pad, de wijk in en actief contact leggen met bijvoorbeeld jongeren. We verwelkomen mensen uit andere landen, of het nu statushouders zijn of expats, en hebben zorg voor hun welzijn.

Het sociale beleid in Barneveld gaat uit van ruimte voor identiteit. Het is aan de gemeente om voorzieningen te realiseren die voor iedereen toegankelijk zijn. Wij willen passende en aansprekende voorzieningen, waarbij we bewust kijken naar ‘blinde vlekken’ in het aanbod en naar mensen die we niet bereiken. Inwoners mogen niet tussen wal en schip raken. Pro’98 wil pleiten voor de terugkeer van de casemanager die mensen helpt regie te nemen. Iemand die het zorglandschap kent en zorgvragers de weg kan wijzen. Voor het vormgeven van het zorgbeleid willen wij actief ervaringsdeskundigen betrekken. Pro’98 wil dat iedereen zich thuis voelt en mee kan doen in onze gemeente.

Pro’98 kiest voor

 • Een open samenleving en het versterken van sociale samenhang
 • Voorzieningen voor iedereen
 • Ontmoeting in de wijk
 • Toegankelijke gebouwen voor mensen met een fysieke handicap
 • Open ontvangst van statushouders voor een snelle integratie
 • Actief betrekken van wijkplatforms

GEDEELDE ZORG

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben blijven steeds langer thuis wonen. Daardoor komen zorgtaken steeds vaker bij familie en naasten te liggen. Zij doen dit werk met liefde en voldoening, maar wij zien dat mantelzorgers aangeven dat zij tegen hun grenzen aanlopen. De gemeente heeft zorg voor (kwetsbare) mantelzorgers. Vooral bij gezinnen met complexe zorgtaken zullen we flexibel met regelgeving om moeten gaan en maatwerk leveren. Het PGB is daar een goed instrument voor. Jeugddorp De Glind heeft de bijzondere aandacht van de gemeente.

Pro’98 kiest voor

 • Mantelzorgers ondersteunen met budget, kennis en menskracht en overbelasting terugdringen
 • Extra aandacht voor jonge mantelzorgers
 • Inzet professionals voor ondersteuning mantelzorgers

VOORZORG

Gedeelde zorg betekent ook verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de volksgezondheid. In onze gemeente en buurgemeenten zit bijvoorbeeld veel fijnstof in de lucht. In haar beleid moet de gemeente zich bewust zijn van het voorzorgsbeginsel. Ook heeft de gemeente Barneveld een zorgtaak als het gaat om de vaccinatiegraad onder onze bevolking.

Pro’98 kiest voor

 • Verbetering luchtkwaliteit
 • Lagere fijnstofwaarden
 • Voorzorgsbeginsel toepassen
 • Hogere vaccinatiegraad

INKOMENSONDERSTEUNING

De economie trekt aan. Pro’98 wil dat alle inwoners van onze gemeente profiteren van deze economische opleving. Er zijn groepen die niet meeprofiteren, omdat zij op grote afstand van de arbeidsmarkt staan, in financiële of sociale problemen zitten en het niet lukt om de aansluiting te vinden.

Werk biedt perspectief. Het liefst betaald werk, maar als dat niet lukt dan biedt de gemeente zinvolle dagbesteding zodat iedereen mee kan doen. Beschut werk kan een belangrijke stap zijn naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Nu taken van Permar zijn overgedragen aan de gemeente Barneveld, is daar voor onze gemeente een belangrijke rol weggelegd. Hierin zal de gemeente intensief samen werken met lokale en regionale partners en het bedrijfsleven.

Wij vinden het belangrijk om actief op armoede in te spelen. In de eerste plaats uit menselijk oogpunt. Maar wij kijken ook naar de maatschappelijke gevolgen van armoede op langere termijn. We moeten voorkomen dat armoede wordt doorgegeven van ouders op kinderen. Het is van groot belang dat alle inwoners in onze gemeente in alle opzichten mee kunnen doen. Wij willen meer mogelijkheden voor mensen om bij te verdienen naast een uitkering of door deeltijdwerk te verrichten. Dit kan een opstap zijn naar vast werk. Wij volgen de experimenten in de regelvrije bijstandsverstrekking op de voet.

Pro’98 kiest voor

 • Geen versnippering hulpverlening, één gemeentelijke loket
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Aandacht voor nazorg; terugval voorkomen
 • Ruimte voor regelvrije bijstandsverstrekking
 • Maatwerk en persoonlijke begeleiding voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Ambitieus in creëren van (beschut) werk en vraagt dit van samenwerkende bedrijven
ONDERWIJS

De jeugd heeft de toekomst. In onze gemeente volgt meer dan 20% van de bevolking een vorm van onderwijs. Onderwijs is belangrijk om mee te kunnen doen. Onderwijs ontwikkelt de sociale vaardigheid en bevordert verbinding en dialoog. De huidige tijd vraagt om een leven lang leren.  Pro’98 vindt het belangrijk dat de gemeente een visie op het onderwijs ontwikkelt. Met een breder onderwijsbeleidsplan kunnen wij, waar nodig, bijsturen en faciliteren. Wij willen een gemeente zijn die zich niet uitsluitend richt op haar wettelijke onderwijstaken, maar kijkt hoe verschillende beleidsonderdelen daarin een plek kunnen krijgen. De gemeente moet aandacht hebben voor een dreigende tweedeling in de samenleving. Goed onderwijs met bijbehorende kansen moet voor iedereen beschikbaar zijn en niet alleen voor ouders die zich extra ondersteuning kunnen veroorloven.

ONDERWIJSHUISVESTING

Goed onderwijs verdient goede huisvesting, maar daarmee ben je er niet. Bij toekenning van budgetten voor (ver)nieuwbouw heeft de gemeente oog voor mogelijke samenwerking en/of verbinding tussen scholen en verenigingen. Zo kunnen gebouwen breder worden ingezet voor sport-, muziek-, of maatschappelijke activiteiten. Wij juichen initiatieven toe waarin gezocht wordt naar een bredere inzet van onderwijshuisvesting. Steeds meer wordt onderwijs ook verzorgd buiten de gebouwen. Wij zijn enthousiast over vernieuwende onderwijsconcepten waardoor scholieren leren en werken buiten de school combineren. Pro’98 pleit voor een aanvullend budget voor onderwijshuisvesting, zodat wij duurzame huisvesting kunnen garanderen en scholen hun inkomsten kunnen gebruiken voor hun belangrijkste taak: lesgeven. Bij scholen kijken wij ook naar de pleinen. Door deze te vergroenen geven deze bescherming tegen hittestress of regenval en kunnen buiten schooltijden gebruikt worden door buurtbewoners.

OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

In de gemeente zijn diverse scholen voor basis en voortgezet onderwijs, maar wat ontbreekt is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Pro’98 juicht ruime keuzemogelijkheden toe en ondersteunt daarom initiatieven om tot een breder aanbod te komen.

LEERLINGENVERVOER

Als een kind door ziekte, handicap en/of gedragsprobleem niet zelfstandig naar school kan, zorgt de gemeente voor vervoer. Dat vereist een waterdichte regeling waarvoor gebruik gemaakt wordt van lokale aanbieders. Wijzigingen die de gemeente in deze voorziening aanbrengt, mogen in de uitvoering geen problemen opleveren voor de doelgroep!

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Wij vinden voor- en vroegschoolse educatie belangrijk. Het is een manier om onderwijsachterstand aan te pakken. Deze vorm van onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, zeker kinderen in kwetsbare situaties. Wij stimuleren het inrichten van Integrale Kindcentra (IKC’s) met voldoende opvangmogelijkheden in de buurt, waarbij de levensbeschouwelijke identiteit niet leidend is. Daarin komen kinderopvang en reguliere scholing samen.

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs is maatwerk om leerlingen de benodigde ondersteuning te bieden. De gemeente moet zich inspannen om samenwerking tussen verschillende stichtingen te stimuleren, bijvoorbeeld voor hoogbegaafdheid. De gemeente kan een verbindende rol spelen om zo versnippering in het onderwijsaanbod te voorkomen.

SCHOLING WERKZOEKENDEN

Om een passende, betaalde baan te vinden zijn werkzoekenden vaak geholpen met scholingsaanbod op maat. Pro’98 pleit voor een goede begeleiding van werkzoekenden. Bied inzicht in een passend scholingsaanbod, met oog voor de beschikbare werkplekken in de regio, ook als dat buiten het huidige terrein van de werkzoekende ligt!

VOORLICHTING EN STAGES

Ondernemers in onze gemeente hebben grote behoefte aan technisch geschoold persoon. De gemeente kan zich inzetten om technische scholing te promoten bij jongeren vanaf het basisonderwijs. Stageplaatsen liggen niet altijd voor het oprapen. Pro’98 pleit ervoor dat de gemeente bemiddelend optreedt. Dat kan in haar contacten met bedrijven en door zelf het goede voorbeeld te geven.

Pro’98 kiest voor

 • Visie op onderwijs, breder dan gebouwen alleen
 • Opvang en onderwijs voor jeugd van 2 tot 18 jaar
 • Openbaar voortgezet onderwijs
 • Minimaal mbo-niveau 2 als startkwalificatie om succesvol de arbeidsmarkt te betreden
 • Stimuleren van verbindingen tussen onderwijs-, muziek-, sport- en bewegingsorganisaties
 • Verbreding inzet schoolgebouwen
 • Schoolverzuim actief bestrijden
 • Voldoende aanbod passend onderwijs voor zowel laag- als hoogbegaafden
 • Beschikbaar stellen van leer- en stageplekken en ook bedrijven daartoe aanzetten
CULTUUR

CULTUUR IS VOOR IEDEREEN

Pro’98 wil dat iedereen in Barneveld kennis kan maken met kunst en cultuur. Het stimuleert talent, creativiteit en sociale samenhang. Wij streven daarom naar toegankelijk muziekonderwijs. Dat regelen we via het minimabeleid. We onderzoeken of het zinvol is aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds. Kunsteducatie op scholen is afgestemd op het aanbod van culturele instellingen. Scholen bezoeken het theater, schoolprojecten sluiten aan bij exposities in musea en thema’s van de bibliotheek. Ook willen wij de kinder- en buitenschoolse opvang stimuleren door hen cultureel aanbod te bieden! Cultuur moet passen bij onze inwoners, maar het aanbod mag ook uitdagen, prikkelen en ons versteld laten staan.

Wij willen een taakverbreding voor de bibliotheek. Pro’98 vindt boeken uitleen een middel. Ons gaat het om het delen van cultuur, bevorderen van leesvaardigheid en geletterdheid en het leren verwerken van (digitale) informatie. De bibliotheek vormt het Taalhuis voor alle Barnevelders en is podium voor discussie en debat.

Pro’98 kiest voor

 • Actieve (financiële) ondersteuning van onze culturele instellingen
 • Kennismaking met kunst en cultuur voor al onze jonge inwoners
 • Toegankelijkheid muziekonderwijs voor alle kinderen
 • Een gevarieerd cultureel aanbod
 • Brede toekomstvisie op bibliotheek
 • Openingstijden die aansluiten bij de vrijetijdsbesteding van mensen
 • Zondagsopenstelling is voor ons geen probleem

CULTUUR MAAK JE SAMEN

Inwoners ontplooien zelf veel initiatieven. Dit verdient de steun van de gemeente. Culturele activiteiten vormen een onderdeel van het welzijns- en buurtwerk. Podiumkunst helpt jongeren bijvoorbeeld om zichzelf te leren uiten. Denk aan projecten waarbij mensen onder leiding van kunstenaars met elkaar creatief aan de slag gaan.

De gemeente kan bemiddelen en faciliteren als het gaat om repetitieruimtes. Lokale kunstenaars moeten ruimte hebben voor expositie en expressie. Denk bijvoorbeeld aan dorpshuizen. Wij stimuleren de onderlinge samenwerking van onze culturele instellingen en verenigingen. Naast het Be-Active team zetten wij ons in voor een Be-Creative team. Zij kunnen theater-, muziek- en toneelonderwijs stimuleren in samenwerking met bijvoorbeeld het Schaffelaartheater, de Muziekschool, muziek- en toneelverenigingen en bijvoorbeeld een circusschool. Wij zijn erg trots op alle vrijwilligers die het culturele hart van Barneveld laten kloppen in verenigingen en organisaties en dragen dat uit.

Pro’98 kiest voor

 • Faciliteren van culturele verenigingen
 • Handhaving van de voucherregeling voor podiumkunst in het Schaffelaartheater
 • Samenwerking culturele instellingen versterken
 • Verbinding leggen tussen cultuur en beweging
 • Een Be-Creative team als aanjager voor kunst- en culturele activiteiten

CULTUUR VERRIJKT ONZE GEMEENTE

Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en functioneren als aanjagers van de lokale economie. Kunst en cultuur trekt niet alleen toeristen, maar maakt van onze gemeente ook een aantrekkelijke vestigingsplaats en versterkt de onderlinge betrokkenheid. Daarom vormen kunst en cultuur een vast onderdeel van de Barneveld-promotie. We zijn trots op onze lokale talenten, zoals de band John Coffey en cabaretier Martijn Kardol. Zij versterken het positieve imago van Barneveld.

Pro’98 wil ruimte voor particulier initiatief. De regels om iets te organiseren moeten eenvoudig uitvoerbaar en begrijpelijk zijn. De gemeente moet initiatieven steunen die een positieve invloed hebben op het imago van Barneveld. Eventueel financiële steun, maar nog belangrijker is een meedenkende gemeente die zich als partner opstelt.

Pro’98 kiest voor

 • Actieve promotie van ons eigen culturele aanbod
 • Gemeentelijke participatie bij evenementen die interessant zijn voor Barneveld
 • Culturele evenementen die onze dorpen verlevendigen
 • Barnevelds feest ter afsluiting van de Oud Veluwse Markt
SPORT

Waar schoolkeuze vaak plaatsvindt op basis van identiteit, biedt sport juist de mogelijkheid in aanraking te komen met andere achtergronden, culturen en leeftijden. Uit georganiseerde sport komen ook onze topsporters voort. Zij inspireren anderen om te sporten. Sport werkt preventief. Voor alle generaties is beweging van groot belang. Investeren in sport loont!

Sportverenigingen hebben goede voorzieningen nodig, de gemeente speelt daar actief op in. Verenigingen bouwen op vrijwilligers. Zij kampen echter met een groeiend vrijwilligerstekort. De gemeente kan hierbij ondersteunen en verenigingen in deze zoektocht begeleiden, want vrijwilligers zijn onmisbaar.

Veel sportaccommodaties kennen daluren waarin de faciliteiten niet worden gebruikt. Samenwerking zorgt voor een betere dekking. Sportverenigingen zijn belangrijk bij het signaleren en tegengaan van pesten en negeren van kinderen die ‘anders’ zijn. Het Be-Active team is een belangrijke schakel tussen de verschillende sportverenigingen en de gemeente.

Voor nieuwe sportaccommodaties heeft duurzaamheid onze aandacht. Bij planontwikkelingen kijken wij naar breed inzetbare voorzieningen. Wij zoeken actief naar een nieuwe plek voor de denksporters. Ook in de openbare ruimte wordt steeds meer gesport. De gemeente moet hier rekening mee houden en ruimte beschikbaar stellen, denk aan bootcamp en loopactiviteiten. Pro’98 wil de komende vier jaar investeren in meer groen en beweegtuinen. Sport- en beweegmogelijkheden vormen een integraal onderdeel van nieuwe wijken. Wij zien in buurgemeenten dat atletiek een groeiende sport is. Pro’98 ziet een atletiekbaan als een meerwaarde voor onze gemeente. Eventueel in samenwerking met bestaande verenigingen of een ijsbaan.

Iedereen moet kunnen sporten. Het Be-Active team kan mensen stimuleren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Verenigingen die een stap extra zetten om deze mensen te bereiken, verdienen steun. Blijvend aandacht voor gehandicaptensport vanuit de gemeente. Wij stimuleren verenigingen om de faciliteiten beschikbaar te maken voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en houden hier in de openbare ruimte rekening mee. Pro’98 vindt sportleerkrachten in het onderwijs belangrijk.

Wij zijn enthousiast over grote sportevenementen binnen onze gemeentegrenzen. Zij motiveren om te bewegen en te sporten. De gemeente kan hierin faciliteren.

Pro’98 kiest voor

 • Goede voorzieningen voor onze verenigingen
 • Verenigingen en voorzieningen voor iedereen toegankelijk, inclusief mensen met een beperking
 • Nieuw denksportcentrum
 • Onderzoeken kansen atletiekbaan
 • Ondersteuning verenigingen bij zoektocht naar vrijwilligers
 • Stimuleren van samenwerking tussen verenigingen
 • Sportmogelijkheden en beweegvriendelijke omgeving als onderdeel van nieuwe wijken
 • Verduurzaming sportaccommodaties
VEILIGHEID

Veiligheid is belangrijk voor inwoners van onze gemeente. Inbraakcijfers dalen weliswaar, maar wij moeten daar als gemeente scherp op blijven, zeker als auto-inbraken vervolgens toenemen. De laatste jaren is vooral geïnvesteerd in preventie, vaak samen met inwoners. Zo kent de gemeente veel WhatsApp-groepen, wordt Nextdoor steeds actiever gebruikt, maar is er ook geïnvesteerd in kentekencamera’s op de toegangswegen. Preventie verdient de voorkeur boven repressie.

Voor inwoners moet de politie bereikbaar zijn. Wijkagenten hebben een belangrijke signalerende rol als het gaat om problemen in hun wijk. Wij vinden het belangrijk dat inwoners hun wijkagent kennen. Dit door meer zichtbaarheid, niet alleen via sociale media, maar ook fysiek in de wijken. Boa’s worden naast fietscontroles in het centrum en parkeerbeheer in onze gemeente steeds vaker ingezet om overlast in onder andere uitgaansgebieden te voorkomen. Wij zijn enthousiast over deze preventieve aanpak, maar vinden het belangrijk dat handhaving van de openbare orde uiteindelijk de verantwoordelijkheid blijft van de politie.

Privacy is een mensenrecht en veiligheid is een basisvoorwaarde om van die privacy te kunnen genieten. Toch kunnen deze twee nog wel eens botsen. Waar de overheid garant wil staan voor onze veiligheid, is het het recht op privacy dat ons juist beschermt tegen diezelfde overheid. Pro’98 legt ieder voorstel op het gebied van veiligheid, zoals uitbreiding van het cameratoezicht of implementatie van de Sleepwet, dan ook op deze weegschaal.

