“Neem je verantwoordelijkheid, wees een voortrekker”

“Neem je verantwoordelijkheid, wees een voortrekker”

In de commissie vroeg collega van de Bunt naar de voortgang in het bereiken van onze doelstellingen. De wethouder wees hem op het gegeven dat we in de productie van duurzaam opgewekte energie nu eigenlijk zo’n 880 Terajoule zouden moet produceren, maar er slechts 290 werkelijk doen. Met dat resultaat zitten we ruim onder het Gelderse gemiddelde, en zelfs onder het Nederlands gemiddelde, dat op zijn beurt ver onder de doelstellingen van Parijs ligt, net boven Malta. Willen we daar echt zitten?

In de bijeenkomst over het Gelders Energieakkoord eerder dit jaar werden meer resultaten getoond, toegegeven, tot 2015, maar desondanks ontnuchterend. Zo verbruiken we in Barneveld bovengemiddeld veel energie.

Nu zou je kunnen zeggen dat die doelstellingen te ambitieus waren, maar daar was mijn fractie het eerder deze raadsperiode niet mee eens. Wij waren blij medestanders te vinden voor stevige doelstellingen in wat informeel “de Groene Coalitie” werd genoemd, waarmee we het Barneveld beleid behoorlijk hebben kunnen vergroenen. Misschien dat als gevolg daarvan Drift, het Nederlands Onderzoeksinstituut voor Transitie, Barneveld qua beleidsinzet nu hoger plaatst dan de 18e plaats in Gelderland. Wat ons betreft zou dat moeten.

Voorzitter, voor heel Gelderland, waarbij wij dus bepaald niet bij de toppers behoren, had Drift nog meer cijfers, maar interessanter zijn de conclusies, ik citeer:
• De doelen worden niet gehaald. Door (bijna) niemand
• Koplopers doen veel, maar zelfs dat is niet genoeg
• Met de huidige snelheid heeft Gelderland nog 9 jaar CO2 budget
• Het is nu vooral dweilen terwijl de kraan verder open gaat

Voorzitter naast deze conclusies kon men ook een aantal Do’s formuleren:

• Omarm transitiedoelen, leidende duurzaamheidsprincipes, en reik hoger
• Durf vast te leggen dat duurzaamheid door alle dossiers heen gaat werken
• Zorg voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten en bewaak de sociale aspecten
• Gebruik je instrumentarium: vergunnen, grondbeleid, ruimtelijk beleid, verordenen, stimuleren, voorrang geven
• Bemens het ruim: elke afdeling waar energietransitie aan raakt heeft twee mensen in een energietransitieteam nodig
• Blijf continu werken aan draagkracht onder bewoners, in de raad, en binnen de organisatie zelf

Bemens het ruim… Vorig jaar dienden wij een amendement op de Kadernota in met precies dat doel: zorgen voor extra formatie op het duurzaamheidsdossier. In dit stuk wordt daaraan ook uitvoering gegeven. En, zoals al tijdens de commissie gezegd, daar gaan we graag mee akkoord.

Maar met alleen bemensing zijn we er niet. Tijdens de commissie onderstreepten we de onderdelen in dit uitvoeringsprogramma over de bestaande bouw. Collega Brul bracht in een eerdere commissie al het concept van het Woonabonnement ter sprake. Tijdens het Symposium Omgevingswet enkele weken geleden bracht Ruud Koornstra, de Nederlandse Energiecommissaris, dit ook stevig onder de aandacht, er lopen al effectieve programma’s mee met pensioenfondsen als financiers.

Voorzitter sommige zaken kúnnen mensen niet zelf, lastig samen en daar zijn wij als gemeente dus aan zet om een voortrekkende rol te spelen. In vele gremia wordt daarop ook gewezen: Neem je verantwoordelijkheid, wees een voortrekker. Wij roepen het college op om zelf en samen met de regio en provincie de lobby te voeren in den Haag zodat de energietransitie ook in het Bouwbesluit zijn weerslag krijgt. Zodat daar gasloos, driedubbel glas, zonnepanelen en warmtewisselaars standaard in worden opgenomen. En dan niet, zoals in Eilanden-Oost met slechts een enkel schaampaneel.

Voorzitter met nog 9 jaar CO2 budget is de urgentie zeer groot. Maar ik wil graag afsluiten met een laatste citaat, van Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde:
“Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist…”

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld