De fractie van Pro'98 stelde op 20 februari vragen aan het College van B&W over de verkeerssituatie in Garderen veroorzaakt door het doorgaande vrachtverkeer. Vooral 's zomers levert dit overlast op, maar door eerdere aanpassingen aan de t-splitsing bij de Putbrink is deze sowieso lastig te passeren voor vrachtwagens en bussen.

Bij de vergadering van Plaatselijk Belang Garderen bleek overigens dat de gemeente inmiddels al initiatief heeft genomen om deze situatie te gaan onderzoeken met een twee weken durende verkeersanalyse. Ook kijkt de gemeente naar uitbreiding van 30km-zones en bekijkt waar de zebra bij de Putbrink is gebleven. De fractie van Pro'98 vroeg in de Kadernota 2018 ook al aandacht voor deze situatie.
Over het voorstel wat we nu bespreken kan ik op zich kort zijn. Tijdens de bespreking van de rapportage Faseren en doseren woningbouw heeft de fractie van Pro’98 er bij het college op aangedrongen om spoedig met een voorstel te komen om de starterslening te verhogen gelet op de stijgende woningprijzen, waarmee deze verhoging naar onze mening gepaard zou moeten gaan.
We gaan in Nederland, en dus ook in Barneveld, van het aardgas af. En ik voeg daar toe: Of we dat nu willen of niet. Voor alle duidelijkheid, de zin en de noodzaak van die afkoppeling staan voor ons vast. Wereldwijd kampen we immers met de opwarming van de aarde. En landelijk gezien komen daar de bodemproblemen in Groningen nog eens bovenop.

De fractie van Pro’98 is blij dat er na een lang proces van ontwikkeling vanavond een voorstel ligt voor het vaststellen van de locatie en de te realiseren voorzieningen van...

Je móét besluiten! Je moet hele, hele goede redenen hebben om je aan een stemming te onttrekken. Voorzitter, die woorden van de toenmalige griffier bij gelegenheid van, als ik het...

Dit initiatief tot een onderzoek past heel goed bij de fasering die wij als Pro’98 hebben willen aanbrengen in dit proces. Eerst duidelijkheid voor de inwoners en helderheid over de...

Voor het bespreken van het bestemmingsplan had ik geen spreektijd aan hoeven vragen. Dat zit namelijk goed in elkaar en gelet op de snel benodigde begraafcapaciteit is het van belang om voortvarend de uitvoering ter hand...

Voorzitter ik heb goed geluisterd naar de bijdrage van Lokaal Belang, met betrekking tot de toegevoegde informatie die na 9 november naar buiten zou zijn gekomen en betrekking heeft op...