Onze gemeente kent een groot buitengebied en veel industrieterreinen. Wij moeten ons bewust zijn van de risico’s die dat met zich meebrengt voor het ontwikkelen van criminele activiteiten. Dat heeft ook betrekking op het controleren van bestemmingsplannen en vergunningen. Binnen de gemeentelijke organisatie moeten signalen van ondermijning en uitbuiting als gevolg van mensenhandel een structureel punt van aandacht zijn. Goede contacten met inwoners, andere overheden en het openbaar ministerie moeten voorkomen dat criminele activiteiten voet aan de grond krijgen.

Ook voor onze gemeente is radicalisering een onderwerp om serieus te nemen. Ook hiervoor geldt dat voorkomen de voorkeur verdient. Door in te zetten op integratie van nieuwe inwoners, goed onderwijs en werkgelegenheid, willen we voorkomen dat jongeren gevoelig worden voor radicale gedachten. Daarom onderhoudt de gemeente goede contacten met onderwijsinstellingen en religieuze groepen om radicalisering vroegtijdig te signaleren en daarop te kunnen handelen. Op signalen van racisme moet de gemeente actief reageren. Alle bevolkingsgroepen moeten zich gerespecteerd en veilig voelen in onze gemeente.

Pro’98 kiest voor

 • Inzetten op preventie van crimineel gedrag door schoolverzuim te voorkomen
 • Aandacht voor onderhoud openbare ruimte, verloedering vermijden
 • Samenwerking tussen politie, scholen, bewoners en bijbehorende sociale netwerken
 • Leefbaarheid en onderling contact in wijken vergroten
 • Investeren in digitale veiligheid van de gemeentelijke organisatie, maar ook in bewustwording bij inwoners
 • Bestrijden van ondermijning en uitbuiting, bewustwording vergroten
 • Voorkomen van radicalisering, monitoren van racisme
BESTUUR

De gemeente is er voor iedereen, ongeacht welke achtergrond en levensbeschouwing. Pro’98 gaat ervan uit dat naast een sterke (lokale) markt ook een krachtige gemeentelijke overheid hoort te staan. Een gemeente die zowel met inwoners als ondernemers samenwerkt en andere visies en ideeën verwelkomt. En een gemeente die niet op de plek van de ondernemer of inwoner gaat zitten, zodat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Deze grondhouding geeft mensen de ruimte om onderling zaken aan te pakken op een creatieve manier. Dat betekent overigens nog steeds dat de ene mens voortdurend een steuntje in de rug nodig heeft en de ander alleen af en toe een zetje. Pro’98 streeft naar een gemeente die ‘dichtbij’ is voor haar inwoners. Fijner, mooier en leefbaarder voor iedereen!

MAATWERK

In een groeiende gemeente heeft iedereen zo zijn eigen wensen. Dat deze niet allemaal te realiseren zijn is logisch, maar waar de een zijn paspoort met veel plezier op komt halen in het gemeentehuis, wil de ander deze misschien thuis toegestuurd krijgen. Een inwoner die geen extra kliko wil ontvangen, moet deze niet alsnog voor de deur gezet krijgen. Daarom informeren en betrekken wij inwoners tijdig als plannen hen raken. Daarbij zien wij een vraag niet als een probleem, maar als potentieel succesverhaal. Tevreden inwoners zijn het visitekaartje voor de gemeentelijke organisatie. Als gemeente moeten wij in ons beleid rekening houden met maatwerk. Een klein gebaar richting de inwoners heeft vaak een beeldbepalend effect.

INBRENG INWONERS

Als de gemeente nadenkt over nieuw beleid, doet zij dit samen met haar inwoners. Dit heet ook wel interactief beleid. Dit is belangrijk want hiermee kunnen wij de betrokkenheid en het draagvlak voor gemeentelijk beleid versterken. Wij willen gebruik maken van de kennis en ervaringsdeskundigheid van onze inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. De omgevingswet en WMO 2015 lenen zich hier uitstekend voor. En hiermee kunnen wij ook nog onze dienstverlening aan onze inwoners verbeteren.

NEUTRALE OVERHEID

De gemeente is er voor al haar inwoners. Diversiteit geeft onze gemeente kleur. Dit betekent ook dat wij als gemeente op het gebied van godsdienst of levensbeschouwelijke stromingen geen voorkeur hebben. Voor Pro’98 geldt: ruimte voor elkaar.

Op dit moment wordt het ambtsgebed in iedere vergadering van de gemeenteraad uitgesproken. Pro’98 stelt voor om het ambtsgebed voorafgaand aan de opening van de vergadering uit te spreken en direct na de sluiting van de vergadering. Zo is iedere deelnemer aan de vergadering, inclusief de voorzitter, vrij om wel of niet aan het ambtsgebed deel te nemen.

ICT

Pro’98 vindt dat de gemeente actief in moet spelen op de mogelijkheden van digitalisering. Daarbij is ICT nooit een doel op zich, maar een strategisch middel dat nieuwe mogelijkheden schept om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren. Daarbij hebben wij aandacht voor nieuwe technologieën zoals blockchain en internet of things. Wij staan een gemeente voor die burgergericht acteert en daarbij gebruik maakt van meerdere communicatiekanalen om alle inwoners en bedrijven te kunnen bereiken. Dat vereist een goed instrumentarium voor e-dienstverlening en een servicegerichte cultuur. Digitalisering mag niet betekenen dat mensen zonder ict-middelen niet bij de gemeente terecht kunnen.

REGIONALE SAMENWERKING

Barneveld werkt steeds vaker samen met haar buurgemeenten. Bijvoorbeeld om gezamenlijk te investeren in de verbetering van de regionale infrastructuur. We kijken naar economische kansen, signaleren problemen en zoeken naar oplossingen, zoals voor fijnstof. Ook komen we tot afstemming over de regionale woningmarkt. Daarnaast is er inmiddels een regionale arbeidsmarkt. Voor inwoners van de gemeente Barneveld staat regionale samenwerking ver van hen af. Wij moeten in blijven zetten op goede relaties en betrokkenheid.  Maar Pro’98 vindt versterking van de democratische besluitvorming en controle daarop belangrijk.

Pro’98 kiest voor

 • Open bestuurscultuur
 • Efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie
 • Inwoners sneller betrekken bij planvorming en beslissingen
 • Ruimte voor maatwerk
 • Proactieve gemeentelijke dienstverlening
 • Regionale samenwerking, met betrokkenheid gemeenteraad
 • Maatwerk schenktijden voor sport- en culturele verenigingen
INCLUSIEVE SAMENLEVING

De gemeente mag geen onderscheid tussen mensen maken. Of je nu man of vrouw, arm of rijk, autochtoon of allochtoon, homo of hetero, religieus of seculier bent: iedereen moet gelijke kansen krijgen. De schotten van de verzuilde samenleving zullen we moeten slechten, maar wel met respect voor de levensbeschouwelijke identiteiten en normen en waarden die ouders hanteren bij de opvoeding van hun kinderen. Eenieder moet in vrijheid, binnen de kaders van de wet, zijn of haar leven in kunnen richten zoals hij of zij dat wil. In Barneveld moet je kunnen zijn wie je bent.

DIVERSITEIT

Ruimte voor elkaar betekent ook dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ook als het gaat om gerichtheid, zoals opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling. Daarom is het gewenst dat de gemeente zich ervoor inzet dat die ruimte wordt geboden en benut. De gemeente kan op verschillende manieren een belangrijke rol spelen in de acceptatie van seksuele diversiteit. Pro’98 ziet op dit terrein ook een grote rol weggelegd voor het Centrum Jeugd en Gezin, maar ook voor Be Active.

ZONDAG

Pro’98 streeft naar een evenwichtige samenleving; een waarin we elkaar respect en ruimte geven. Dit betekent onder meer dat iedereen de zondag mag invullen zoals hij of zij dat wil. Pro’98 vindt dat er een balans moet bestaan tussen hen die waarde hechten aan de zondag als rustdag en zij die behoefte hebben aan meer faciliteiten voor recreatie en ontspanning, ook of juist op zondag.

Op dit moment is de Zondagswet bepalend voor wat er wel en niet op zondag mag in Barneveld. Mogelijk wordt deze wet op termijn afgeschaft. Gemeenten bepalen dan zelf in hun plaatselijke verordening wat er wel of niet op zondag mag.

Pro’98 vindt dat mogelijkheden voor sport, recreatie en ontspanning op zondag niet verder beperkt mogen worden, maar pleit juist voor uitbreiding ervan. Ook moet het mogelijk zijn dat winkels open zijn als klanten en winkeliers daar behoefte aan hebben. Zondagsopenstelling vormt voor ons geen probleem.

Pro’98 kiest voor

 • Geen onderscheid tussen mensen
 • Zondag openstelling is geen probleem
 • Gemeente hangt regenboogvlag uit op coming out day als symbool voor homo acceptatie.
DUURZAAMHEID & ENERGIETRANSITIE

Pro’98 is een groene partij. Wij gaan voor duurzaamheid, leefbaarheid, zorgvuldigheid en zuinigheid. Dat beslaat ons energie- en ruimtegebruik, natuur en landschap, wonen, aanleg van infrastructuur, behoud van cultuurhistorie en zorg voor de leefomgeving. Groen betekent voor ons ook: geen onbeheerste groei van onze gemeente. We willen het dorpse karakter van onze kernen behouden.

Duurzaamheid is in het belang van ons allemaal. Het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstelling, 2% energiereductie per jaar en 20% duurzame energieproductie in 2020, lijkt met de huidige aanpak onhaalbaar te worden. Hoog tijd voor nieuwe stappen, samen met inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties. Bundeling van krachten, met de gemeente als voortrekker. Barneveld moet niet één maar meerdere tandjes bijzetten. Hoe? Met acties, geld en menskracht.

LOKALE ENERGIE

Plaatselijk aan de slag met duurzaamheid spreekt inwoners het meeste aan. Daarom neemt de gemeente zelfinitiatieven, activeert en stimuleert ze anderen dat ook te doen én treedt ze coördinerend op. De gemeente werkt daarbij nauw samen met organisaties als DEB (Duurzaam Energie Barneveld), Coöperatie Voorthuizen Duurzaam en Woningstichting Barneveld (WsB).

Stip op de horizon: Barneveld energieneutraal in 2050 of zoveel eerder als mogelijk. Te bereiken via tussendoelen die telkens vier jaar beslaan.

Voor duurzame energieproductie is een mix nodig van zon-, windenergie en warmtebenutting. Eventuele vormen van vergisting zien wij het liefst in de nabijheid van industriegebieden. Wij willen zowel passieve maatregelen (isolatie) als actieve maatregelen (zonnepanelen, warmtewisselaars, zonneboilers) stimuleren. Communicatie helpt daarbij. Dat kan met een laagdrempelig Barnevelds energieloket en inzet van lokale energieambassadeurs.

We bevinden ons als gemeente in een energietransitie. In deze fase passen wat Pro’98 betreft windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Deze staan er bijvoorbeeld voor een periode van 15 a 20 jaar. Daarna zullen nieuwe vormen van energie, of parken op zee deze rol wellicht over kunnen nemen. Als het gaat om de plaatsing van windmolens, sluit Pro’98 geen enkele locatie bij voorbaat uit.

BOUWEN

Bij nieuwbouw is duurzaam bouwen uitgangspunt. In de wetgeving is dit (nog) niet afdoende geregeld. Vrijwilligheid en bewonersparticipatie zijn van groot belang. Naast duurzame nieuwbouw zetten we in op energiemaatregelen in de bestaande bouw. Daar is een grote slag te slaan, zowel individueel (zonnecollectoren, warmtepompen) als collectief (warmtenet). Ook moet de gemeente, liefst regionaal, werken aan oplossingen voor energieopslag.

CIRCULAIR

Daarnaast zetten we in op hergebruik van producten en materialen om grondstoffen te besparen: circulaire economie. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie voor particulieren en bedrijven. Zij draagt bij aan bewustwording, zet pilots op en voert een duurzaam inkoopbeleid. Voor de eigen inkoop willen wij een budget om achter de hand te hebben ingeval duurzame producten of materialen duurder zijn.

Pro’98 heeft tal van ideeën voor zichtbare gemeentelijke acties. Denk aan huisbezoeken van energieambassadeurs, duurzaamheidsacties met bouwmarkten en installatiebedrijven, crowdfunding om scholen energieneutraal maken, belonen van energiemaatregelen, inrichten van een voorbeeldwoning (“zo ziet energieneutraal wonen eruit”) en een ontmoetingsplek ‘duurzaamheid’ met tastbare voorbeelden (bijvoorbeeld bankjes en vloeren die zonnestroom opwekken).

