De ChristenUnie wilde vanavond het proces rondom de vele vragen en interpellatie debatten aangevraagd door Lokaal Belang bespreken, nu het laatste debat om onduidelijke redenen weer is ingetrokken. Pro'98 vindt dit niet het moment, terwijl de onderzoeken nog lopen, om over procedures te gaan debatteren en zei daarover:
Net zoals voorgaande jaren, is de “Luilak-traditie”, onderwerp van gesprek geweest in onze gemeente in de weken na Koningsdag. De burgemeester heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat hij geen besluiten neemt over de toekomst van het Luilakken, maar dat deze bal bij de Raad ligt. Samen met CDA, Christenunie en Burger Initiatief hebben wij deze bal opgepakt.
Tijdens de commissievergadering heb ik het ook al aangegeven, Pro’98 vindt dat de Stichting Hulp aan Elkaar goed werk verricht. Want hoe fijn is het dat als je door omstandigheden tijdelijk onvoldoende in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, je een beroep kunt doen op de hulp van Hulp aan Elkaar. Een professionele organisatie met behoefte aan een eigen invulling van beleid, waarin ze mensen kunnen ondersteunen die dat op dat moment nodig hebben.
Zand, heel veel zand. Of eigenlijk grond, dit verhaal begon met grond. Bewoners van de wijken Veller en Eilanden-Oost zouden bovenop een stortplaats wonen aldus Zembla op 28 november.
De fractie van Pro’98 kan instemmen met de onderzoeksopzet die door het presidium is voorbereid. Bij een aantal elementen uit het onderzoek wil ik nog even specifiek stil staan.
Progressief Barneveld is in absolute aantallen redelijk stabiel gebleven, -85 stemmen als we alle progressieve partijen optellen. Procentueel neemt het aantal echter af. De opkomstcijfers liggen in Barneveld zeven procent hoger dan in 2015. Deze nieuwe stemmers komen vooral terecht bij FvD, SGP en de ChristenUnie. De uitslag maakt het in de provincie moeilijker een redelijk beleid te voeren. Vooral nu er een partij in de Provinciale Staten bijkomt waarvan eigenlijk nog niemand precies weet waar ze met de provincie Gelderland naar toe willen.
Ik pak toch ons verkiezingsprogramma uit 1994 er weer even bij: Op grond van de kernbegrippen die op onze programmapunten van toepassing zijn: Toegankelijkheid, tolerantie en verscheidenheid, zou onze visie op de lokale samenleving omschreven kunnen worden als “ruimte voor elkaar”
Barneveld en de jongeren Wil je als jongere prettig wonen in een gemeente, dan mag je van een gemeentebestuur verwachten dat er zorg en aandacht is voor wonen, naar school gaan, werken en recreëren. Vooral bij de rekreatie – de vrijetijdsbesteding – mankeert er nog wel het een en ander in onze gemeente. Een beleid waarin meer aandacht is voor kultuur en bevordert dat er meer evenementen in Barneveld mogelijk zijn, zal de passieve rekreatie positief beïnvloeden.
Anders dan de Food Valley helix heeft Regio Amersfoort bedacht juist met behulp van Raadsleden tot een nieuwe strategische agenda te komen. Een innovatieve vorm van agendavorming die mij een beetje deed denken aan dat wat door de Europese Commissie comitologie wordt genoemd en waar comités van vertegenwoordigers een advies formuleren over voorgestelde maatregelen. Mocht het gaan om onderzoek, dan verbindt de Europese Commissie zwaardere conclusies aan de mening van het comité, dan wanneer het gaat om raadpleging. Maar het werk van de comités wordt serieus genomen.
De vorming van een nieuwe strategische agenda is een natuurlijk moment om met deelnemende partijen na te denken over de thema’s waarop wij ons focussen in de regio FoodValley. Daarbij zijn wij zeer tevreden met de toenemende aandacht voor gezondheid en duurzaamheid ten opzichte van huidige Strategische Agenda. Wij zien dat wij daar als regio elkaar in kunnen versterken, zoals wij dat landelijk vanuit de FoodValley eerder al hebben gedaan als het gaat om lobby voor infrastructurele verbeteringen en openbaar vervoer.