De gemeente kan zelf een concrete stap zetten door het Transferium bij station Barneveld Noord om te vormen naar een duurzaam knooppunt van mobiliteit: lokale bezorging met elektrische auto’s, beschikbaarheid van deelauto’s en deelfietsen, toegankelijk openbaar vervoer. Dat kan in combinatie met duurzame energieopwekking (zonnepanelen), flexibele werkplekken en laadfaciliteiten. Het Transferium als pilot. Bij succes ook te realiseren op andere plekken in de gemeente.

Pro’98 kiest voor

 • Inzetten op een duurzame energiemix
 • Passieve en actieve energiemaatregelen stimuleren
 • Gasloos en nul op de meter bij nieuwbouw
 • Verduurzaming bestaande bouw
 • Circulaire economie als uitgangspunt in gemeentelijke organisatie
 • Concrete voorbeeldprojecten
 • Overlast houtstook terugdringen
VERVOER & BEREIKBAARHEID

De groei van Barneveld zet de komende jaren door. Dat stelt eisen aan bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid. We moeten die zaken in onderling verband bezien. Wij willen het gebruik van fiets en openbaar vervoer optimaliseren. Wij juichen het gebruik van emissieloze mobiliteit toe. Daarbij groeit de groep van mensen die bewust geen auto bezitten.

Infrastructuur kost ruimte en geld. Beide willen we efficiënt en zuinig gebruiken. Enkele zaken staan bij ons hoog op de agenda. Voor de auto zijn dat de oostelijke rondweg en de kruising A1/A30. De oostelijke rondweg tussen de Scherpenzeelseweg en de Wesselseweg moet er zo snel mogelijk komen. Dat vergroot de bereikbaarheid van Barneveld. Ook worden daarmee de Stationsweg en de Lunterseweg ontlast. Snelheid is ook geboden bij de aanpak van de A1/A30. Het is een kruispunt van rijkswegen, waarvan de verantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid ligt. De gemeente stelt grond beschikbaar en voert samen met de regio en de provincie een lobby om de verbetering gerealiseerd te krijgen.

Er is sprake van nieuwe vormen van openbaar vervoer. Automaatje is daar een voorbeeld van, maar ook autonome voertuigen zouden hierin een rol kunnen gaan spelen. Optimalisering van het openbaar vervoer stimuleert het gebruik. Dit effect is bijvoorbeeld duidelijk waarneembaar op de Valleilijn. Daarom ziet Pro’98 graag een regiosprinter tussen Amersfoort en Apeldoorn, met haltes in Barneveld-Noord en Stroe. Daarnaast zijn busverbindingen belangrijk om onze dorpen en het buitengebied bereikbaar te houden.

Voor de fiets willen we voldoende stallingen en oplaadpunten in winkelcentra en bij toeristische trekpleisters. Ook zijn wij voorstander van het realiseren van aansluitende fietsroutes, zowel voor forenzen als ook voor recreanten.

Om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten moet er actief worden gecontroleerd op maximumsnelheden (80 km/u en 60 km/u in buitengebied en 30 km/u in woonwijken).

Pro’98 kiest voor

 • Snelle aanleg resterende deel oostelijke rondweg
 • Verbetering kruispunt A1/A30
 • Actieve handhaving maximumsnelheden
 • Veilige, vrij liggende fietspaden en goede fietsvoorzieningen
 • Regiosprinter Amersfoort – Apeldoorn met stations in Barneveld-Noord en Stroe
 • Meer treinen op Valleilijn tussen Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen
 • Vermindering doorgaand vrachtverkeer in de kernen
 • Faciliteren elektrisch rijden en voorbereiding op komst zelfrijdende voertuigen
ECONOMIE

Barneveld heeft een bloeiend bedrijfsleven. Veel inwoners vinden binnen de gemeente werk. Daarom moet Barneveld aantrekkelijk zijn en blijven voor bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties uit verschillende economische sectoren. Dat schept werkgelegenheid en zorgt voor economische spreiding. Een goed leefklimaat draagt daar ook aan bij: schoon, bereikbaar, veilig, groen en vooral ook met voorzieningen op niveau.

Met initiatieven als ‘Barneveld Tomorrow’ willen we ondernemende starters binnen de gemeente houden. De aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt kan beter. Er zijn ondernemers die technisch personeel zelf opleiden omdat zij die hier onvoldoende kunnen vinden.

Het is belangrijk dat de gemeente deel blijft uitmaken van de Regio Amersfoort. Dat verbindt de ‘denkers’ daar en de ‘doeners’ hier. Dat geldt ook voor onze deelname aan de Regio FoodValley. In samenwerking met scholen en universiteiten kunnen we de kennis van ‘denkers’ naar Barneveld halen. Doeners die denken!

Ook willen we werken aan een gemeentelijk klimaat dat ondernemers prikkelt nieuwe initiatieven te ontplooien. Voor zelfstandige ondernemers moeten er voldoende locaties met flexibele werkplekken zijn. Ook in het buitengebied moeten ondernemers over snelle internetverbindingen kunnen beschikken.

Bedrijven willen wij zoveel mogelijk op bedrijventerreinen, zoals Harselaar, gevestigd zien. Dat betekent niet dat we tegen bedrijventerreinen bij kleinere kernen zijn. Wel moet daar duidelijk lokaal behoefte voor bestaan. Dan gelden wel strenge criteria; de aanwezigheid van bedrijven mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Milieubelastende bedrijven horen er zeker niet thuis.

 

Het bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstelling. Er zijn onder de bedrijven voorlopers die grote stappen, en daarmee de toon, zetten. De gemeente kan stimuleren om krachten te bundelen en de achterblijvers aan te zetten om aan te sluiten. Ook bieden bedrijventerreinen ruimte voor energieproductie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken en het benutten van vrijkomende restwarmte.

De kantorenmarkt is een verhaal apart. De al jaren leegstaande grote kantoren aan de Baron van Nagellstraat zijn ons een doorn in het oog. De gemeente moet bij de eigenaren blijven aandringen op verbouwen en/of nieuwe functies.

We koesteren onze winkelcentra. Daar concentreren we de winkels. We zijn zeer terughoudend bij de verplaatsing van detailhandel naar de rand van het dorp. Daar horen alleen grote winkels zoals bouwmarkten en tuincentra thuis.

Pro’98 staat niet te springen om een railterminal. Het is vooralsnog geen initiatief vanuit ondernemerschap, biedt weinig werkgelegenheid en zorgt voor extra verkeersdrukte.

Pro’98 kiest voor

 • Betere aansluiting beroepsonderwijs op wensen Barnevelds bedrijfsleven
 • Heldere en eenvoudige regelgeving en eenvoudig vergunningenstelsel
 • MKB-vriendelijk aanbestedingsbeleid
 • Ruimte voor startende ondernemers
 • Uitbouwen snelle internetverbindingen in het buitengebied
 • Bedrijvigheid zoveel mogelijk concentreren
 • Compacte en aantrekkelijke winkelcentra
 • Herbestemming leegstaande kantoorpanden
 • Denkers en doeners verbinden
RUIMTE OM TE WONEN & TE LEVEN

Ons woonplezier wordt door verschillende zaken bepaald: veiligheid, voorzieningen en contacten. Maar ook met de inrichting van de woonomgeving. Daarin speelt de gemeente een grote rol.

Wij wonen in een landelijke omgeving. Dat biedt ruimte om te wandelen, te fietsen en vooral te genieten. We willen verdere bebouwing in het buitengebied voorkomen. Dit principe houden wij zeker aan voor het gebied ten westen van de A30. Daar ligt een groot oppervlak groen buitengebied met veel natuur. Dat gebied vormt tevens de visuele afbakening met de bebouwing van Leusden en Hoevelaken.

Groene ruimte als leefomgeving is waardevol, bijvoorbeeld voor kinderen om in te spelen. Bomen en struiken zijn daar een belangrijk onderdeel van: beeldbepalende elementen in een straat, wijk of landschap. Dat zijn elementen waar de gemeente meer in moet investeren. Het liefst in nauwe samenwerking met bewoners. Geef hen een actieve rol door ze te informeren, eigen inbreng te geven en zelf acties te laten uitvoeren. Het liefst dichtbij huis, dus op buurtniveau.

Pro’98 is voorstander van inbreiding als het gaat om ruimte voor woningbouw, dit leidt tot verdichting. Dat mag niet betekenen dat de aanwezigheid van groen, zoals bomen en struiken, hiermee verloren gaat. Groen is voor ons meer dan gras alleen!

Om biodiversiteit te vergroten en verstening tegen te gaan, zijn wij enthousiast over het realiseren van groene daken in de bebouwde omgeving. Deze kunnen worden gerealiseerd op huidige, maar ook in nieuwe ontwikkelingen. De gemeente kan hier actief op inspelen.

Pro’98 dringt er al lang op aan een lijst op te stellen van waardevolle bomen, die binnen de bebouwde kom op gemeentelijke grond staan. Deze beeldbepalende en karakteristieke bomen moeten een beschermde status krijgen. Alle bomen in het landelijk Register van Monumentale Bomen worden sowieso in deze lijst opgenomen. Voor alle bouw- en aanlegactiviteiten in de omgeving van deze bomen wordt een zogenoemde ‘Bomen Effect Analyse’ verplicht gesteld.

Ook monumentale panden en andere vormen van cultuurhistorie dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Barneveld moet zuinig omgaan met wat er nog is.

We willen zuinig zijn op de ‘groene snippers’ in het buitengebied, zoals houtwallen en bomenrijen. De gemeente moet zorgen voor goede registratie, bestemming en behoud.

Voor dit alles is strikte handhaving nodig. Daarmee kunnen we ongewenste ontwikkelingen en verpaupering in het buitengebied tegengaan.

Pro’98 kiest voor

 • Ruimte voor groen binnen en buiten de kernen
 • Open buitengebied
 • Bescherming waardevolle bomen
 • Behoud ‘groene snippers’
 • Strikte handhaving
WONEN

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is een eerste levensbehoefte. Iedereen heeft recht op wonen. We moeten vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Daarbij geldt een juiste mix van goedkoop, middelduur en duur. Voor ons geen Vinex wijken, maar juist ruimte voor creativiteit. We willen hoogbouw beperken, zeker in de kleinere kernen. Dan kunnen we het dorpse karakter behouden.

Wij gaan voor minimaal 20% sociale bouw. Dat is nodig, want Barneveld scoort lager dan het landelijk gemiddelde. Ook vinden we voldoende woningen in de vrije sector huur belangrijk. Dat versterkt de doorstroming. Om dat te realiseren moeten we ontwikkelaars interesseren en eventueel de grondprijs aanpassen. Wij willen sociale woningen verspreid over plangebieden realiseren. Dat vergroot de dynamiek in wijken.

De gemeente heeft aandacht voor voorzieningen waar iedereen terecht kan. Wij staan open voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Wij willen levensloopbestendig bouwen, zodat mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen. Ook vinden we extra aandacht voor 1- of 2-persoonshuishoudens belangrijk. Dat geldt eveneens voor woonruimte voor statushouders, urgentiegevallen en/of crisisopvang.

Duurzaam bouwen is een voorwaarde. De ambitieuze gemeentelijke energiedoelstellingen zijn uitgangspunt. Om die te realiseren zet de gemeente mogelijkheden zoals het woningabonnement in. Gemeente en Woningstichting Barneveld werken nauw samen. De gemeentelijke Woonvisie vormt de leidraad.

Pro’98 kiest voor

 • Investeren in duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid
 • Concentratie van woningbouw in Barneveld en Voorthuizen
 • Bouwen voor eigen behoefte in de overige kernen met dorpsvisies als onderlegger
 • Minimaal 20% sociale bouw
 • Meer vrije sector huur
 • Levensloopbestendig bouwen
 • Woningen voor 1- of 2-persoonshuishoudens
BUITENGEBIED

LANDBOUW

De agrarische sector is vanuit economisch oogpunt belangrijk voor de gemeente Barneveld. Maar er spelen ook tal van ontwikkelingen, zoals schaalvergroting, leegstand en milieuproblemen waar de gemeente nauw bij betrokken moet zijn met het oog op de ruimtelijke kwaliteit, het milieu en de volksgezondheid.

Twee zaken vragen op dit moment onze aandacht: fijnstof en functieverandering. Wat fijnstof betreft, laten de cijfers een duidelijk verhoogde concentratie in onze regio zien. Dat hangt samen met de intensieve (pluim)veehouderij. Onderzoek toont aan dat rondom dergelijke bedrijven de kans op longaandoeningen toeneemt. Dat vraagt niet alleen om technische maatregelen, maar ook om het stellen van grenzen aan de omvang van bedrijven. Wij willen een reductieplan fijnstof: via vergunningverlening voorwaarden stellen over technische maatregelen en omvang van het bedrijf.

Functieverandering maakt het mogelijk dat stoppende boeren een ander, niet-agrarisch, bedrijf beginnen of hun boerderij omzetten in woningen. Dat voorkomt (langdurige) leegstand van agrarische panden en daarmee verpaupering van ons platteland. Wij ondersteunen dit beleid, omdat een vitaal en landschappelijk aantrekkelijk platteland ons veel waard is. Zeker als dat gepaard gaat met natuurontwikkeling. Dat moet wel binnen strakke kaders gebeuren. Zeker als die nieuwe bedrijven of woningen “geclusterd” worden. Dat willen we alleen op plekken waar dat kan. Een voorbeeld hoe het wat ons betreft niet moet, is de Harskamperweg. Waar vlakbij het natuurgebied een bedrijventerrein is ontstaan.

Clustering op de juiste plek biedt ook mogelijkheden voor de intensieve (niet-grondgebonden) veehouderij. Wij willen de mogelijkheden nagaan of dergelijke bedrijven niet beter op of vlakbij bedrijventerreinen gevestigd kunnen worden.

Wij zijn voorstander van grondgebonden veehouderij. Daarmee is het beheer van het landschap het beste gediend. Wij willen duurzame ontwikkeling van de veehouderij stimuleren. Qua gebiedsindeling gaan wij uit van het behoud van de agrarische prioriteit voor het gebied rond Kootwijkerbroek. Het westelijk gelegen buitengebied (de Glind, Terschuur, Zwartebroek) leent zich meer voor gemengde functies: agrarisch, natuur, recreatie en wonen.

Wij willen goed toezicht op het optimaal naleven van de (landelijke) regels voor agrarische bedrijven en dierenwelzijn.

Pro’98 kiest voor

 • Grondgebonden, natuurinclusieve landbouw
 • Strakke kaders voor functieverandering
 • Onderzoek naar vestiging van intensieve veehouderij bij bedrijventerreinen
 • Reductieplan fijnstof
 • Duurzame ontwikkeling veehouderij
 • Optimale naleving van regelgeving

NATUUR EN RECREATIE

Ons buitengebied – Veluwe en Vallei – kent een rijke variatie aan landschappen. Dat is van grote waarde, iets waar je zuinig op moet zijn. Het spreekt vanzelf dat de Veluwe volledig groen en onaangetast moet blijven. Bossen en stuifzanden zijn beschermd. Toch blijft het nodig dat we ons keren tegen ongewenste ontwikkelingen die de natuurwaarden aantasten. Dat geldt ook voor de Vallei. Dit gebied kenmerkt zich door agrarische bedrijvigheid, afgewisseld door beken, kampjes en bosjes. Wij willen dat de gemeente actief optreedt om beschermde wilde planten en dieren te behouden. Het Rijk heeft die taak gedecentraliseerd naar de gemeente.

De groene omgeving van Barneveld is ook aantrekkelijk voor recreanten. De aanwezigheid van de vele campings in met name Voorthuizen en Garderen getuigt daarvan. Natuur en rust zijn sterke punten waar recreanten op af komen. Het belang van die recreatie mag niet worden onderschat. De lokale economie profiteert daar sterk van. De gemeente moet daar actief op inspelen. Zelf, of door recreatieondernemers en toeristisch aanjaagteam te ondersteunen.

Pro’98 kiest voor

 • Actief flora- en faunabeleid
 • Toegankelijkheid natuur vergroten met fiets- en wandelpaden
 • Informatiepunten voor recreanten
 • Recreatieondernemers ondersteunen
FINANCIËN

Het aantal inwoners van onze gemeente neemt nog zeker een aantal jaren toe. Dit levert de gemeente extra inkomsten op, maar vergroot ook de druk op onze groene omgeving, voorzieningen en infrastructuur. Wij willen dan ook dat deze inkomsten worden ingezet om bijvoorbeeld de openbare ruimte te vergroenen. Bij uitbreiding en inbreiding willen we rekening houden met beschikbaarheid van groen, culturele en sportvoorzieningen. Zo blijft het prettig wonen in onze groeiende gemeente.

De gemeente houdt bij haar inkoopbeleid rekening met duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook (lokale) kleine ondernemers en starters moeten kans hebben om werk van de gemeente aanbesteed te krijgen.

De gemeente krijgt nieuwe taken vanuit het Rijk overgedragen. Deze worden vaak gecombineerd met de opdracht om te bezuinigen, maar ook met de verplichting om ze uit te voeren. Hier zijn grote bedragen mee gemoeid, maar desondanks heeft de gemeenteraad van Barneveld weinig invloed op de besteding van grote delen van het gemeentebudget. De gemeente moet de consequenties inzichtelijk maken, mogelijkheden onderzoeken en in bredere verbanden, zoals de VNG, onder de aandacht brengen van Den Haag. De dynamiek in het sociaal domein is groot. Daarom willen wij de reserve sociaal domein, die wij als gemeente hebben gevormd, handhaven.

Wij willen de mogelijkheden nagaan om de energietransitie te ondersteunen met de gemeentelijke belastingen. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de invoering van verschillende tarieven voor de gemeentelijke belastingen, of een verlaging daarvan, om daarmee verduurzaming te realiseren.  Een andere mogelijkheid is een verlaging van de leges voor duurzame verbouwingen en volledig circulair energiezuinige gebouwen. Op die manier bieden we inwoners een extra stimulans om meer te investeren in verduurzaming en dragen we bij aan de energietransitie die wij als gemeente nastreven.

Pro’98 kiest voor

 • Redelijke gemeentelijke lasten
 • Verantwoord investeren, schuldenlast reduceren
 • Verduurzaming als uitgangspunt bij financiële keuzes
 • Leveranciers stimuleren tot groener gedrag
 • Gemeentelijk inkoopbeleid met kansen voor (lokale) kleine ondernemers en starters
 • Stellen van voorwaarden aan (onder)aannemers bij inkoopcontracten m.b.t. fatsoenlijk ondernemerschap en verduurzaming
 • Vergroenen van de gemeentelijke belastingen

Programma als PDF?

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld